Motorkøretøjer og moms

3. marts 2003

Gode råd

 • Husk at fratrække moms for erhvervsmæssig passage af Øresundsbroen med hvidpladebiler.
 • Husk at fratrække delmomsen ved leasing af visse firmabiler.
 • Undgå selv den mindste smule privatkørsel i varevogne, hvor momsen er fratrukket fuldt ud.
 • Overvej, om det kan betale sig at købe en større varevogn (over 3 tons) frem for en mindre. Momsfradraget kan være større.

Anskaffelse og drift af personbiler

Hovedregel: Intet momsfradrag

I momsmæssig forstand er personbiler køretøjer, der er typegodkendt til befordring af maksimalt 9 personer. Begrebet omfatter derfor de helt almindelige personvogne, stationcars og de såkaldte Multi Purpose Vehicles.

Mandskabsvogne, der er typegodkendt som personmotorkøretøjer, men fritaget for registreringsafgift, anses ikke for at være personmotorkøretøjer i momslovens forstand, men derimod varevogne.

Anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer giver ikke ret til momsfradrag, selv om køretøjerne udelukkende anvendes til momspligtige formål.

De ikke-momsfradragsberettigede driftsudgifter omfatter først og fremmest udgifter til brændstof, reparationer, vedligeholdelse og vask. Herudover er der ikke momsfradragsret for en række andre udgifter, som ikke knytter sig direkte til køretøjet, men som er betinget af køretøjets anvendelse. Det drejer sig om udgifter til leje af parkeringsplads eller garage samt udgifter til færgetransport og broafgift.

Undtagelse 1: Øresundsbroen

Momsloven indeholder en særlig bestemmelse om, at moms vedrørende passage af Øresundsbroen kan fratrækkes, hvis anledningen til passagen er erhvervsmæssig. Dette skyldes, at man af harmoniseringshensyn har valgt at følge de svenske regler.

Undtagelse 2: Bilen er selve genstanden for virksomhedens momspligtige aktiviteter

En anden undtagelse er køreskoler og virksomheder, som forhandler eller udlejer motorkøretøjer. Disse virksomheder kan fradrage moms af indkøb og drift af køretøjer, selv om de anvender almindelige personbiler. Begrundelsen er, at der er tale om erhverv, hvor køretøjerne udgør selve genstanden for virksomhedens momspligtige aktiviteter.

Bestemmelsen er ikke begrænset til at omfatte professionelle autoforhandlere. Andre virksomheder, der anskaffer personbiler med henblik på udlejning, kan også opnå momsfradrag for anskaffelsen og driften. Eksempelvis kan virksomheder, der udlejer biler til egne ansatte, eller autoværksteder, der udlejer biler til kunderne i reparationsperioden, fradrage momsen ved købet af disse biler.

Undtagelse 3: Delvist fradrag ved leasing af biler

Virksomheder, der lejer eller leaser personmotorkøretøjer i mere end 6 måneder i sammenhæng, kan fradrage moms af lejen med højst 25% af et særligt fradragsgrundlag. Fradragsgrundlaget er 2% af registreringsafgiften pr. måned i de første 3 år fra køretøjets første indregistrering og derefter 1% pr. måned i efterfølgende år.

Det er en betingelse for momsfradrag, at mindst 10% af den årlige kørsel sker i forbindelse med virksomhedens momspligtige levering af varer og ydelser. Det påvirker altså ikke fradragsretten, hvis den lejede personbil også anvendes til privat kørsel. Der er ikke fastsat retningslinier for, hvordan en virksomhed skal kunne dokumentere, at den erhvervsmæssige kørsel udgør mindst 10%.

I praksis vil bagatelgrænsen næppe få betydning, bortset fra for firmabiler, som udelukkende anvendes til private formål. Derimod sker der begrænsning i fradragsretten, hvis den virksomhed, som lejer bilen, ikke er en fuldt momspligtig virksomhed. Denne begrænsning sker efter de almindelige regler om delvis fradragsret for indkøb til blandet anvendelse.

Udlejer skal angive det månedlige fradragsbeløb på fakturaen. Hvis momsen af fradragsgrundlaget udgør et mindre beløb end momsen af den faktiske leasingydelse (hvilket oftest vil være tilfældet), kan lejer fratrække det beregnede momsbeløb. Hvis det beregnede fradragsbeløb overstiger momsen af den faktiske leasingydelse, kan lejer kun fratrække moms af den faktiske leasingydelse.

Anskaffelse af varevogne

I dette afsnit anvendes betegnelsen “varevogn” for såvel varevogne som egentlige lastvogne og busser.

Retten til momsfradrag ved anskaffelse af varevogne afhænger dels af den anskaffede varevogns tilladte totalvægt og dels af varevognens anvendelse til momspligtige aktiviteter. Det samme gælder de løbende omkostninger forbundet med varevognens drift.

Tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder

Køber kan fradrage hele momsen på anskaffelsessummen af en varevogn med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder, hvis varevognen udelukkende anvendes til momspligtige formål.

Hvis varevognen anvendes til både momspligtige og andre formål, kan momsen på anskaffelsessummen ikke fradrages. Hvis en varevogn med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder lejes eller leases, kan virksomheden fradrage hele momsen på lejen eller leasingudgiften, når varevognen fuldt ud anvendes til momspligtige formål. Anvendes

varevognen både til momspligtige og andre formål, kan virksomheden fradrage 1/3 af momsen på lejen eller leasingudgiften.

