Piloter og kabinepersonale

30. oktober 2007

I en opsigtsvækkende kendelse fra Landsskatteretten, er SKAT’s hidtidige praksis vedrørende befordring med fly, hvor der er anvendt såkaldte ID-billetter, blevet underkendt.

Kendelsen betyder, at der vil være mulighed for genoptagelse af skatteansættelser helt tilbage til indkomståret 1997.

Hidtidig praksis

Praksis har tidligere været, at ID-billetter (rabatbilletter, der er købt af arbejdsgiveren) blev anset for at være købt til en værdi, der var lavere end markedsprisen. Blev ID-billetten anvendt til befordring mellem bopæl og arbejdsplads, forelå der derfor delvis fri befordring.

Værdien af den delvise befordring blev sat til befordringsfradraget. Undlod den skattepligtige at tage befordringsfradrag, blev den delvise frie befordring beskattet ved bortfald af fradragsretten for befordringen.

Kendelsen

I den konkrete sag blev det fastslået, at en person, som havde købt ID-billetter hos sin arbejdsgiver, og anvendt billetterne i forbindelse med transport mellem bopælen og arbejdspladsen, kunne anses for berettiget til fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads i henhold til ligningslovens regler herom.

Landsskatteretten fandt, at ID-billetten var markant ringere end andre billetter, men dermed også billigere. Den pris, der var betalt for ID-billetterne, blev anset for at være markedsprisen under hensyn til den helt særegne karakter af ID-billetterne med de meget betydelige begrænsninger, de indeholdt.

Genoptagelse

Anmodning om genoptagelse skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelse af meddelelsen om sagen på SKAT’s hjemmeside.

Meddelelsen er offentliggjort den 26. oktober 2007.

Tilbage til oversigt