Rådgiveromkostninger

23. april 2004

Hidtil har der hersket usikkerhed om mulighed for fradrag af moms på rådgiveromkostninger mv. ved omdannelse af en momspligtig virksomhed, f.eks. ved omdannelse fra anparts- til aktieselskab.

Landsskatteretten har nu afgjort, at der er momsfradragsret for denne type omkostninger.

Momsfradrag for rådgiveromkostninger mv.

Indtil nu har der hersket en vis usikkerhed om fradragsretten for moms af omkostninger til omdannelse af en momspligtig virksomhed, f.eks. omdannelse fra anparts- til aktieselskab.

Visse told- og skatteregioner har anlagt det synspunkt, at en ændring af den momspligtige virksomheds juridiske status ikke er en handling, som har nogen forbindelse med den momspligtige omsætning. Den form for momspligtig virksomhed, som blev udført af den “gamle” juridiske enhed, fortsættes af den nye enhed i uændret form, og ændringen af den juridiske status er derfor begrundet i forhold, som ikke giver ret til momsfradrag for rådgiveromkostninger mv.

Landsskatterettens kendelse

Landsskatteretten har i en ny kendelse afgjort, at et kommanditselskab kunne fradrage moms på rådgiveromkostninger mv., som var knyttet til selskabets overvejelser om en omdannelse til aktieselskab.

Retten afgjorde også, at der ikke kunne fradrages moms af ydelser, som vedrørte konsekvenserne for de enkelte kommanditisters private formueforhold.

Konsekvenser

Det er nu slået fast, at en momspligtig virksomheds omdannelse fra en form for juridisk person til en anden skal anses som en momsfri overdragelse af den ophørende virksomheds aktiviteter til den fortsættende virksomhed.

Dermed står det klart, at omkostninger knyttet til virksomhedsoverdragelser, som er momsfri i henhold til momslovens § 8, stk. 1, berettiger til momsfradrag. Disse omkostninger anses som en del af den ophørende virksomheds fællesomkostninger, og hvis den ophørende virksomhed er fuldt ud momspligtig, kan hele momsen på omkostningerne fradrages.

Da der i den konkrete Landsskatteretssag var tale om en påtænkt omdannelse, som måske aldrig bliver til noget, kan det konkluderes, at også moms på udgifter knyttet til påtænkte handlinger giver ret til momsfradrag, hvis ellers de påtænkte handlinger vedrører momspligtige aktiviteter. Moms på omkostninger til undersøgelse af en mulig momsfri aktivitet, som aldrig iværksættes, kan derimod ikke fradrages.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt