Nye fristregler

30. april 2003

Afkortelse af ligningsfristen til ca. 1 år

Skatteministeren har udstedt en bekendtgørelse, der tidsbegrænser de kommunale skattemyndigheders adgang til at korrigere selvangivelsen.

Efter de hidtil gældende regler har de kommunale skattemyndigheder kunnet ændre selvangivelsen, blot dette blev varslet senest den 1. maj i det 4. indkomstår efter udløbet af det pågældende indkomstår. Selvangivelsen for 2002 kunne af skattemyndighederne efter disse regler foreslås ændret til og med 1. maj 2006, og endelig kendelse skulle udsendes senest 1. august 2006.

Efter de nye regler skal de kommunale skattemyndigheder afsende en agterskrivelse om ændring af indkomståret 2002 senest den. 30. juni 2004 og endelig kendelse skal afsendes senest 1. oktober 2004.

De kommunale skattemyndigheder har dog mulighed for at få forlænget fristen i maksimalt 5 måneder. Det vil for indkomståret 2002 sige frem til henholdsvis den 30. november 2004 (agterskrivelse) og 1. marts 2005 (endelig kendelse).

En sådan forlængelse på op til 5 måneder forudsætter, at de kommunale skattemyndigheder ansøger Told- og Skatteregionen herom, og forholdene i særlig grad taler herfor. Endvidere er det en betingelse, at skattemyndighederne inden den 30. juni har underrettet skatteyderen om, at der er en igangværende sag, og at der er givet fristforlængelse af Told- og Skatteregionen.

Hvem/hvad gælder den kortere frist for?

Den kortere ligningsfrist gælder typisk for lønmodtagere, pensionister og studerende. Det er dog ikke denne afgrænsning, der anvendes i bekendtgørelsen.

Ifølge bekendtgørelsen gælder den korte frist som hovedregel for personer, som kun har indkomst og fradrag, der kan anføres på den fortrykte selvangivelse. Til denne hovedregel er der 3 undtagelser, der betyder, at den korte ligningsfrist alligevel ikke gælder.

Det drejer sig om personer, der har

  • indkomst fra de såkaldte anpartsprojekter
  • status som hovedaktionær
  • udenlandsk indkomst

Hvornår gælder den kortere frist ikke?

For det første gælder den kortere frist ikke, når der er tale om en nedsættelse af den selvangivne indkomst. Her gælder fortsat den almindelige 3 års frist.

For det andet gælder den kortere frist ikke for de statslige skattemyndigheder. Det vil reelt sige, at Told- og Skatteregionen kan ændre en selvangiven indkomst for en lønmodtager inden for den normale 3 års frist. Denne bestemmelse må formentlig alene tænkes anvendt i begrænset omfang, f.eks. når forholdet/forhøjelsen konstateres i forbindelse med et arbejdsgiverkontrolbesøg hos virksomheden.

Endelig gælder den kortere frist heller ikke, hvis den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har forholdt skattemyndighederne ligningsrelevante oplysninger. Der skal ikke nødvendigvis foreligge et strafbart forhold, men der skal foreligge en kvalificeret og positiv fejl. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvor der ikke er selvangivet fortjeneste ved salg af aktier.

Ikrafttræden

Den kortere ligningsfrist gælder for ændringer for indkomståret 2002 og senere. Det betyder, at hvis forholdet er omfattet af den forkortede ligningsfrist skal varsel om ændring afsendes senest 30. juni 2004, medens f.eks. ændringer for indkomståret 2001 kan varsles til og med 1. maj 2005.

Som en overgangsregel er det gjort muligt for de kommunale skattemyndigheder at ændre indkomstansættelsen for 2002 og 2003 inden for den gældende 3 års frist, såfremt ændringen sker på basis af kontrolbilag fra ToldSkat’s arbejdsgiver- eller indberetningskontrol.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt