Ny grænse for kontantbetalinger

10. juli 2013

Med vedtagelsen af et lovforslag om styrket indsats mod økonomisk kriminalitet er der gennemført en række ændringer af straffeloven, retsplejeloven og flere andre love.

Mange af de vedtagne ændringer har betydning for helt almindelige virksomheder.

Blandt ændringerne finder man to væsentlige “justeringer” af hvidvasklovens kontantforbud.

Hidtidige regler

Hidtil har regelsættet omkring kontantbetalinger betydet, at såkaldte “forhandlere af genstande” samt “auktionsholdere” ikke lovligt kan modtage kontantbetalinger på 100.000 kr. eller derover, uanset om betalingen måtte ske på én gang eller som flere betalinger, der er indbyrdes forbundet.

Blandt de klassiske eksempler på virksomheder omfattet af reglerne er som oftest blevet nævnt guldsmede, bilforhandlere og pelsforhandlere, men også kontantkøb for mere end 100.000 kr. i et varehus har været omfattet.

Nye regler

Med regelændringen bliver personkredsen udvidet til at omfattet alle erhvervsdrivende bortset fra visse særlige erhvervsgrupper som er undtaget (eksempelvis advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder inden for den finansielle sektor).

Herudover nedsættes den hidtidige beløbsgrænse fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Ingen erhvervsdrivende – bortset fra de i loven specifikt undtagne – må herefter modtage kontantbetaling på over 50.000 kr.

De nye regler betyder, at ikke kun erhvervsvirksomheders salg af genstande, men også f.eks. virksomheders levering af tjenesteydelser og salg af fast ejendom bliver omfattet af forbuddet mod at modtage kontantbetalinger på 50.000 kr. eller mere.

De hidtidige regler om indbyrdes forbundne betalinger er ikke ændret. Det betyder eksempelvis, at ved ratevis betaling af en løsøregenstand, en entrepriseydelse eller en rejse vil de enkelte rater være indbyrdes forbundne, og kontantforbuddet vil derfor ramme tilfælde, hvor den samlede betaling udgør 50.000 kr. eller derover.

De gældende principper for fastsættelse af bødestørrelsen i tilfælde af overtrædelse af reglerne er ikke ændret. Bøden vil som udgangspunkt kunne fastsættes til 25 % af de beløb over beløbsgrænsen på 50.000 kr. som er modtaget i de enkelte handler, dog mindst 10.000 kr.

Tilbage til oversigt