Selvangivelsen 2001

25. januar 2002

Gode råd

 • Indsend selvangivelsen hurtigst muligt, hvis De ønsker en tidlig årsopgørelse. Årsopgørelsen modtages normalt en måneds tid efter indsendelsen af selvangivelsen. Hvis De først indsender selvangivelsen i sidste øjeblik, modtager De også først årsopgørelsen i løbet af juli eller august måned 2002.
 • Vent med at indbetale de sidste 40.000 kr. i restskat til den 1. juli 2002.
 • Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2002. Dermed undgår De et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 7%.
 • Husk at indsende kapitalforklaring og eventuelt også virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.
 • Husk at markere, hvis De ønsker at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.


Personer

Selvangivelserne ser stadig forskellige ud for de forskellige typer skatteydere. Hvis man har fået en forkert selvangivelse, kan man rekvirere en ny hos skattemyndighederne. Nu – som tidligere – er der ikke formularpligt. Skattemyndighederne stiller sig principielt tilfredse, hvis blot de rigtige oplysninger er indsendt og – nok så vigtigt – selvangivelsen er underskrevet (medmindre der er tale om en “printselvangivelse”). Skattemyndighederne foretrækker dog de fortrykte blanketter, da det letter indtastningsarbejdet. Men noget egentligt krav er det ikke.

Selvangivelsesformularerne kan i øvrigt summeres som følger:

“Printselvangivelsen”

Den almindelige fortrykte selvangivelse kan bruges af de fleste skatteydere. Også af skatteydere med aktieindkomst og anparter omfattet af anpartsreglerne. Hvis skattemyndighederne er i besiddelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde årsopgørelsen, medfølger denne sammen med selvangivelsen. Hvis årsopgørelsen ikke medfølger, mangler skattemyndighederne altså nogle informationer.

Hvis der er fejl i de informationer, som skattemyndighederne har indhentet og gengivet på “printselvangivelsen”, er det skatteyderens pligt at rette tallene. En manglende rettelse vil efter omstændighederne enten blive betragtet som en mangelfuld eller som en fejlagtig selvangivelse, der i værste fald kan være strafbar.

Lønmodtagere skal ikke indsende bilag sammen med selvangivelsen. Hvis skattemyndighederne ønsker bilag eller anden dokumentation, anmoder de selv herom.

Den udvidede selvangivelse

For nogle skatteydere er “printselvangivelsen” utilstrækkelig. I stedet anvendes den udvidede selvangivelse. Det gælder for eksempel, hvis skatteyderen:

 • driver selvstændig erhvervsvirksomhed,
 • ejer skibsanparter eller anparter i anden virksomhed og anparterne ikke er omfattet af anpartsreglerne,
 • har udlejningsejendom,
 • har forskudt regnskabsår,
 • er hovedaktionær,
 • har oplysningspligt om udenlandsk kontrollerede transaktioner.

Kun de relevante felter på den udvidede selvangivelse skal udfyldes. Man behøver altså ikke at anføre “0” i de tomme felter.

Hvis en skatteyder driver virksomhed under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er det vigtigt at markere dette ved afkrydsning i det relevante felt. En manglende afkrydsning kan i værste fald betyde, at man betragtes som udgået af virksomhedsordningen med deraf følgende beskatning af opsparet overskud.

Virksomhedsskema

Erhvervsdrivende, der har haft en samlet erhvervsmæssig nettoomsætning på over 500.000 kr., skal som hovedregel indsende et virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.

Kapitalforklaring

To typer skatteydere skal indsende en såkaldt kapitalforklaring; selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer. Det er i den forbindelse uden betydning, hvor store værdier eller ejerandele der er tale om.

Selvstændigt erhvervsdrivende

Kapitalforklaringen skal vise udviklingen i den skattepligtige egenkapital i løbet af året. Udviklingen i egenkapitalen skal specificeres i hovedposter. Kapitalforklaringen skal udarbejdes for den fælles husstand. Man kan eventuelt benytte det hjælpeskema, der er vedlagt selvangivelsesblanketten.

Hovedaktionærer

Hovedaktionærer og eventuelle ægtefæller skal sammen med selvangivelsen indsende en kapitalforklaring samt en redegørelse for væsentlige økonomiske aftaler mellem hovedaktionæren og selskabet. Der udsendes et skema til brug for kapitalforklaringen.

