Pensionsbeskatning – nye fradragsregler

2. juli 2004

Forsikringspræmier, bidrag til pensionsordninger med løbende udbetalinger og bidrag til rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed kan fratrækkes fuldt ud i den personlige indkomst, hvis præmie- og bidragsperioden er aftalt til at være 10 år eller mere.

For forsikringsordningers vedkommende foretages fradraget i forfaldsåret og for pengeinstitutordningers vedkommende i indbetalingsåret.

Indbetalinger til indeksordninger, der indbetales inden respittidens udløb, er fradragsberettigede i forfaldsåret.

Omberegning

Hvis præmie- eller bidragsperioden til pensionsordninger med løbende udbetalinger og til rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed er aftalt til at være under 10 år, eller hvis der foretages et éngangsindskud, fordeles fradragsretten for det samlede indskud med lige store beløb over en periode på 10 år.

Det gælder også, når præmier og bidrag forhøjes, bortset fra aftalt pristalsregulering, og den resterende betalingsperiode er under 10 år.

Er det årlige fradrag i 2004 herved blevet mindre end 40.100 kr., kan man vælge at foretage et årligt fradrag på dette beløb (opfyldningsfradraget), indtil samtlige præmier med videre, der ellers skulle fordeles, er trukket fra.

Man kan i et indkomstår højst fradrage et beløb, der svarer til forfaldne præmier og foretagne indskud, som ikke tidligere er trukket fra.

Lempelserne

Omregningsbestemmelserne er blevet lempet for selvstændigt erhvervsdrivende.

For at få fuldt fradrag i indbetalingsåret skal selvstændigt erhvervsdrivende fortsat tegne en pensionsordning med et bestemt årligt bidrag i en periode på mindst 10 år.

Omberegningsbestemmelsen er dog delvist ophævet, og der skal ikke ske omberegning, hvis blot årets indbetaling udgør op til 30% af virksomhedens overskud.

Eksempler

Hvis eksempelvis pensionsopspareren har haft et overskud på 400.000 kr., kan der foretages et kapitalindskud på 120.000 kr. med fuldt fradrag for indkomståret.

Hvis det i forbindelse med selvangivelsen/årsregnskabet efterfølgende viser sig, at den foretagne indbetaling eksempelvis svarer til 25% af overskuddet, er der fradrag for hele indskuddet i indkomståret.

Viser det sig, at der er indbetalt mere end 30%, kan der foretages fradrag for de første 30% i indskudsåret, mens det resterende beløb vil kunne fradrages i de følgende indkomstår som beskrevet nedenfor.

Har pensionsopspareren i eksemplet et overskud på 400.000 kr., og har vedkommende indskudt 150.000 kr., vil der som udgangspunkt kunne fradrages 1/10 heraf i indkomståret, det vil sige 15.000 kr.

Efter de hidtidige regler kan der foretages fradrag op til 40.100 kr., men med den nye regel er der mulighed for at foretage fradrag op til 120.000 kr., svarende til 30%af overskuddet.

Det følgende år vil der igen som udgangspunkt kunne fradrages 1/10 af de 150.000 kr., der blev indbetalt året før, det vil sige 15.000 kr.

Der kan dog foretages fradrag op til 40.100 kr., således at det resterende, ikke fratrukne indskud på 30.000 kr. kan fradrages i dette år, ligesom man også i dette år i stedet kan vælge at anvende 30%’s reglen.

Såfremt man i dette år således igen har et overskud på 400.000 kr., og der indskydes yderligere 120.000 kr. på ordningen som kapitalindskud, vil der som udgangspunkt kunne foretages fradrag for 1/10 af de 150.000 kr. fra året før plus 1/10 af årets indskud på 120.000 kr., det vil sige for 27.000 kr.

Man kan igen enten foretage fradrag op til 40.100 kr. eller op til 120.000 kr., svarende til 30% af årets overskud. Overskydende indskud vil tilsvarende kunne fradrages i de følgende indkomstår.

Hvis man i samme situation i stedet nøjes med at foretage et yderligere indskud på 90.000 kr., vil der som udgangspunkt kunne foretages fradrag for 1/10 af de 150.000 kr. fra året før plus 1/10 af årets indskud på 90.000 kr., det vil sige for 24.000 kr.

Man kan enten foretage fradrag op til 40.100 kr. eller op til 120.000 kr., svarende til 30% af årets overskud.

Der vil herefter ikke være overskydende indskud til fradrag i de følgende indkomstår. De to års indskud er således blevet fuldt fradraget over de to år.

Ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst. Indkomsten opgøres før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning med tillæg af renteudgifter og med fradrag af rente- og udbytteindtægter med videre.

I overskuddet indgår ikke fortjeneste ved afståelse af goodwill og andre immaterielle rettigheder eller fortjeneste i forbindelse med afståelse af fast ejendom.

Den nye regel har virkning fra og med indkomståret 2004.

Skift af opsparingsinstititut

Hvis en person har oprettet en ratepension hos et pensionsinstitut, hvor den årlige indbetaling er 100.000 kr., og hvor indbetalingsperioden er 10 år, kan man ophøre med at indbetale på pensionsordningen, uden at de allerede foretagne fradrag skal omberegnes.

Betingelsen herfor er, at der oprettes en ny ordning i et andet pensionsinstitut, hvor den årlige indbetaling ligeledes udgør 100.000 kr., og hvis indbetalingsperioden i de to institutter tilsammen udgør mindst 10 år.

Ved indbetaling af 100.000 kr. om året i 4 år bevares fradragsretten altså, hvis den nye pensionsordning oprettes med en indbetalingsperiode på mindst 6 år med 100.000 kr. om året.

Der skal være tale om et uafbrudt forløb, således at indbetalingen på 100.000 kr. ikke springes over i noget indkomstår.

Forlængelse af indbetalingsperioden

Efter de tidligere regler blev en forlængelse af en indbetalingsperiode ud over det oprindeligt aftalte behandlet som en ny pensionsordning i relation til fradragskravet om 10 års indbetaling.

Denne regel er ændret, således at indbetalingsperioder kan forlænges med fuldt fradrag for det oprindeligt aftalte indbetalingsbeløb i den forlængede periode.

Andre forhold

For pensionsordninger udloddet i forbindelse med separation, skilsmisse eller bosondring gælder, at den ægtefælle, som får udloddet en del af en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepensionsordning, enten kan indtræde i den aftalte indbetalingsperiode og den 10-årige fradragsperiode, eller indtræde som ny ejer af ordningen efter eget valg.

Ægtefællen har kun fradrag for egne indbetalinger. Den tidligere ejerægtefælles fradragsret påvirkes ikke af udlodningen. Denne ægtefælle fortsætter med de samme indbetalinger som hidtil, uanset at der er udloddet en del af ordningen.

Såfremt det beløb, man har indbetalt til en kapitalpensionsordning, overstiger den personlige indkomst, kan det overskydende beløb tilbagebetales afgiftsfrit.

Sker der samtidig ophævelse af ordningen, tilbagebetales også påløbne renter i det pågældende indkomstår afgiftsfrit, dog maksimalt 500 kr.

Anmodningen om tilbagebetaling skal fremsættes overfor vedkommende pensions- eller pengeinstitut.

Man kan i stedet vælge at overføre beløbet til en ratepension. Samme adgang til overførsel til en anden pensionsordning skal gælde, hvis der fejlagtigt er indbetalt, efter at den “første” kapitalpension er udbetalt.

Tilbage til oversigt