Multimedieskatten er afskaffet – og hvad så?

11. januar 2012

Sidste år med multimedieskatten blev 2011. Fra og med 2012 er der i stedet indført beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon, herunder internetforbindelse. Herudover skal der ske beskatning af computer, hvis der bliver indgået aftale om en bruttotrækordning mv. For eksisterende bruttotrækordninger er der fastsat en overgangsregel.

Telefon

Hel eller delvis arbejdsgiverbetalt fri telefon er skattepligtig. Det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2012) årligt for den person, der har fri telefon, og det skattepligtige beløb kan ikke nedsættes med husstandens egne udgifter til telefon. Har begge ægtefæller hel eller delvis fri telefon, udgør det årlige skattepligtige beløb 1.875 kr. (2012) for hver ægtefælle. Rabatten på 25 % opnås kun, hvis det samlede skattepligtige beløb for ægtefællerne udgør mindst 3.300 kr. (2012).

Har arbejdsgiver og medarbejder senest den 31. december 2011 indgået en lønomlægningsaftale (bruttotrækordning o.l.), skal der fra og med indkomståret 2012 ske beskatning af fri telefon.

Hvis en mobiltelefon medtages til den private bopæl, er udgangspunktet, at der skal ske beskatning af fri telefon. For at undgå beskatning skal der indgås en tro og love-erklæring om, at telefonen kun må anvendes erhvervsmæssigt. Arbejdsgiveren skal føre en overordnet kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Der skal ikke ske beskatning af fri telefon, hvis der undtagelsesvis er foretaget opkald til hjemmet.

Computer og sædvanligt tilbehør

Arbejdsgiverbetalt computer og sædvanligt tilbehør, der er stillet til rådighed til brug for arbejdet, udløser ikke beskatning, selv om computeren og tilbehøret også bruges privat.

Hvis der bliver indgået en aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, at computeren helt eller delvis skal finansieres via en lønomlægning, skal medarbejderen hvert år beskattes af 50 % af udstyrets købspris. Ved lønomlægning forstås lønnedgang, løntilbageholdenhed og eksempelvis, at en nyansat medarbejder vælger at få en lavere løn mod til gengæld at få en computer med sædvanligt tilbehør stillet til rådighed. Beskatningen skal ske, så længe udstyret er til medarbejderens rådighed.

Denne årlige beskatning på 50 % af udstyrets købspris gælder dog ikke, hvis der er indgået en bruttotrækordning eller lignende senest den 31. december 2011, og udstyret er leveret senest den 29. februar 2012. I disse tilfælde skal der ske beskatning af fri telefon, og det skattepligtige beløb udgør 2.500 kr. (2012). Der er tale om en overgangsregel, der gælder til og med 2014. Hvis medarbejderen tillige har fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb 2.500 kr.

Internetforbindelse

Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse er skattefri for medarbejderen, hvis medarbejderen har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det er en forudsætning for skattefriheden, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner, dokumenter mv. som på arbejdspladsen. Er dette ikke tilfældet, sker beskatningen som fri telefon med et skattepligtigt årligt beløb på 2.500 kr. (2012) Hvis der tillige er stillet fri telefon til rådighed, udgør det samlede skattepligtige beløb 2.500 kr. (2012) årligt.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende er tilpasset, så de stort set svarer til de regler, der gælder for lønmodtagere.

Telefon, internetforbindelse og computer, der både anvendes erhvervsmæssigt og privat, kan indgå i virksomhedsordningen, og der sker beskatning af fri telefon på 2.500 kr. (2012) årligt. Der skal være en arbejdsmæssig begrundelse for de aktiver, der medtages i virksomhedsordningen.

Tilbage til oversigt