Reglerne var tænkt som en forenkling af de almindelige regler om delvis fradragsret. Forenklingen betyder, at virksomheden ikke af momsmæssige årsager skal føre kørebog eller på anden måde fordele anvendelsen af varevognen på momspligtige og andre formål. De skattemæssige regler om fri bil kan dog medføre, at anvendelsen af varevognen alligevel skal kunne dokumenteres.

Tilladt totalvægt på over 3 tons

Momsfradragsretten for varevogne med en tilladt totalvægt på over 3 tons følger momslovens almindelige bestemmelser. Det vil sige, at der er fuld fradragsret for anskaffelse, hvis varevognen udelukkende anvendes til momspligtige formål, medens der er delvis fradragsret, hvis varevognen anvendes blandet.

Brugen af varevognen skal have en ganske nær tilknytning til momspligtige aktiviteter, for at myndighederne anser varevognen for udelukkende anvendt i virksomheden. Selv hvis varevognen anvendes i ubetydeligt omfang til private formål, mistes retten til fuldt momsfradrag. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis varevognen anvendes til private indkøb mv. mellem to kundebesøg.

Kørsel mellem hjem og arbejde

Kørsel mellem hjem og arbejde anses normalt for at være privat kørsel i momsmæssig forstand. Der kan derfor som hovedregel ikke foretages momsfradrag for anskaffelse af varevogne, der anvendes af en virksomheds ejer eller ansatte til kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Skiftende arbejdssteder
Kørsel mellem en medarbejders bopæl og skiftende arbejdssteder eller kørsel mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted giver ret til momsfradrag.

Modsat de skattemæssige regler indeholder momsreglerne ikke en bestemmelse om, at kørsel mellem bopæl og det samme midlertidige arbejdssted i mere end 60 dage gør kørslen til privat kørsel. Uanset længden af medarbejderens tilknytning til det midlertidige arbejdssted kan virksomheden fratrække momsen på varevognen fuldt ud.

Vagtordning
Når kørsel mellem hjemmet og arbejdspladsen sker som følge af, at en medarbejder indgår i en vagtordning og skal kunne møde hos virksomhedens kunder med meget kort varsel, er der mulighed for at fratrække momsen af den varevogn, som benyttes til kørslen.

Følgende betingelser for fradragsret i forbindelse med vagtordninger skal dog opfyldes:

 • Vagtordningen skal være forretningsmæssigt begrundet.
 • Varevognen skal være udstyret med det nødvendige værktøj og de nødvendige reservedele mv.
 • Vagten skal som hovedregel passes fra medarbejderens bopæl. Kun hvis der er tale om begivenheder, som er planlagt længere tid i forvejen (familiefest og barnedåb mv.), kan varevognen medbringes og tilkaldevagten passes fra det sted, hvor begivenheden finder sted.
 • Varevognen må ikke anvendes til feriekørsel. Kun hvis der er tale om kørsel til eget eller lejet sommerhus og kørsel til og fra sommerhuset sker direkte fra arbejdspladsen (eller fra en kundes adresse), kan fradragsretten bevares. Kørselsruten skal være den direkte vej fra arbejdspladsen eller kunden til sommerhuset eller omvendt.


Udlejning af varevogne

Udlejning af varevogne er isoleret set en momspligtig aktivitet. Momsen kan derfor fradrages fuldt ud ved anskaffelse af en varevogn, som enten udelukkende anvendes til udlejning, eller som ud over den almindelige anvendelse i en momspligtig virksomhed udlejes (eventuelt til virksomhedens ansatte).

Hvis de ansatte betaler et mindre beløb end markedsprisen for brugen af varevognen, kan told- og skattemyndighederne forlange, at der sker momsberegning på grundlag af markedsprisen.

Drift af varevogne

Definition af driftsomkostninger

Driftsomkostninger er i momsmæssig henseende defineret som udgifter til den løbende drift, herunder eksempelvis:

 • Brændstof.
 • Vask.
 • Reservedele.
 • Lejeudgifter til garage og parkeringsplads.
 • Færgebilletter.
 • Broafgifter.

 

Beregningen af momsfradraget afhænger af vogntypen, se nærmere herunder.

Bemærk specielt, at momsfradrag for færgebilletter er uafhængigt af et eventuelt manglende momsfradrag for køb eller leje af selve varevognen.

Ekstraudstyr anses ikke for at være driftsomkostninger, men en del af selve varevognen. Fradragsretten for ekstraudstyr følger derfor fradragsretten for varevognen.

Tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder

Uanset, om varevognen udelukkende anvendes til momspligtige formål, eller om den anvendes både til momspligtige og andre formål, kan virksomheden fradrage momsen af varevognens driftsomkostninger fuldt ud. Det er uden betydning, om varevognen er købt, lejet eller leaset.

Tilladt totalvægt på over 3 tons

Hvis en varevogn med en tilladt totalvægt på over 3 tons anvendes til blandede formål, er der fradragsret for en andel af momsen på driftsomkostningerne i forhold til størrelsen af den momspligtige anvendelse.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt