Røgfri miljøer

31. maj 2007

Folketinget har den 29. maj 2007 vedtaget “Lov om røgfri miljøer”.

Hovedformålet med de nye regler er, at ingen borger mod sin vilje skal være udsat for passiv rygning i “det offentlige rum”.

Med det offentlige rum tænkes i denne sammenhæng på steder, hvor alle færdes og i almindelighed har adgang, som for eksempel butikscentre, biografer, kulturhuse, sportshaller osv. Det afgørende er således ikke, om der er tale om en offentlig eller en privat bygning, men derimod om der er fri adgang til denne – det være sig mod betaling, eller gratis.

Arbejdspladser

Hovedreglen er, at rygning vil være forbudt på indendørs arbejdspladser – offentlige såvel som private.

Rygning vil alene være tilladt på arbejdspladser, hvis man har sit eget kontor og andre ikke ufrivilligt bliver udsat for passiv rygning.

Endvidere vil det være muligt for arbejdspladser at oprette et egentligt aflukket rygerum eller rygekabiner, hvor medarbejderne må ryge. Rygerum er i loven defineret som et særligt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke samtidig anvendes som gennemgangsrum, og må ikke indeholde funktioner, som anvendes af andre, som eksempelvis kopirum og lagerlokaler.

I tilfælde, hvor der er tale om en arbejdsplads, der tillige udgør arbejdsgiverens bopæl, er det valgfrit, om rygning er tilladt eller ej. Dette gælder dog ikke såfremt eventuelle ansatte tillige opholder sig i boligen. Er dette tilfældet, finder de almindelige regler i stedet anvendelse.

En klar undtagelse gælder for dagplejemødre, der ikke må ryge i arbejdstiden, selvom pasningen af børnene foregår i eget hjem. Endvidere skal lokaler, der primært er indrettet til lege- og opholdsrum for børnene, være røgfrie hele døgnet.

Hovedreglen for serveringssteder er, at det ikke er tilladt at ryge indendørs disse steder. Det er dog muligt at indrette rygelokaler, hvor det er tilladt for gæsterne at medbringe drikkevarer. Såfremt et serveringssted er under 40 m2, er det valgfrit for ejeren, hvorvidt han/hun ønsker en rygepolitik eller ej. Hvis man tillader rygning, er det et krav, at der ikke bliver serveret mad på stedet.

Loven indeholder andre specialregler for særlige arbejdspladser og institutioner.

Rygepolitik

Arbejdsgivere skal udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde:

  1. Oplysning om, hvorvidt der må ryges på arbejdspladsen
  2. Oplysning om konsekvenserne af overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik

Det er arbejdsgiverens ansvar, at rygning alene sker i overensstemmelse med reglerne. Overtrædelser straffes med bøde.

Tilsyn

Som led i den almindelige tilsynsvirksomhed bliver det Arbejdstilsynet, der skal føre tilsyn med overholdelsen af loven.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 15. august 2007.

Det betyder, at alle arbejdsgivere senest på denne dato skal have implementeret en rygepolitik på arbejdspladsen.

Tilbage til oversigt