Nye faktureringsregler

9. december 2003

I det seneste nummer af FACIT (december 2003) har vi beskrevet det forslag til ændring af momsbekendtgørelsen, som blev udarbejdet af skatteministeriet tidligere på efteråret. Umiddelbart efter redaktionsafslutningstidspunktet for FACIT blev den endelige bekendtgørelse offentliggjort. Vi har derfor nedenfor beskrevet de endelige regler på området.

Nye faktureringsregler vedrørende moms

Følgende oplysninger skal fremgå af en momsfaktura, herunder momsafregningsbilag, fra 1. januar 2004:

Uændrede fakturakrav

 • Udstedelsesdato (fakturadato)
 • Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
 • Den afgiftspligtige leverandørs registreringsnummer
 • Den afgiftspligtige leverandørs og dennes kundes fulde navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede goder (varer) eller omfanget og arten af de leverede tjenesteydelser
 • Den dato, hvor levering af goderne eller tjenesteydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato
 • Afgiftsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen


Nye fakturakrav

 • Leveringsdato
 • Momsgrundlaget, enhedsprisen uden afgift, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis disse ikke er indregnet i enhedsprisen
 • Gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales
 • Ved udleje af transportmidler til afgiftspligtige udenfor EU, skal købers momsregistreringsnummer fremgå af fakturaen
 • Oplysning om momsfritagelse ved EU-handel
 • Oplysning om omvendt betalingspligt ved handel med udlandet (reverse charge)


Leveringsdato
Hvis faktura ikke udstedes umiddelbart efter levering af varen/ydelsen, skal det fremgå af fakturaen, hvornår leveringen har fundet sted.

For levering af ydelser, som gennemføres over en vis periode, bl.a. ved byggeentrepriser, skal der ikke angives leveringsdato, hvis fakturering sker i tilknytning til afslutningen af leverancen.

Hvis fakturering for varer og ydelser sker periodisk, skal fakturaen indeholde oplysning om leveringsdato for de enkelte leverancer. Kun hvis faktura udstedes for varer og ydelser leveret i løbet af en måned, og forudsat faktura udstedes umiddelbart efter månedens udgang, kan oplysning om leveringsdato undlades.

Hvis faktura udstedes før levering, hvilket er tilfældet ved acontofakturering, forudbetaling for abonnementer mv., skal der som hovedregel ikke angives leveringsdato.

Sælger skal angive prisen uden moms for de enkelte poster samt summen heraf. Herudover skal sælger specificere eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, når de ikke er indregnet i enhedsprisen.

Gældende momssats
Den danske momssats på 25 % skal fremgå af fakturaen. Det er altså ikke godt nok at anføre “inkl. moms”.

Det momsbeløb, der skal betales
Sælger skal oplyse momsbeløbets størrelse på fakturaen.

Oplyse om momsfritagelse ved handel med udlandet
Hvis der er tale om en varehandel indenfor EU, som faktureres uden moms, skal det af fakturaen fremgå, at salget er momsfritaget. I stedet kan der henvises til den hjemmel, hvorefter salget er momsfritaget.

Vær opmærksom på, at kravet ikke gælder ved salg til lande uden for EU, ligesom det heller ikke gælder ved de øvrige fritagelser i § 34, herunder bl.a. leverancer til fly og skibe, proviantering mv.

Oplyse om omvendt betalingspligt ved handel med udlandet
Omvendt betalingspligt betyder, at pligten til at beregne og afregne moms flyttes fra sælgende virksomhed til købende virksomhed. Omvendt betalingspligt, der også kendes under navnet “reverse charge”, er relevant ved køb af tjenesteydelser på tværs af landegrænserne.

Ved køb af følgende tjenesteydelser skal fakturaen indeholde oplysning om, at reglerne om omvendt betalingspligt er anvendt, nemlig ved:

 • Sagkyndig vurdering af løsøregenstande
 • Arbejde udført på løsøregenstande
 • Transport af varer og hertil knyttede ydelser
 • Formidling af ydelser uden afgift
 • Levering af investeringsguld

Det er uklart om fakturaen også skal indeholde oplysning om “omvendt betalingspligt” ved salg af rådgivningsydelser.

Udlejning/leasing af personmotorkøretøjer

Ved udlejning/leasing af personmotorkøretøjer til momsregistrerede virksomheder for mere end 6 måneder skal udlejer på fakturaen afgive de oplysninger, der er nødvendige ved beregningen af det månedlige fradragsbeløb, f.eks. ved angivelse af fradragsbeløbet i fakturaen. I dag er det et krav, at fradragsbeløbet fremgår, men fremover bliver det tilstrækkeligt at anføre de nødvendige oplysninger til brug for beregningen, der så bliver overladt til lejer.

Fradragsbeløbet beregnes som 25 % af 2 % af registreringsafgiften pr. påbegyndt måned i bilens 3 første leveår. Herefter er det 25 % af 1 % af registreringsafgiften pr. påbegyndt måned.

Salg af transportmidler

Virksomheder, der leverer nye transportmidler til ikke registrerede virksomheder og privatpersoner, skal udstede en faktura, der indeholder ovenstående krav.

Derudover skal fakturaen indeholde følgende oplysninger:

 • Købers eventuelle registreringsnummer
 • Værdi af transportmidlet
 • Længde for både, vægt for fly samt slagvolumen eller effekt for motordrevne landkøretøjer
 • Oplysning om tidspunkt for eventuel ibrugtagning af transportmidlet

Registrerede virksomheder skal ved salg af nye transportmidler til privatpersoner i et andet EU-land, sikre sig oplysninger om købers identitet ved forevisning af pas eller tilsvarende legitimation. Virksomheden skal opbevare kopi af den foreviste dokumentation.

