Nyt om gulpladebiler

16. april 2008

Den indgåede aftale er baseret på rapporten fra “gulpladebiludvalget”, der blev forelagt Skatteministeriet og herefter har ført til et ønske fra politisk side om en snarlig ændring af reglerne.

De væsentligste kritikpunkter vedrørende gulpladebiler har hidtil drejet sig om reglerne for biler med en totalvægt, der ikke overstiger 3 tons. Aftalen er derfor rettet mod denne gruppe biler og deres anvendelse.

De grundlæggende regler om, hvornår anvendelse af gulpladebilen er privat eller erhvervsmæssig, er ikke omfattet af aftalen. Det må derfor forventes, at SKATs kontroller på området fortsætter. Det vil stadig ikke være lovligt at køre privat i erhvervsmæssige biler, hvis man ikke har et “klistermærke”.

De væsentligste elementer i aftalen er omtalt nedenfor.

Specialindrettede gulpladebiler

Specialindrettede gulpladebiler er biler, hvor bilerne er specielt indrettet til kørsel i arbejdsgiverens tjeneste, f.eks. værkstedsvogne som elektrikere, vvs-branchen og byggebranchen anvender, dvs. biler, der som udgangspunkt ikke kan erstatte en privatbil.

I disse biler vil kørsel mellem hjem og arbejde blive anset for arbejdsgiverbetalt befordring, og medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige fra den erhvervsbetingede kørselsrute. Der er ingen skattemæssige konsekvenser af denne kørsel. Praksis på momsområdet afskærer kørsel mellem hjem og arbejde samt ethvert svinkeærinde, når der ved anskaffelsen er foretaget momsfradrag.

For specialindrettede gulpladebiler er det aftalt, at moms- og skattereglerne skal harmoniseres. Det betyder, at kørsel i disse biler mellem hjem og arbejde fremover vil blive anset for arbejdsgiverbetalt befordring. Medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige væsentligt fra den erhvervsbetingede kørselsrute.

Det er aftalt, at SKAT hurtigt muligt skal forbedre vejledningsmaterialet om, hvornår en gulpladebil anses for specialindrettet.

Ikke-specialindrettede gulpladebiler

For at smidiggøre reglerne for anvendelse af gulpladebiler, som ikke er specialindrettede, er det aftalt at indføre dagsbeviser, som kan købes over internettet. Med et dagsbevis kan man købe sig til privat anvendelse af en gulpladebil i et bestemt tidsrum.

25-dages reglen

Praksis om undtagelsesvis kørsel – “25-dages reglen” – gælder i dag alene på skatteområdet. Efter praksis kan der uden beskatning køres indtil 25 gange årligt mellem arbejdssted og hjemmet, når bilen den efterfølgende dag udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt, f.eks. til kørsel til et møde eller til et kursussted, hvor den pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som et led i arbejdet. Det er i det gældende regelsæt forudsat, at der føres kørselsregnskab, og at bilen ikke må anvendes privat.

Denne praksis udvides, så moms- og skattepraksis er ens for denne kørsel.

Den såkaldte 25-dages regel vil herefter kunne anvendes til – uden moms- og skattemæssige konsekvenser – at tage arbejdsgiverens bil med hjem om aftenen, når den dagen efter skal anvendes erhvervsmæssigt, som f.eks. at køre til et kursussted, og omvendt til efter et kursus mv. at tage bilen med hjem og køre i den på arbejde den følgende dag. Der kan køres mellem hjemmet og det enkelte kursussted mv. i indtil 60 dage, jf. afsnittet om 60-dages reglen nedenfor.

60-dages reglen

60-dages reglen er en lovregel, som på skematisk og objektiv vis fastsætter, hvad der skattemæssigt er erhvervsmæssig kørsel.

Kørsel i indtil 60 dage mellem hjemmet og en bestemt arbejdsplads inden for en 2 års periode anses for erhvervsmæssig. Fra og med arbejdsdag nr. 61 anses kørslen for privat. Er der gået mere end 60 arbejdsdage, siden man sidst har været på arbejdspladsen, starter der dog en ny 60-dages periode for denne arbejdsplads. Som arbejdsplads betragtes også steder, hvor den pågældende modtager undervisning i efteruddannelsesøjemed som et led i arbejdet.

Det er blevet påpeget, at især ved kørsel til en række skiftende arbejdssteder er reglen administrativt belastende. Parterne er enige om, at der skal ske en administrativ forenkling og smidiggørelse i denne situation.

Dette sker ved en formodningsregel om, at det uden videre antages, at 60-dages reglen er opfyldt i de situationer, hvor den skattepligtige har et kørselsmønster, der indebærer befordring til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at befordringen vil falde udenfor 60-dages reglen.

Dette kombineres med en regel om, at SKAT med fremadrettet virkning vil kunne give den pågældende pålæg om ved kørselsregnskab at kunne dokumentere, at der er tale om erhvervsmæssig befordring omfattet af 60-dages reglen.

Endelig forkortes 2 års perioden til 1 år. Det vil således kun være kørsel i de forudgående 12 måneder, der regnes med i forhold til 60-dages reglen. Det bliver således mere overskueligt at holde styr på 60-dages reglen, når det kun er kørslen de forudgående 12 måneder, der tæller. Det vil endvidere være nemmere at sandsynliggøre, at man er omfattet af formodningsreglen.

Tilkaldevagt

Reglerne for vagtordninger kræver, at en given kørsel skal ske til “uvisse” arbejdssteder. Det er aftalt, at dette krav afskaffes.

Øvrige ændringer

Det er aftalt, at praksis ændres således, at det ikke medfører moms- og skattemæssige konsekvenser, hvis der køres til spisning, hvis det sker i arbejdstiden med løn. Det samme gælder ved madafhentning.

Det er endvidere aftalt, at det ikke har moms- og skattemæssige konsekvenser at afhente eller afsætte en kollega til og fra et arbejdssted, når arbejdsgiveren beordrer det. Arbejdsgiveren kan beordre det mundtligt og generelt, og det behøver ikke vedrøre en specifik situation.

Endelig er det aftalt, at der kan køres ubegrænset mellem skiftende arbejdssteder og hovedarbejdsstedet.

Ledsagebiler

Det er aftalt, at registreringsafgiftsloven ændres således, at det bliver muligt at etablere faste brikse i ledsagebiler uden afgiftsopkrævning.

Ikrafttræden mv.

Lovforslag sendes i høring primo juni 2008. Primo oktober vil lovforslaget blive fremsat og forslaget planlægges vedtaget inden juleferien.

De ændrede regler forventes at træde i kraft fra og med 1. januar 2009.


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt