Momsfradrag – rådgiverydelser

28. september 2011

I efteråret 2009 afgjorde EU-domstolen (sag C-29/08 AB SKF), at momsregistrerede holdingselskaber kan have fradragsret for moms af udgifter til rådgivere i forbindelse med salg af aktier i datterselskaber. 

En ny kendelse fra Landsskatteretten viser imidlertid, at det kan blive vanskeligt at opnå dette momsfradrag.

EU-domstolens afgørelse

Det afgørende for momsfradragsretten er ifølge EU-domstolen, om prisen på de indkøbte rådgivningsydelser kan medregnes i prisen på de solgte aktier, eller om udgifterne er et omkostningselement i prisen for holdingselskabets momspligtige transaktioner og dermed en generalomkostning. Der er således kun momsfradragsret, når der er tale om en generalomkostning.

SKAT har aldrig kommenteret EU-domstolens afgørelse. Dermed har SKAT heller ikke udstukket retningslinjerne for danske virksomheders momsfradragsret for rådgiverudgifter i forbindelse med salg af aktier i datterselskaber.

Nu har Landsskatteretten imidlertid afsagt en kendelse, hvorefter et momsregistreret holdingselskab ikke har fradragsret for moms af udgifter til rådgivere i forbindelse med salg af aktier i et datterselskab. 

Landsskatterettens kendelse

Det fremgår af Landsskatterettens kendelse, at selskabet, som har to ansatte, er moderselskab i en koncern med aktiviteter i flere forskellige lande. Koncernens hovedaktiviteter er delt op i to dele ved selskabets to helejede datterselskaber. Selskabet har – udover holdingaktiviteten – haft momspligtig aktivitet ved levering af managementydelser til datterselskaberne.

Under en omorganisering frasolgte holdingselskabet en række aktiviteter, bl.a. hele aktiekapitalen i det ene datterselskab. Selskabet har i forbindelse med salget af aktierne i datterselskabet afholdt udgifter til juridisk bistand fra en advokatvirksomhed.

Landsskatteretten fandt, at de afholdte rådgiverudgifter direkte og umiddelbart kunne henføres til salget af aktierne, og at de derfor ikke kunne anses for generalomkostninger for selskabets økonomiske virksomhed i sin helhed.

Landskatteretten anfører, at der er en umiddelbar og direkte tilknytning mellem aktiesalget og de leverede tjenesteydelser, og at udgifterne hertil ikke kan anses for at kunne medregnes til prisen for selskabets leveringer af administrationsydelser til datterselskaberne. I den forbindelse bemærker Landskatteretten, at selskabet, som har to ansatte, er holdingselskab i en større koncern, og at selskabets egen momspligtige virksomhed alene består af administration mv. af datterselskaberne, hvilket har genereret en omsætning af beskedent omfang set i forhold til aktiesalget og de omhandlede rådgiveromkostninger.

På denne baggrund udtaler Landskatteretten, at der ikke er fradragsret for moms af udgifterne afholdt til advokatvirksomheden.

Afsluttende bemærkninger

Med baggrund i Landsskatterettens kendelse må det anses for vanskeligt for danske virksomheder at opnå fradragsret for moms af udgifter til rådgivere i forbindelse med salg af aktier i datterselskaber.

Men eftersom kendelsen fra Landsskatteretten omhandler rådgiverudgifter knyttet til salg af aktier, fører kendelsen imidlertid ikke til nægtelse af fradragsret af f.eks. udgifter afholdt til optimering af koncernomsætningen, og som ender med et frasalg af aktier.

Tilbage til oversigt