Ophørspension

10. februar 2003

Gode råd

 • Overvej at udskyde salget af virksomheden, indtil betingelserne for ophørspension er opfyldt med hensyn til alder (55 år) og antal års virksomhed (10 år).
 • Sørg for at tilpasse balancen forud for et salg eller en likvidation, f.eks. ved indfrielse af gæld før tid for at nedbringe beholdningen af finansielle aktiver.
 • Overvej at forblive under virksomhedsordningen ved salg af en personligt drevet virksomhed (eller en del heraf ) for at tilpasse indkomsten til grænserne for topskatten.

Fremrykket fradrag ved ophørspension

Ved oprettelse af privattegnede pensionsordninger kan et engangsindskud på en pensionsordning normalt ikke fradrages i indbetalings-/forfaldsåret, men fradraget skal i stedet fordeles over en 10-årig periode. Vælger man at foretage et engangsindskud på 2 mio. kr., udgør det årlige fradrag på selvangivelsen derfor 200.000 kr. Denne fordelingsregel gælder dog ikke, hvis indskuddet sker i forbindelse med konstateringen af en skattepligtig fortjeneste ved salg af en virksomhed, når en række betingelser er opfyldt.

Betingelser for ophørspension

Betingelserne for at anvende den særlige pensionsordning ved salg af virksomhed er følgende:

  1.

  Pensionsordningen skal oprettes efter salget af virksomheden, og salget må tidligst ske ved det fyldte 55. år.

  2.

  Personen skal have drevet erhvervsmæssig virksomhed i mindst 10 år forud for salget.

  3.

  Virksomheden må ikke i væsentligt omfang have bestået i ejendomsudlejning, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lign.

  4.

  Pensionsindskuddet er maksimeret til den skattepligtige fortjeneste og højst 2.060.400 kr. (2002), og indbetalingen skal ske enten til en pensionsordning med løbende udbetalinger eller til en rateordning.

Krav til erhvervsvirksomheden

Personen skal som nævnt have drevet erhvervsmæssig virksomhed i mindst 10 år. Perioden afbrydes ikke ved virksomhedsskift, hvis dette sker i samme indkomstår. En omdannelse af en personligt drevet virksomhed til et selskab afbryder ikke perioden, uanset om omdannelsen sker skattepligtigt eller skattefrit. I stedet lægges antallet af år, hvor virksomheden har været drevet i personligt regi, sammen med det antal år, hvor virksomheden har været drevet i selskabsform, og hvor personen har været hovedaktionær.

Det er en betingelse, at virksomheden ikke har haft karakter af pengetankvirksomhed. Med “pengetankvirksomhed” forstås passiv kapitalanbringelse i form af værdipapirer mv. eller udlejning af fast ejendom. Hvis køb og salg af værdipapirer og finansieringsvirksomhed sker som egentlig næringsvirksomhed, kan ordningen dog anvendes. Det samme gælder bortforpagtning af landbrug, skovbrug, gartnerier mv., da dette ikke sidestilles med udlejning af fast ejendom.

Vurderingen af, om virksomheden i væsentligt omfang består af de nævnte passive aktiviteter, er underlagt objektive definitioner. For at opfylde kravet må mindre end 50% af den gennemsnitlige indtægt i de seneste 3 regnskabsår stamme fra udlejningsvirksomhed eller passiv kapitalanbringelse mv. Endvidere må mindre end 50% af handelsværdien

af virksomhedens samlede aktiver opgjort på salgstidspunktet eller som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår kunne henføres til udlejningsejendomme, kontanter eller værdipapirer mv.

Eksempel

Selskabet “Anlæg og Penge A/S” har følgende balance i 2000-2002 (t. kr.):

2000
2001
2002
Gennemsnit
Aktiver

Anlægsaktiver

Debitorer

Obligationer

3.000

7.000

10.000

2.500

6.000

11.500

2.000

5.000

13.000

2.500

6.000

11.500

I alt
20.000
20.000
20.000
20.000
Passiver

Egenkapital

Gæld

3.000

17.000

3.000

17.000

3.000

17.000

3.000

17.000

I alt
20.000
20.000
20.000
20.000

Da mere end 50% af aktiverne både på salgstidspunktet og gennemsnitligt har været finansielle, kan ejeren ikke indskyde på den særlige ophørspension ved et salg eller en likvidation af selskabet.

Det er dog muligt at tilpasse balancen forud for salget, således at betingelserne vedrørende finansiel virksomhed opfyldes.

Hvis selskabet eksempelvis afhænder obligationerne forud for salgsåret og anvender provenuet til at indfri gælden, vil balancen i stedet se ud som følger (t. kr.):

2000
2001
2002
Gennemsnit
Aktiver

Anlægsaktiver

Debitorer

Obligationer

3.000

7.000

10.000

2.500

6.000

11.500

2.000

5.000

2.500

6.000

7.166

I alt
20.000
20.000
7.000
15.667
Passiver

Egenkapital

Gæld

3.000

17.000

3.000

17.000

3.000

4.000

3.000

12.667

I alt
20.000
20.000
7.000
15.667

Særligt om holdingselskaber

Holdingselskabers væsentligste aktiver består som regel af aktier i datterselskaber. Det er derfor nærliggende at tro, at ophørspensioner ikke kan anvendes ved salg eller likvidation af et holdingselskab.