Registrerede virksomheder skal indsende kopi af fakturaen til ToldSkat senest 1 måned og 10 dage efter det kvartal, hvori leveringen har fundet sted.

Krav om anførsel af købers registreringsnummer m.m.

Virksomheder, der

 • udlejer transportmidler til afgiftspligtige personer uden for EU,
 • sælger ydelser i form af sagkyndig vurdering af løsøregenstande, arbejde udført på løsøregenstande, transport af varer og hertil knyttede ydelser,
 • formidler ydelser uden moms til registrerede købere i andre EU-lande,
 • er frivilligt registreret for levering til momspligtige personer af investeringsguld,

skal på fakturaen anføre både virksomhedens og modtagerens momsregistreringsnummer.

Ved ovennævnte typer salg skal der endvidere på fakturaen anføres, at leverancen (i det omfang, der gælder omvendt betalingspligt) er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt (reverse charge). Dette sker enten ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse eller nationale bestemmelse eller ved påtegningen “omvendt betalingspligt”.

Fakturabeløb under 750 kr.

Kassebon/forenklet faktura ved salg til private mv.

Virksomheder, der overvejende sælger varer til private forbrugere, kan undlade at udstede en faktura, der opfylder fakturakravene efter momsbekendtgørelsen. Kun hvis køber anmoder om det, skal der udstedes en faktura.

Ved salg af tjenesteydelser til private forbrugere kan udstedelse af faktura efter momsbekendtgørelsens krav undlades, hvis det samlede fakturabeløb er mindre end 5.000 kr. Tilsvarende kan udstedelse af faktura undlades ved varesalg til under 750 kr. pr. handel.

I stedet for faktura skal der benyttes kasseapparat og udleveres en kassebon til køberen. Hvis der gennemføres under 100 salgstransaktioner om ugen, kan der i stedet udstedes en forenklet faktura. Kasseboner og andre forenklede fakturaer skal indeholde følgende oplysninger:

 • Sælgers navn og registreringsnummer
 • Fortløbende nummer, dog ikke gældende for kasseboner
 • Udstedelsesdato
 • Leverancens art
 • Momsbeløbets størrelse. I stedet kan angives, at momsen udgør 20 % af det samlede beløb.

Krav ved udstedelse af elektroniske fakturaer

Udstedelse af elektroniske fakturaer er betinget af, at kunden er indforstået hermed, og at fakturaernes ægthed af deres oprindelse og integriteten af deres indhold sikres ved enten elektronisk signatur eller elektronisk dataudveksling (EDI).

Elektronisk fakturering – opbevaring

 

Virksomheder, der benytter elektronisk fakturering skal opbevare beskrivelser af de systemer, herunder hardware og software, og de procedurer, der benyttes. Endvidere skal virksomheden opbevare kontrakter og certifikater som en del af beskrivelsen.

Faktura udstedt af tredjemand
Efter momslovens § 52 er enhver momspligtig virksomhed forpligtet til at sikre, at der udstedes en faktura. Faktureringspligten anses dog for opfyldt, hvis en tredjeperson i den momsregistrerede virksomheds navn og for dennes regning udsteder en faktura til modtageren af varen eller tjenesteydelsen.

Kopier af fakturaer og kreditnotaer, der foreligger i ikke-elektronisk form skal opbevares hos leverandøren, uanset virksomheden har overladt fakturering til tredjemand.

Valuta
De beløb, der er anført på fakturaen, kan angives i en hvilken som helst valuta.

Hvis fakturabeløbet er i anden valuta end DKK eller EURO, skal momsbeløbet være angivet i DKK.

Hvis fakturabeløbet er i DKK eller EURO, skal der ikke angives yderligere oplysning.

Hvis fakturabeløbet ved et køb er angivet i fremmed valuta, omregnes beløbet til danske kroner ved bogføringen. Som omregningskurs anvendes valutakursen på leveringstidspunktet eller toldkursen. Sidstnævnte offentliggøres på ToldSkats hjemmeside.

Afregningsbilag (kreditnotaer)
Afregningsbilag er salgsbilag, som køber af en vare/ydelse udsteder på vegne af sælger. I praksis anvendes ofte kreditnotaer. Krav til indholdet af afregningsbilag er de samme som for fakturaer ovenfor.

Det er fremover et krav, at der foreligger en skriftlig aftale mellem de to parter om, at der anvendes afregningsbilag. Den skriftlige aftale er kun gyldig så længe begge parter er registreret for moms, og det fremgår af aftalen, at den ene part skal underrette den anden part, såfremt momsregistreringen ophører. Der skal ligge et underskrevet eksemplar af aftalen hos begge parter. Herudover skal sælger i hvert enkelt tilfælde godkende det udstedte afregningsbilag.

Den der udsteder afregningsbilaget skal fortsat sikre sig, at sælger er momsregistreret og opbevare dokumentation herfor. Det skal endvidere fremgå, hvilken dato verifikationen af sælgers momsregistrering er foretaget. Undersøgelsespligten er opfyldt ved, at køber retter henvendelse til ToldSkat og får verificeret sælgers CVR.nr. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse til ToldSkat eller ved brug af www.toldskat.dk.

Momsfritagne leverancer
Når en virksomhed udelukkende leverer varer og ydelser, der er fritaget for moms efter momslovens § 13 (bl.a. lægebehandling, social forsorg og bistand, undervisning, rejsebureauer, finansielle virksomheder m.fl.), er virksomheden som udgangspunkt ikke omfattet af momslovens fakturakrav.

Hvis en virksomhed både fakturerer momspligtige og momsfrie leverancer, skal det fremgå af fakturaen, hvilke leverancer der er pålagt moms. De momspligtige leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.

ToldSkat
Tilbage til oversigt