Omgørelse af rentefiksering

16. december 2001

Ligningsrådet har besluttet, at der kan søges om omgørelse i de tilfælde, hvor der mellem en hovedaktionær og selskabet var aftalt en forrentning af et mellemværende for at undgå beskatning af fikseret rente.

Højesteretsdom

Ved Højesterets dom af 11. februar 1998 blev den hidtidige praksis for fiksering af rentefrie eller lavtforrentede lån i hovedaktionærtilfælde anset for ulovlig.

Højesteret bemærkede i den forbindelse følgende:

“Efter statsskattelovens § 4, litra a, betragtes renter af udestående fordringer som skattepligtig indkomst. Hverken ved denne bestemmelse eller i skattelovgivningen i øvrigt er der taget stilling til, hvorvidt og i givet fald under hvilke omstændigheder aftaler om rentefrihed skattemæssigt kan tilsidesættes i en situation som den foreliggende.

Ved Højesterets dom af 20. august 1996 er det antaget at aftaler mellem en hovedaktionær og det af ham beherskede selskab vedrørende forrentning af lån til selskabet i almindelighed må accepteres, men at sådanne aftaler kan tilside sættes i særlige tilfælde.

Beskatning hos långiveren af en fikseret renteindtægt må herefter forudsætte, at der med de foretagne dispositioner er tilsigtet en omgåelse af skattelovgivningen”.

Som følge af dommen fastsatte Told- og Skattestyrelsen i cirkulære nr. 226 af 8. december 1998 retningslinier om genoptagelse af skatteansættelser i de tilfælde, hvor der var gennemført beskatning af fikseret rente i overensstemmelse med den ulovlige praksis.

Af uransagelige årsager fandt Told- og Skattestyrelsen ikke anledning til at tillade genoptagelse i de tilfælde, hvor selskaber/aktionærer havde selvangivet og betalt i overensstemmelse med den ulovlige praksis. Disse parter var således væsentligt ringere stillet end dem, der enten ikke havde beregnet rente eller som eventuelt havde beregnet og selvangivet renten, men ikke betalt den.

Ligningsrådets beslutning

Ligningsrådet har nu besluttet, at der også kan ske genoptagelse/omgørelse i de tilfælde, hvor der er aftalt forrentning af mellemværendet.

Ansøgning om omgørelse skal indgives til de skatteansættende myndigheder inden 1. juli 2002. Gebyr for tilladelse udgør 1.700 kr.

Tilbage til oversigt