Renteloven

26. marts 2003

Formålet med ændringerne var først og fremmest at gøre det nemmere for kreditorer at sanktionere forsinkede betalinger.

Renter af forsinkede betalinger

Efter de nye regler kan kreditor lægge renter på fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. I andre tilfælde løber der renter på fra den dag, hvor kreditor anmoder om det, dog tidligst 30 dage efter kreditor har fremsendt hovedfordringen.

Fordringer, der forfaldt før 1. august 2002, forrentes efter de hidtidige regler, hvor der skulle fremsættes rentepåkrav. Et sådant rentepåkrav kunne typisk lyde således: “Såfremt De ikke betaler rettidigt, opkræver vi en rente i henhold til renteloven 14 dage fra i dag”.

Advarsler af denne type er altså ikke længere nødvendige. Angives en forfaldsdato i fakturaen, undgår man helt, at kunderne får en rentefri kredit.

Rentens størrelse er også ændret. Den skal nu følge Nationalbankens officielle udlånsrente den 1. januar og 1. juli det pågældende år – og ikke som hidtil diskontoen.

Udlånsrenten udgjorde 1. januar 2003 2,95% p.a.

Som tillæg til den officielle udlånsrente må kreditor lægge op til 7%-point p.a.

Alt i alt kan renten altså p.t. udgøre 9,95% p.a.

Kreditors omkostninger ved inddrivelse

Hvis kunden ikke betaler rettidigt, kan kreditor kræve, at kunden betaler rimelige og relevante omkostninger til inddrivelse af fordringen, herunder både eksterne omkostninger til advokat eller inkassofirma, men som noget nyt også virksomhedens egne administrationsomkostninger.

Der er i loven fastsat visse grænser for, hvilke og hvor store omkostninger, der kan opkræves, afhængig af sagens natur.

Inkasso-og rykkergebyr

Som noget nyt kan kreditor opkræve rykkergebyr – dog højst 100 kr. ad gangen med mindst 10 dages mellemrum. Over for forbrugere kan der kun opkræves 3 x 100 kr. i rykkergebyr og 100 kr. i inkassogebyr.

Erhvervsmæssige mellemværender kan opkræves efter aftale.

Tilbage til oversigt