Omkostningsdækning i skattesager

3. juli 2002

Folketinget har vedtaget regler, der medfører fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager, som skatteyder vinder helt eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne.

Betingelser

Betingelsen for at opnå fuld godtgørelse er opfyldt, når en skatteyder får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad. Denne vurdering af sagen skal foretages for hver instans, men med mulighed for at efterregulere tidligere bedømmelser.

Den instans, der skal afgøre sagen – eksempelvis Landsskatteretten – skal sammen med afgørelsen afgive en udtalelse om, i hvilket omfang skatteyderen har fået medhold. Ved told- og skatteregionens afgørelse af godtgørelsens omfang vil denne udtalelse skulle indgå, men regionen er ikke bundet heraf.

Vurderingen af, om skatteyder har fået fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, vil være en skønsmæssig vurdering af såvel målelige som ikke målelige forhold i sagen. Antallet af klagepunkter er ikke i sig selv afgørende.

Taber skatteyderen sagen, udgør godtgørelsen 50% svarende til de hidtil gældende regler.

De nye regler indebærer endvidere, at godtgørelsen til skatteyderen hæves fra 85% til 100% i sager, der som principielle sager videreføres af skattemyndighederne.

Omkostningerne

Det er dyrt at føre skattesager. Selvom man kan få refunderet 50% eller 100% af sine udgifter til revisor eller advokat, bør man grundigt vurdere, om man har tid, penge og kræfter til at føre sådanne sager.

Det er selvfølgelig en betydelig forbedring af reglerne, at man nu kan få dækket samtlige egne omkostninger til rådgivere med videre, hvis man vinder en skattesag, men man får ikke dækket egne udgifter og eget tidsforbrug.

De godtgørelsesberettigede udgifter omfatter:

  • Udgifter til sagkyndig bistand
  • Udgifter til syn og skøn
  • Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale
  • Pålagte sagsomkostninger
  • Udgifter til en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages eller prøves ved domstol

De nye regler gælder for sager, hvor vurde ringen af godtgørelsen bliver afgjort efter den 17. januar 2002. Man kan således få 100% refusion af udgifter afholdt før den 17. januar 2002, såfremt man ikke har fået refusion for udgifterne efter de gamle regler.

Ansøgningen om omkostningsgodtgørelse kan foretages efter hver instansbehandling, men man kan også vente med at ansøge, til sagen er endeligt afgjort.

Tilbage til oversigt