Udenlandsk indkomst

Indkomst, som er optjent i udlandet, skal selvangives på en særlig blanket. Alle former for udenlandsk indkomst skal selvangives, uanset om skatten af indkomsten bliver lempet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter interne danske regler. Udenlandsk indkomst kan f.eks. omfatte løn ved arbejde i udlandet, ejerbolig i udlandet og

aktieudbytte m.m. Der skal indsendes et særskilt bilag for ejerbolig i udlandet.

Ejendomsværdiskat

Tidligere skulle man selvangive lejeværdi af egen bolig. Fra og med indkomståret 2000 er lejeværdi af egen bolig erstattet af ejendomsværdiskatten. Hvis skattemyndighederne mangler oplysninger, vil De modtage en blanket til udfyldelse.

Tast-selv via telefon eller Internet

I stedet for at indsende selvangivelsen kan rettelser og tilføjelser indtastes via en trykknaptelefon eller Internettet. På den måde modtager man årsopgørelsen hurtigere end ellers.

Tast-selv kan også anvendes ved den udvidede selvangivelse. Tast-selv funktionen kan dog ikke anvendes for ejendomsoplysninger og udenlandsk indkomst.

Blanketter

Blanketter og hjælpeskemaer findes på Internettet. Blanketterne kan hentes som filer i PDF-format, der kan udfyldes og udskrives på papir. Adressen er www.toldskat.dk.

Selskaber

Kun få formularer

For selskaber sker indrapporteringen af den skattepligtige indkomst kun summarisk. Beregningen af den skattepligtige indkomst tager i stedet udgangspunkt i selskabets resultat før skat reguleret for forskelle i den skattemæssige og den regnskabsmæssige behandling af enkeltposter.

Også for selskaber gælder der selvangivelsespligt, men ikke formularpligt. Skattemyndighederne stiller sig normalt tilfredse, hvis blot der er selvangivet tilstrækkelige informationer.

Virksomhedsskema

På samme måde som selvstændigt erhvervsdrivende skal selskaber indsende virksomhedsskema sammen med selvangivelsen. Se nærmere ovenfor.

Transfer pricing

Hvis et selskab eller en filial kontrollerer en udenlandsk enhed (selskab eller filial) eller er kontrolleret af en udenlandsk aktionær mv., gælder der en udvidet dokumentations- og selvangivelsespligt.

Disse selskaber mv. skal afgive oplysninger om arten og omfanget af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner i selvangivelsen.

Lovgivningen stiller heller ikke i disse tilfælde særlige krav til, hvorledes oplysningerne skal selvangives, men netop her vil selskabet med fordel kunne anvende skattemyndighedernes fortrykte blanket (05.021). Oplysningspligten kan nemlig opfyldes ved at afkrydse nogle få felter.

Indsendelsesfrist for selskaber med forskudt indkomstår

Selskaber, der afslutter deres indkomstår i perioden fra den 31. december 2001 til den 31. marts 2002, skal indsende selvangivelse senest den 1. juli 2002.

Øvrige selskaber skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Frister for indsendelse

Følgende frister gælder for indsendelse af oplysninger mv. i 2002:

15. marts – restskat

Sidste frist for indbetaling af restskat på over 40.000 kr. uden et tillæg på 7%. Der fratrækkes dog 2% af den del af betalingen, der overstiger 40.000 kr.

15. april – oplysninger til det fælles skatteregnskab

Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere.

1. maj – gaveanmeldelser

Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i 2001.

1. maj – lønmodtagere

Indsendelse af selvangivelse for 2001 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse og som ikke har fravalgt denne.

For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli 2002.

15. maj – etableringskonto

Indskud på etableringskonto.

Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud.

1. juli – selvstændige

Indsendelse af selvangivelse for bogførings- eller regnskabspligtige personer – herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst.

Selvangivelsen anses dog for indsendt til tiden, hvis skatteforvaltningen har modtaget den senest den 2. juli 2002 med ordinær post eller ved normal kontortids begyndelse.

Hvis den udvidede selvangivelse ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om skattemyndighederne har alle oplysninger via Service-brevet.

1. juli – konjunkturudligning

Henlæggelse til konjunkturudligning for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen.

1. juli – selskaber og fonde

Indsendelse af selvangivelse for selskaber og fonde mv., hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 31. december 2001 til den 31. marts 2002 – ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

1. juli – restskat på op til 40.000 kr.

Restskat på op til 40.000 kr. kan indbetales uden procenttillæg.

Den del af en eventuel restskat, der ligger over 14.600 kr., opkræves i september, oktober og november måneder 2002 med et tillæg på 7%.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt