Selvangivelsen 2003

27. januar 2004

For langt de fleste lønmodtagere er selvangivelsen efterhånden blevet en forholdsvist enkel sag, fordi skattemyndighederne på forhånd kender næsten alle beløb og udfylder selvangivelsen automatisk.

Det er dog fortsat vigtigt at kontrollere, om alle indtægter og alle fradrag er med. For erhvervsdrivende har skattemyndighederne kun kendskab til en lille del af både indtægter

og udgifter, og der skal derfor arbejdes mere med tallene.

Gode råd

 • Indsend selvangivelsen hurtigst muligt, hvis en tidlig årsopgørelse ønskes. Årsopgørelsen modtages normalt en måneds tid efter indsendelsen af selvangivelsen. Hvis selvangivelsen først indsendes i sidste øjeblik, modtages årsopgørelsen også først i løbet af juli eller august 2004.
 • Vent med at indbetale de sidste 40.000 kr. i restskat til den 1. juli 2004.
 • Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2004. Dermed nøjes man med et tillæg på 2%og undgår et ikke-fradragsberettiget rentetillæg på 7%.
 • Husk at indsende virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.
 • Husk at markere, hvis virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen ønskes anvendt.

Personer

Der er stadig forskellige selvangivelser for de forskellige typer skatteydere. Hvis man har fået en forkert selvangivelse, kan man rekvirere en ny hos skattemyndighederne.

Der er ikke formularpligt. Skattemyndighederne stiller sig principielt tilfredse, hvis blot de rigtige oplysninger er indsendt, og selvangivelsen er underskrevet (medmindre der er tale om en “printselvangivelse”. Skattemyndighederne foretrækker dog de fortrykte blanketter, da det letter indtastningsarbejdet. Men noget egentligt krav er det ikke.

Selvangivelsesformularerne kan i øvrigt summeres som følger:

“Print-selvangivelsen”

Den almindelige fortrykte selvangivelse kan bruges af de fleste skatteydere. Også af skatteydere med aktieindkomst og anparter omfattet af anpartsreglerne. Hvis skattemyndighederne er i besiddelse af alle oplysninger til brug for årsopgørelsen, medfølger den sammen med selvangivelsen. Hvis årsopgørelsen ikke medfølger, mangler der altså nogle informationer.

Hvis der er fejl i de informationer, som skattemyndighederne har gengivet på “print-selvangivelsen”, er det skatteyderens pligt at rette tallene. En manglende rettelse vil blive betragtet enten som en mangelfuld eller en fejlagtig selvangivelse, der i værste fald kan være strafbar.

Lønmodtagere skal ikke indsende bilag sammen med selvangivelsen. Hvis skattemyndighederne ønsker bilag, anmoder de selv herom.

Fra 2003 kan befordringsfradraget være fortrykt på selvangivelsen, men beløbet bør kontrolleres.

Den udvidede selvangivelse

For nogle skatteydere er “print-selvangivelsen” utilstrækkelig. I stedet anvendes den udvidede selvangivelse. Det gælder for eksempel, hvis skatteyderen:

 • Driver selvstændig erhvervsvirksomhed.
 • Ejer skibsanparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne.
 • Har udlejningsejendom.
 • Har forskudt regnskabsår.
 • Er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen.
 • Har oplysningspligt om kontrollerede udenlandske transaktioner.
 • Har udenlandsk indkomst.

Kun de relevante felter på den udvidede selvangivelse skal udfyldes. Man behøver altså ikke at anføre “0” i de tomme felter.

Hvis en skatteyder driver virksomhed under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er det vigtigt at markere dette ved afkrydsning i det relevante felt. En manglende afkrydsning kan i værste fald betyde, at man betragtes som udgået af virksomhedsordningen med deraf følgende beskatning af opsparet overskud.

Virksomhedsskema

Erhvervsdrivende,der har haft en samlet erhvervsmæssig nettoomsætning på over 500.000 kr., skal som hovedregel indsende et virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.

Kapitalforklaring

Kravet om kapitalforklaring er bortfaldet fra og med 2003, men i praksis kan en kapitalforklaring dog kræves indsendt senere.

Udenlandsk indkomst

Indkomst, som er optjent i udlandet, skal selvangives på en særlig blanket. Alle former for udenlandsk indkomst skal selvangives, uanset om skatten af indkomsten bliver lempet efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller efter interne danske regler. Udenlandsk indkomst kan f.eks. omfatte løn ved arbejde i udlandet, ejerbolig i udlandet og

aktieudbytte. Der skal indsendes et særskilt bilag for ejerbolig i udlandet.

Ejendomsværdiskat

Tidligere skulle man selvangive lejeværdi af egen bolig. Fra og med indkomståret 2000 er lejeværdi af egen bolig erstattet af ejendomsværdiskatten. Hvis skattemyndighederne mangler oplysninger, vil man modtage en blanket til udfyldelse.

Tast-selv via telefon eller Internet

I stedet for at indsende selvangivelsen kan rettelser og tilføjelser indtastes via en trykknaptelefon eller Internettet. På den måde modtager man årsopgørelsen hurtigere end ellers.

Tast-selv kan også anvendes ved den udvidede selvangivelse. Tast-selv-funktionen kan dog ikke anvendes for udenlandsk indkomst.

Blanketter

Blanketter og hjælpeskemaer findes på Internettet (www.toldskat.dk), og kan hentes som filer i pdf-format, der udfyldes og udskrives på papir.

Selskaber

Kun få formularer

For selskaber sker indrapporteringen af den skattepligtige indkomst kun summarisk. Beregningen af den skattepligtige indkomst tager i stedet udgangspunkt i selskabets resultat før skat, reguleret for forskelle i den skattemæssige og den regnskabsmæssige behandling af enkeltposter.

Også for selskaber gælder der selvangivelsespligt, men ikke formularpligt. Skattemyndighederne stiller sig normalt tilfredse, hvis blot der er selvangivet tilstrækkelige informationer.

Underskud

Underskud i den skattepligtige indkomst samt tab ved salg af fast ejendom, aktier og finansielle instrumenter mv. skal selvangives særskilt.

Virksomhedsskema

I lighed med selvstændigt erhvervsdrivende skal selskaber indsende virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.

Transfer pricing

Hvis et selskab eller en filial kontrollerer en udenlandsk enhed (selskab eller filial) eller er kontrolleret af en udenlandsk aktionær mv., gælder der en udvidet dokumentations- og selvangivelsespligt.

Disse selskaber mv. skal i selvangivelsen afgive oplysninger om arten og omfanget af handelsmæssige eller økonomiske transaktioner. Heller ikke i disse tilfælde stiller lovgivningen særlige krav til, hvorledes oplysningerne skal selvangives, men netop her vil selskaber med fordel kunne anvende skattemyndighedernes fortrykte blanket (05.021). Oplysningspligten kan nemlig opfyldes ved at afkrydse nogle få felter.

Indsendelsesfrist for selskaber med forskudt indkomstår

Selskaber,der afslutter deres indkomstår i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. marts 2004, skal indsende selvangivelse senest den 1. juli 2004.

Øvrige selskaber skal indsende selvangivelse senest 6 måneder efter indkomstårets udløb.

Frister for indsendelse

 

Følgende frister gælder for indsendelse af oplysninger mv. i 2004:

15. marts – restskat på over 40.000 kr.

Sidste frist for indbetaling af restskat på over 40.000 kr. uden et tillæg på 7%. Der fratrækkes dog 2% af den del af betalingen, der overstiger 40.000 kr.

15. april – oplysninger til det fælles skatteregnskab

Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere.

3. maj – gaveanmeldelser

Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i 2003.

3. maj – lønmodtagere

Indsendelse af selvangivelse for 2003 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse og som ikke har fravalgt denne.

For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli 2004.

14. maj – etableringskonto

Indskud på etableringskonto.

Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud.

30. juni – selskaber og fonde

Indsendelse af selvangivelse for selskaber og fonde mv. med kalenderregnskabsår. For selskaber og fonde mv., hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. januar 2004 til den 31. marts 2004, er fristen den 1. juli 2004 – ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

1. juli – selvstændige

Indsendelse af selvangivelse for bogførings- eller regnskabspligtige personer – herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst.

Hvis den udvidede selvangivelse ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om skattemyndighederne har alle oplysninger via servicebrevet.

1. juli – konjunkturudligning

Henlæggelse til konjunkturudligning for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen.

1. juli – restskat på 40.000 kr. og derunder

Restskat på 40.000 kr. og derunder kan indbetales uden procenttillæg.

Den del af en eventuel restskat, der ligger over 15.600 kr., opkræves i september, oktober og november måneder 2004 med et tillæg på 7%. Den del, der ligger under 15.600 kr., indregnes sammen med procenttillægget i forskudsskatten for 2005.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

www.toldskat.dk
Tilbage til oversigt