Selvangivelsen 2004

7. februar 2005

Gennem flere år har selvangivelsen været om end ikke uændret, så dog genkendelig fra år til år. Man vidste, hvad der ventede, og hvad der skulle gøres! Den velkendte selvangivelse skal også anvendes for 2004, men derefter kan erhvervsdrivende vente ganske betydelige ændringer i selvangivelsen for de følgende år.

Digitaliseringen gør nu for alvor sit indtog. De fleste virksomheder vil fremover kunne afgive alle oplysninger digitalt, da regnskab mv. ikke skal indsendes. Skattemyndighederne kan dog kræve regnskab indsendt på et senere tidspunkt. Den nye ordning træder i kraft fra og med 2005.

Så nyd det sidste år med kendte pligter!

Gode råd

 • Indsend selvangivelsen hurtigst muligt, hvis en tidlig årsopgørelse ønskes. Ægtefæller skal begge have indsendt selvangivelsen, før der kan udskrives en årsopgørelse.
 • Husk at indsende virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.
 • Husk at markere, hvis virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen ønskes anvendt.
 • Betal restskat på over 40.000 kr. senest den 15. marts 2005. Herved spares et tillæg på 7%, men der fratrækkes dog 2% af den del af indbetalingen, der overstiger 40.000 kr.
 • Betal restskat på op til 40.000 kr. senest den 1. juli 2005. Herved spares et tillæg på 7%.

Personer

Der er to typer selvangivelser, nemlig printselvangivelsen og den udvidede selvangivelse.

Selvstændigt erhvervsdrivende skal anvende den udvidede selvangivelse, medens hovedparten af lønmodtagerne kan nøjes med printselvangivelsen.

Har man fået en forkert selvangivelse, kan en ny rekvireres hos skattemyndighederne eller på www.toldskat.dk.

Printselvangivelsen

Printselvangivelsen (også kaldet den fortrykte selvangivelse) kan bruges af de fleste lønmodtagere og pensionister, også selv om de har aktieindkomst eller indkomst omfattet af anpartsreglerne.

De oplysninger om løn, pension og renter mv., som skattemyndighederne kender, er fortrykt på selvangivelsen. Man er pligtig til at kontrollere, om tallene er korrekte. Er tallene forkerte, eller mangler der oplysninger, skal de rigtige tal skrives ud for rubrikken. Dette gælder også et eventuelt fortrykt befordringsfradrag.

Har man ingen korrektioner til den fortrykte selvangivelse, behøver man ikke at foretage sig yderligere. Hvis årsopgørelsen ikke allerede blev fremsendt sammen med selvangivelsen, kommer den senere. Man kan dog vælge at indsende selvangivelsen med underskrift eller at godkende den via TastSelv.

Korrektioner til selvangivelsen skal være skattemyndighederne i hænde senest den 1. maj 2005 enten via en indsendt selvangivelse eller TastSelv. For visse ejere af anparter kan der være fastsat en senere frist for indsendelse af selvangivelsen, der i givet fald vil fremgå af selvangivelsen.

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse skal anvendes af personer,som:

 • driver selvstændig erhvervsvirksomhed,
 • ejer anparter,som ikke er omfattet af anpartsreglerne,
 • har udlejningsejendom,
 • har forskudt regnskabsår,
 • er kunstner og omfattet af indkomstudligningsordningen,
 • har oplysningspligt om kontrollerede udenlandske transaktioner og
 • har udenlandsk indkomst.

Hvis man driver erhvervsmæssig virksomhed under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, er det vigtigt at markere dette ved afkrydsning i det relevante felt.

Selvangivelsesfristen er den 1. juli 2005.

Kildeartsbegrænsede tab
Visse tab betegnes som kildeartsbegrænsede tab, hvilket betyder,at tabet ikke kan fratrækkes i anden indkomst, men kun i indkomst fra tilsvarende kilder. Det gælder eksempelvis tab ved salg af aktier ejet i under 3 år og tab på børsnoterede aktier ejet i 3 år eller mere, når kursværdien af den samlede beholdning af børsnoterede aktier overstiger bundgrænsen på 133.700 kr. (2004). Ægtefællers samlede bundgrænse udgør 267.300 kr. (2004). Også tab ved salg af fast ejendom kan kun modregnes i anden fortjeneste ved salg af tilsvarende fast ejendom.

Sådanne tab skal selvangives på en særlig blanket. Blanketten hedder 04.055 og kan hentes på www.toldskat.dk.

Virksomhedsskema
Erhvervsdrivende, der har haft en samlet nettoomsætning på over 500.000 kr., skal som hovedregel indsende et virksomhedsskema sammen med selvangivelsen.

Udenlandsk indkomst
Alle former for udenlandsk indkomst skal selvangives i Danmark, også selv om der er betalt skat af indkomsten i udlandet.

Udenlandsk indkomst selvangives på en særlig blanket, der kan hentes på www.toldskat.dk. Blanketnummeret afhænger af, om der er tale om løn, virksomhedsindkomst eller fast ejendom.

