Mon det er arbejdsudleje?

22. november 2013

Der er skattemæssigt tale om leje af arbejdskraft (arbejdsudleje), selv om den danske virksomhed indgår en entreprisekontrakt med et udenlandsk firma, hvis det arbejde, der skal udføres i Danmark, udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde.

Selv om arbejdet udgør en integreret del, finderne reglerne om arbejdsudleje dog ikke anvendelse, hvis opgaven er permanent outsourcet eller den udenlandske virksomhed har/får fast driftssted i Danmark.

Seneste praksis på området

Med hensyn til, hvornår et stykke arbejde udgør en integreret del af den danske virksomheds forretningsområde, kan praksis kort sammenfattes således:

Hvis den danske virksomhed tilbyder at udføre en opgave, så er alle delelementer i opgaven en integreret del af virksomheden. Det gælder, uanset om man har kvalificerede medarbejdere, der kan udføre opgaven.

Af nyeste praksis, hvor arbejdet udgør en integreret del, kan nævnes følgende:

  • En totalentreprenør indgår aftaler med bygherrerne og forestår den overordnede byggestyringsopgave, mens alt arbejdet udføres af håndværkere i underentrepriser.
  • En byggevirksomhed, der lader malerarbejdet udføre af en underentreprenør.
  • Et ejendomsisoleringsfirma, der anvender en underentreprenør til facadeisolering.
  • Et el-installationsfirma med speciale i liftanlæg, kraner, elevatorer og som nyt speciale rulletrapper, der påtænker at indgå en entrepriseaftale med et udenlandsk firma om opsætning af rulletrapper.
  • Salg af produktionsanlæg inklusive montering, hvor virksomheden anvender en udenlandsk underentreprenør til at foretage monteringen.

Af nyeste praksis, hvor arbejdet ikke udgør en integreret del, kan nævnes følgende:

  • En produktionsvirksomhed, der får udført montage og svejsearbejde på produktionsapparatet.
  • Køb af særlige opdelingsmoduler, hvor der ”medfølger” en supervisor, men hvor montagen skal udføres af den danske virksomheds egne medarbejdere under supervision (også kaldet køb af en sammensat ydelse).
  • En dansk virksomhed, der skal opføre en bro, indgår en aftale med en udenlandsk underleverandør om udførelse af en speciel løfteopgave ved montering af et brofag. Der er tale om en sammensat ydelse, hvor hovedparten af ydelsen består i at stille specialbygget materiel til rådighed. Underleverandørens ydelse i form af arbejdskraft udgør en forholdsmæssig lille del af hovedydelsen.

Hvis arbejdet udgør en integreret del, er der hermed tale om arbejdsudleje, medmindre opgaven kan anses for permanent outsourcet. Praksis kan kort sammenfattes som følger:

”Der er ikke tale om permanent outsourcing, når opgaven udlægges fra gang til gang, medmindre der anvendes én bestemt entreprenør over en længere årrække, og opgaven er klart afgrænset fra øvrige opgaver, der varetages af den danske virksomhed eller andre underentreprenører”.

Nyeste praksis

Fra nyeste praksis, hvor permanent outsourcing er godkendt, kan nævnes følgende:

  • Facadeisoleringsopgaver, der var udlagt til én fast underentreprenør i cirka to år, og hvor den danske virksomhed agtede at fortsætte med at anvende den samme underentreprenør. Opgaven var klart afgrænset fra de isoleringsydelser, som den danske virksomhed eller andre underentreprenører udførte.
  • Totalentreprenør, der de seneste to år havde haft én bestemt underentreprenør til at forestå mureropgaven. Opgaven var klart afgrænset fra det arbejde, der skulle udføres af andre.

Hæftelse for arbejdsudlejeskat

Ved arbejdsudleje er det den danske virksomhed, der skal indeholde arbejdsudlejeskatten, hvilket vil sige AM-bidrag på 8 % og 30 % i bruttoskat af resten. Den udenlandske virksomhed skal overfor den danske virksomhed oplyse, hvor meget den enkelte medarbejder får i løn til brug for beregning af skatten. Er lønnen ikke oplyst, skal den danske virksomhed indeholde skat af hele det aftalte vederlag for udførelsen af opgaven.

Det kan være dyrt at ”overse” reglerne om arbejdsudleje, idet SKAT opkræver skatten hos den danske virksomhed, selv om hele entreprisesummen er afregnet. Alt andet lige en meromkostning på 35,6 %, medmindre pengene kan hentes hos den udenlandske leverandør.

Tilbage til oversigt