Pensionsbeskatning

2. juli 2007

Regeringen og partierne DF, RV, S og SF har den 27. juni 2007 indgået en rammeaftale om den fremtidige pensionsbeskatning.

I FACIT marts 2007 omtalte vi “Den danske pensionssag”, som kort fortalt omhandlede det forhold, at EF-domstolen underkendte de danske pensionsbeskatningsregler. Konsekvensen heraf er, at Danmark er forpligtet til at udvide fradragsretten  for pensionsbidrag, så bidrag indbetalt til udenlandske pensionsordninger også omfattes.

Kernen i den fremtidige pensionsbeskatning er en omlægning af skattepligten til individniveau, således at skattepligten fremover påhviler den enkelte pensionsopsparer.

Aftalens hovedpunkter

Aftaleparterne er nået til enighed om følgende hovedpunkter:

  • Den danske model for pensionsopsparing videreføres – der er i uændret omfang fradragsret for pensionsopsparing, der foretages via arbejdsgiveren eller privat.
  • Der gives fremover fradrag for indbetalinger på pensionsordninger i lande indenfor EU/EØS efter en aftalemodel.
  • Udenlandske pensionsudbydere skal indgå en forpligtende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på samme måde som danske institutter.
  • Pensionsopspareren skal indvilge i, at udbetalinger fra pensionsordninger, der modtages efter en eventuel fraflytning til udlandet, beskattes efter pensionsbeskatningsloven.
  • Pensionsafkastskatten (PAL-skat) skal ændres, således at skattepligten omlægges til individniveau for samtlige typer af pensionsordninger.

Frankrig og Spanien

Danmark har – ifølge de gældende dobbeltbeskatningsaftaler med Frankrig og Spanien – ikke beskatningsretten til danske pensioner udbetalt til fraflyttede danske pensionister. Det gælder uanset at de har opnået fradrag for indbetalingerne.

Som følge heraf er aftaleparterne enedes om at bemyndige skatteministeren til at opsige dobbeltbeskatningsaftalerne med Frankrig og Spanien. Planen er, at der herefter hurtigst muligt indledes forhandlinger om nye aftaler med henblik på at sikre beskatning af privattegnede pensioner.

Ny lovgivning

Lovgivningen på området forventes gennemført i efteråret 2007.

Der åbnes for fradrag for udenlandske ordninger fra 2008 efter den foreslåede aftalemodel, mens omlægningen af PAL-skatten fra institut- til individniveau får virkning for danske ordninger fra 2009.

Tilbage til oversigt