Momsfradrag

15. februar 2005

I de gode, gamle dage var alting nemmere og bedre. Denne filosofi passer på mange af livets forhold, også på momsområdet og i hvert fald, når vi taler om betingelserne for at kunne fradrage momsen på de løbende driftsomkostninger.

For år tilbage var tanken den, at fuldt momspligtige virksomheder uden videre kunne fradrage momsen på driftsomkostninger, så længe omkostningerne “blev” i virksomheden og ikke blev brugt til private formål af indehaveren eller personalet. Imidlertid har især praksis fra EF-domstolen skærpet betingelserne for, at momsen på driftsomkostninger kan fradrages hos ellers fuldt momspligtige virksomheder.

I denne artikel gennemgås betingelserne for momsfradrag.

Gode råd

  • Sørg for at have en korrekt faktura fra leverandøren.
  • Vær opmærksom på,om indkøbet er foregået i et andet land end Danmark.
  • Tænk på formålet med indkøbet.

De tre betingelser

Virksomheder skal være opmærksomme på følgende betingelser for at bibeholde momsfradraget:

  • Der skal være dokumentation for omkostningerne i form af korrekte fakturaer.
  • Momsen på fakturaerne skal være i overensstemmelse med lovens regler.
  • Omkostningerne skal have en direkte og umiddelbar forbindelse til momspligtige aktiviteter.


Korrekt faktura

Danmark indførte nye regler for fakturaers indhold den 1. januar 2004. I dag skelnes der mellem en fuldstændig faktura, som indeholder alle oplysninger, og en forenklet faktura, som indeholder væsentligt færre oplysninger. Begge fakturaer giver køber ret til at fradrage momsen på indkøbet, hvis fakturaerne er korrekt udstedt.

En fuldstændig faktura udstedes typisk, når to virksomheder handler med hinanden, og fakturaen er altid gyldig dokumentation for, at en virksomhed kan fradrage momsen på sit indkøb.

En forenklet faktura bruges typisk, når sælger er i en branche, hvor kunderne overvejende er privatpersoner. Den forenklede faktura er ofte en kassebon fra sælgers kasseapparat. Den forenklede faktura eller kassebon skal som minimum indeholde oplysninger om sælgers navn og CVR-nummer, dato for udstedelse, varens art samt oplysning om momsens størrelse eller angivelse af, at totalbeløbet inkluderer moms. En kassebon behøver ikke at have et fortløbende nummer.

En korrekt kassebon kan udmærket være grundlag for købers momsfradrag, når sælger er en forretning, som overvejende handler med privatpersoner, f.eks. et supermarked, et bolighus, et byggemarked, en computerbutik eller en tv-forretning. Køber kan fradrage momsen på kassebonen uanset totalbeløbets størrelse.

Korrekt moms på fakturaen

Uanset om sælger udsteder en fuldstændig eller en forenklet faktura, er betingelsen for købers momsfradrag, at der i det hele taget skal opkræves dansk moms af selve leverancen.

Hvis sælger ved en fejl kommer til at lægge moms på en faktura over en leverance, som er fritaget for moms, f.eks. momsfri undervisning, vil told- og skattemyndighederne nægte køber fradrag for momsen. Køber er henvist til at gå tilbage til sælger og bede om en korrigeret faktura, som ikke indeholder moms. Ved at udstede en kreditnota

over den forkert opkrævede moms kan sælger naturligvis få momsen refunderet fra statskassen.

Den samme regel gælder, hvis der f.eks. beregnes moms af en ellers momsfri erstatning, eller hvis der er tale om en leverance, som burde være momset i et andet land end Danmark.

Landsskatteretten har nægtet en køber fradrag for dansk moms på en faktura fra en dansk underleverandør, der havde udført arbejde i Sverige. Da Sverige, og ikke Danmark, havde krav på momsen af underleverandørens arbejde, kunne køber ikke fradrage den danske moms på fakturaen fra underleverandøren.

Køber får et problem, hvis han for lang tid siden har fået en faktura med fejlagtig moms, og sælger i mellemtiden er ophørt med sin virksomhed. Myndighederne vil nægte køber fradrag for momsen, men sælger kan ikke korrigere fakturaen, da han ikke længere er erhvervsdrivende. Her må køber selv bære omkostningen til momsen.

Tilknytning til momspligtig aktivitet

Den sidste betingelse for momsfradrag er, at indkøbet skal have en direkte og umiddelbar tilknytning til købers momspligtige aktiviteter. Denne betingelse har gennemgået en større forandring i løbet af de senere år.

EF-domstolen afgjorde f.eks. for nogle år siden, at moms på omkostninger knyttet til en virksomheds salg af egne aktier ikke kunne fradrages, fordi salget af aktierne skabte en momsfri indtægt for sælger. Det var uden betydning, at sælger skulle bruge indtægten i sin momspligtige virksomhed. Det afgørende var, at den umiddelbare indtægt, som blev skabt ved salget af aktierne, var momsfri.

Tilsvarende er der praksis for, at moms på omkostninger knyttet til et salg af en fast ejendom ikke kan fradrages, fordi salget af ejendommen også skaber en momsfri indtægt for sælger. Typiske omkostninger knyttet til salg af fast ejendom er ejendomsmæglersalær og honorar til advokat for at skrive overdragelsesaftalen.

Hvis den faste ejendom sælges sammen med en virksomheds øvrige aktiver, f.eks. varelager, driftsmidler og kundekartotek, kan momsen på de tilknyttede omkostninger dog fradrages. Det skyldes, at der er tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor den nye ejer viderefører erhvervsaktiviteten. Overdragelse af en momspligtig virksomhed er i

princippet momspligtig, men af administrative hensyn fritages sælger for at lægge moms på salget af virksomheden.

Salg af en udlejningsejendom anses for at være en virksomhedsoverdragelse, hvis lejekontrakterne følger med ejendommen. Hvis ejendommen anvendes fuldt ud til momspligtig udlejning, kan sælger fradrage hele momsen på de omkostninger, der er knyttet til salget. Er kun nogle af ejendommens lejemål momspligtige, kan en andel af

momsen på omkostningerne fradrages.

Landsskatteretten har bekræftet, at moms på omkostninger, der var knyttet til en virksomhedsomdannelse fra én juridisk enhed til en anden, kunne fradrages. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om omdannelse af en momspligtig virksomhed, og at den nystiftede enhed overtog aktiviteterne fra den gamle enhed. Dermed var der tale om en virksomhedsoverdragelse, som gav ret til momsfradrag.

I den samme kendelse slog Landsskatteretten fast, at der også er fradrag for moms på omkostninger, der er knyttet til en påtænkt disposition – også selv om dispositionen ikke bliver ført ud i livet. Fradraget er dog betinget af, at dispositionen ville have været momspligtig, hvis den blev gennemført. Det betyder, at en virksomhed, som overvejer at starte en ny momspligtig aktivitet, og som køber rådgivning for at få undersøgt, om aktiviteten kan betale sig, kan fradrage momsen på rådgivningen – også selv om virksomheden opgiver at starte aktiviteten.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt