Parcelhusreglen er til debat igen

27. juni 2002

Den fortjeneste, der opnås ved afståelse af en- og tofamiliehuse og sommerhuse, skal ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, såfremt ejendommen har tjent som bolig for ejeren eller dennes husstand.

Ovenstående hovedregel – der populært omtales som parcelhusreglen – er endvidere betinget af:

  • at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m 2 , eller
  • at der ifølge offentlig myndighed ikke kan foretages udstykning fra ejendommen til selvstændig bebyggelse, eller
  • at udstykning ifølge erklæring fra skatteministeren vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

Det er yderligere en betingelse, at ejendommen har været vurderet som en- eller tofamiliehus eller som sommerhus på afståelsestidspunktet.

Landsretsdom

En Vestre Landsretsdom fastslår nu, at det endvidere er en betingelse, at ejendommen ikke har skiftet karakter i ejerperioden.

En ejendom, som var vurderet som et enfamiliehus, havde tidligere været beboet af ejeren, men blev ved afhændelsen anvendt 100% erhvervsmæssigt. Ejendommen fandtes derfor ikke på afhændelsestidspunktet at have karakter af en beboelsesejendom, hvorfor salget ikke kunne omfattes af parcelhusreglen.

Det er vigtigt for opretholdelsen af skattefritagelsen i parcelhusreglen, at ejendommen også på afståelsestidspunktet har karakter af en- eller tofamiliehus. Ejendommens vurderingsmæssige status er altså ikke alene afgørende, idet man også vil lægge vægt på den faktiske anvendelse.

En ejendom, som har været anvendt til beboelse af ejeren, må ikke på afståelsestidspunktet være benyttet erhvervsmæssigt i væsentligt omfang, hvis man ønsker at bevare skattefritagelsen. Ved væsentlig anvendelse forstås i denne forbindelse mere end 50% af ejendommen.

Det er endvidere en betingelse, at ejendommen har bevaret sin karakter som en- eller tofamiliehus. I den forbindelse er udlejning til beboelse ikke erhvervsmæssig virksomhed.

Tilbage til oversigt