Men væsentlighedsbedømmelsen inddrager også aktiviteterne i datterselskaber, hvor selskabet ejer mindst 25% af kapitalen. Det betyder, at værdien og afkastet af datterselskabsaktierne ikke medregnes ved væsentlighedsbedømmelsen. I stedet medregnes indtægter og aktiver i datterselskabet, og der foretages således en bedømmelse af holdingselskabet og datterselskabet under ét. Ved væsentlighedsbedømmelsen ses der bort fra fast ejendom, der udlejes mellem selskaberne mv. Sådanne ejendomme betragtes altså ikke som udlejningsejendomme.

Det skal bemærkes, at der ikke foretages en egentlig konsolidering af koncernens balance. I stedet “bruttoficerer” man moderselskabets balance ved at medtage datterselskabets bruttoaktiver og bruttogæld frem for datterselskabets nettoværdi.

Det betyder, at en mellemregning mellem moderselskabet og datterselskabet ikke elimineres ved væsentlighedsbedømmelsen. Det hjælper ikke at lade datterselskabet indfri sin gæld til moderselskabet, for derved vil moderselskabets fordring på datterselskabet blot blive konverteret til likvide midler. For at muliggøre en ophørspension kan det derfor være nødvendigt at lade moderselskabet konvertere et tilgodehavende til egenkapital for at mindske balancen.

Ved en holdingkonstruktion, hvor hovedaktionæren vælger at frasælge driftsselskabet, kan de fordelagtige pensionsopsparingsregler ikke anvendes. Ønsker den personlige aktionær i denne situation at indskyde på den særlige pensionsordning, skal han i stedet sælge aktierne i holdingselskabet med tilhørende driftsselskab. Alternativt skal holdingselskabet likvideres straks efter salget af driftsselskabet. I så fald kan der indskydes på en pensionsordning med fuld fradragsret – naturligvis forudsat, at holdingselskabet ikke er et finansielt selskab, når dette ses under ét sammen med driftsselskabet.

Særligt om virksomhedsordningen

En indbetaling til den særlige pensionsordning kan ikke overstige den skattepligtige fortjeneste ved salget af en virksomhed. Det er uden betydning, hvorledes den skattepligtige fortjeneste i øvrigt beskattes. Dette kan særligt illustreres ved anvendelse af virksomhedsskattelovens regler, hvor et salg af en virksomhed i første omgang beskattes med virksomhedsskatten på p.t. 30% og først senere beskattes som personlig indkomst i takt med, at overskuddet hæves.

Hvis virksomhedsejeren har likviditet til indbetaling af indskud på ophørspensionen og samtidig har anden personlig indkomst ved siden af virksomhedsordningen, giver dette nogle særlige planlægningsmuligheder. Denne anden indkomst kan udlignes med ophørspensionen samtidig med, at virksomhedsindkomsten, der danner baggrund for

ophørspensionen, først hæves senere.

Delsalg

Det er ikke en betingelse for at anvende reglerne, at hele virksomheden sælges på én gang. Et salg af en andel af en virksomhed eller et salg af én ud af flere virksomheder opfylder også betingelsen. Hvis virksomhedsejeren ved det første salg eller delsalg opnår en skattepligtig fortjeneste på minimum 2.060.400 kr. (2002) og opretter en pensionsordning på maksimumbeløbet, kan han ikke ved senere salg foretage yderligere indskud på den særlige pensionsordning.

Krav til pensionsordningen

For at opnå fradrag i salgsåret skal den særlige pensionsordning oprettes og beløbet indskydes senest den 1. juli i indkomståret efter salget. Der kan indskydes et beløb svarende til den skattepligtige fortjeneste – dog maksimalt 2.060.400 kr. (2002). Der er tale om et fradrag i personlig indkomst.

Oprettelsen af pensionsordningen kan ske på et hvilket som helst tidspunkt i salgsåret eller de efterfølgende 10 år. Indbetaling efter den 1. juli i året efter salgsåret vil først kunne fratrækkes i det år, hvor beløbet indbetales, og indbetalingen kan derfor ikke neutralisere den skattepligtige avance fra salget.

Ved salg af hovedaktionæraktier og indskud på den særlige pensionsordning senest den 1. juli i året efter salgsåret, kan fradraget ske i fortjenesten fra salget af aktierne. Men da denne fortjeneste er aktieindkomst, hvis salget sker efter mindst 3 års ejertid, er denne løsning ikke særligt gunstig, da fradragsværdien kun bliver 43%.

Pensionsordningen skal oprettes i et dansk penge- eller pensionsinstitut, og der skal være tale om enten en ratepension eller en pensionsordning med løbende udbetalinger.

Den nedre aldersgrænse er 55 år, men der gælder ikke nogen øvre aldersgrænse for oprettelsen.

Udbetalingerne fra en ratepension kan tidligst påbegyndes 5 år efter oprettelsen. Men hvis der er tale om en pensionsordning med løbende udbetalinger, kan udbetalingen påbegyndes straks – dog tidligst ved det fyldte 60. år. Ordningen skal løbe i mindst 10 år og kan højst løbe i 25 år.

Ægtefæller

Hvis reglerne om overførsel af overskud til medarbejdende ægtefælle anvendes, kan det samlede indskud maksimalt udgøre 2.060.400 kr. (2002).

Hvis et ægtepar imidlertid driver hver sin erhvervsvirksomhed, kan begge ægtefæller indskyde op til maksimumbeløbet ved deres respektive salg af erhvervsvirksomheder. Det samme gælder, hvis ægtefællerne opfylder betingelserne for at kunne fravige de standardiserede regler om “medarbejdende ægtefælle” og i stedet fordeler virksomhedens

skattepligtige indkomst frit mellem sig. Betingelserne for den mere frie fordeling er, at begge ægtefæller deltager ligeligt i virksomhedens drift, og at begge hæfter for virksomhedens gæld.

Tilbage til oversigt