Skat, der er betalt i udlandet, vil normalt blive godskrevet ved den danske skatteberegning, således at indkomsten ikke dobbeltbeskattes. For lønindkomst gælder der særlige regler, hvis opholdet i udlandet har haft en varighed af mindst 6 måneder, og ferieophold mv. i Danmark maksimalt har udgjort 42 dage inden for denne 6-månedersperiode. Normalt skal der ikke betales dansk skat af indkomsten, men indkomsten skal alligevel medtages på den særlige blanket.

Ejendomsværdiskat

Sammen med selvangivelsen fremsendes der et ejendomsskema. Disse oplysninger anvendes til beregning af ejendomsværdiskatten. Rettelser eller tilføjelser skal anføres på skemaet.

TastSelv

I stedet for at indsende selvangivelsen kan rettelser og tilføjelser indtastes via trykknaptelefon eller internettet på www.toldskat.dk. På den måde modtager man årsopgørelsen hurtigere end ellers. Selv om der ikke er rettelser til printselvangivelsen, modtages årsopgørelsen også hurtigere, hvis selvangivelsen godkendes via TastSelv.

På selvangivelsen er TastSelv-koden anført. Med TastSelv-koden har man også adgang til sin egen skattemappe, hvor man kan finde årsopgørelser, forskudsopgørelser og andre personlige skatteoplysninger.

Selskaber

Selskabers selvangivelse skal indsendes til den skat temyndighed, som er anført på blankettens forside.

Selvangivelsen skal indsendes senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Fristen er dog den 1. juli 2005, hvis selskabets regnskabsår udløber i perioden fra den 1. januar til den 31.marts 2005.

Bilag til selvangivelsen

Sammen med selvangivelsen skal selskaber indsende:

 • Årsrapporten, som er godkendt af generalforsamlingen.
 • Skattemæssige specifikationer.
 • Virksomhedsskema, dog er visse selskaber fritaget herfor.
 • Oplysninger om kontrollerede transaktioner på blanket 05.021.

Oplysninger om kontrollerede transaktioner skal afgives, hvis et selskab mv. er underlagt bestemmende indflydelse fra udenlandske fysiske eller juridiske personer, eller hvis selskabet selv udøver bestemmende indflydelse over udenlandske juridiske personer mv.

Udbytteskat

Udbytteskat godskrives ikke mere i det år, hvor udbyttet er erhvervet. Udbytteskatten godskrives derimod som betalt skat i det indkomstår, hvor udbyttet skal beskattes. Udbytte erhvervet fra og med den 1. januar 2004 skal selvangives med udbytte før skat opdelt på de forskellige indeholdelsesprocenter for udbytteskatten. Ud fra disse oplysninger beregner ToldSkat den udbytteskat, der skal medregnes på årsopgørelsen som betalt skat. Ved skatteberegningen fratrækkes 1% af den beregnede udbytteskat som et tillæg til staten. Udbytteskatten sidestilles således med 2. rate af frivillig indbetaling af acontoskat.

Frister for indsendelse

Følgende frister gælder for indsendelse af oplysninger mv. i 2005:

15. marts – restskat på over 40.000 kr.

Sidste frist for indbetaling af restskat på over 40.000 kr. uden et tillæg på 7%. Der fratrækkes dog 2% af den del af betalingen, der overstiger 40.000 kr.

15. april – oplysninger til det fælles skatteregnskab

Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere.

1. maj – gaveanmeldelser

Anmeldelse af afgiftspligtige gaver ydet i 2004.

1. maj – lønmodtagere

Indsendelse af selvangivelse for 2004 for personer, som har fået tilsendt den fortrykte selvangivelse, og som ikke har fravalgt denne. For deltagere i anpartsprojekter er fristen dog den 1. juli 2005.

13. maj – etableringskonto

Indskud på etableringskonto. Udsættelse med selvangivelsen forlænger ikke fristen for indskud.

30. juni – selskaber og fonde

Indsendelse af selvangivelse for selskaber og fonde mv. med kalenderregnskabsår. For selskaber og fonde mv., hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. januar 2005 til den 31. marts 2005, er fristen den 1. juli 2005 – ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb.

1. juli – selvstændige

Indsendelse af selvangivelse for bogførings- eller regnskabspligtige personer – herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Hvis den udvidede selvangivelse ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om skattemyndighederne har alle oplysninger via servicebrevet.

1. juli – konjunkturudligning

Indskud på konjunkturudligningskonto for selvstændige, der anvender kapitalafkastordningen.

1. juli – restskat på 40.000 kr. og derunder

Restskat på 40.000 kr. og derunder kan indbetales uden procenttillæg.

Den del af en eventuel restskat, der ligger over 16.100 kr., opkræves i september, oktober og november 2005 med et tillæg på 7%. Den del, der ligger under 16.100 kr., indregnes sammen med procenttillægget i forskudsskatten for 2006.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt