Selvangivelsen

27. marts 2002

Den såkaldt udvidede selvangivelse anvendes af skattepligtige fysiske personer, der enten

  • driver selvstændig virksomhed eller
  • er hovedaktionær i et selskab eller
  • har forskudt regnskabsår eller
  • skal oplyse om kontrollerede udenlandske transaktioner.

Hvis man er hovedaktionær eller personligt erhvervsdrivende, skal man udarbejde en kapitalforklaring, der skal vedlægges selvangivelsen. Hovedaktionærer skal herudover udarbejde en redegørelse for væsentlige aftaler mellem selskabet og hovedaktionæren selv.

For så vidt angår personer, der har oplysningspligt om kontrollerede transaktioner, skal disse udover selvangivelsen udfylde et skema om disse kontrollerede transaktioner.

Hvornår skal selvangivelsen afleveres?

Mange skatteydere vil modtage en fortrykt selvangivelse med oplysninger om indkomst og fradrag. Denne selvangivelse skal indsendes senest den 1. maj 2002 med de eventuelle rettelser, man har til de fortrykte oplysninger.

Indsendes den fortrykte selvangivelse ikke, vil skattemyndighederne ansætte éns skat ud fra de fortrykte oplysninger.

Ved ikke at indsende den fortrykte selvangivelse har man som skatteyder givet udtryk for at acceptere de fortrykte oplysninger, og den manglende indsendelse udløser ikke straf i form af skattetillæg.

Det skal her bemærkes, at man skal reagere, såfremt den efterfølgende årsopgørelse indeholder en for lav indkomstopgørelse. Reaktionstiden er her fire uger efter modtagelse af årsopgørelsen, dog tidligst regnet fra den 1. maj 2002. Manglende reaktion kan medføre strafansvar.

Fravælges den fortrykte selvangivelse, skal der indgives selvangivelse inden den 1. juli 2002. I denne situation kan man ifalde skattetillæg, selv om man oprindeligt modtog en fortrykt selvangivelse.

Ønsker man at fravælge den fortrykte selvangi velse, skal dette ske senest den 1. maj 2002. Fravalget skal ske overfor den kommunale skattemyndighed.

Personer, der skal selvangive senest den 1. juli 2002, kan ifalde et skattetillæg, hvis selvangivelsen afleveres for sent. Tillægget udgør 200 kr. for hver dag, selvangivelsen er forsinket, dog maksimalt 5.000 kr. Skattetillægget halveres dog for personer, der har en skattepligtig indkomst, som ikke overstiger 177.900 kr.

Ændringer i selvangivelsesblanketten

Selvangivelsesblanketten er ændret på en række punkter i forhold til sidste år. Vi har nedenfor beskrevet de fleste ændringer.

Aktieindkomst fra børsnoterede udenlandske aktier, der ligger i dansk depot, skal ikke længere selvangives på den særlige selvangivelse for udenlandsk indkomst. Dette skyldes, at der er indført pligt til indberetning af disse udbytter direkte til skattemyndighederne.

Den særskilte selvangivelse for udenlandsk indkomst skal benyttes i de tilfælde, hvor den skattepligtige er fuldt skattepligtig til Danmark og samtidig har indkomst eller formue i udlandet.

Rubrik 12 er blevet ændret til at omfatte “honorarer og vederlag i form af visse goder med videre” (punkterne 36, 50, 51 og 52 på oplysningssedlen).

Det skyldes, at værdien af fri bil, fri helårsbolig, fri sommerbolig og fri lystbåd til hovedaktionærer og direktører med flere med virkning fra 2001 medregnes særskilt ved opgørelsen af den del af den personlige indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing.

Fra og med 2001 er der indberetningspligt for alle udbytter fra både danske og udenlandske børsnoterede aktier, når aktierne ligger i et dansk depot. Indberetningen omfatter udbytte udloddet i 2001 med oplysning om, i hvilket land aktien er udstedt.

Ændringen betyder, at rubrikkerne 61 og 62 er ændret. I rubrik 61 skal udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning af investeringsforeninger i dansk depot (før indeholdelse af udbytteskat) selvangives, hvis ikke man er enig i de oplysninger, skattevæsenet har fortrykt på selvangivelsen.

I rubrik 62 skal selvangives bruttoudbyttet fra investeringsforeninger og fra danske børsnoterede aktier, der ikke ligger i dansk depot. Uanset om aktierne ligger i dansk eller udenlandsk depot, skal bruttoudbyttet fra danske unoterede aktier også anføres her.

I rubrik 63 skal selvangives bruttoudbyttet fra udenlandske aktier, der ligger i dansk depot. Skattemyndighedernes oplysninger er fortrykt på det servicebrev, der er vedlagt selvangivelsen.

Har man ændringer til oplysningerne, skal man specificere samtlige udenlandske aktieudbytter. Et hjælpeskema til specifikation af “udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot” kan findes på www.toldskat.dk.

Udbytte hidrørende fra udenlandske børsnoterede aktier, som ikke ligger i dansk depot, unoterede udenlandske aktier og udlodning fra udenlandske investeringsforeninger skal selvangives på en selvangivelse for udenlandsk indkomst.

I rubrik 64 skal selvangives skattepligtig fortjeneste ved salg af børsnoterede og unoterede aktier, som har været ejet i mindst tre år, herunder fortjeneste på udloddende og aktiebaserede investeringsforeninger og akkumulerende investeringsforeninger, hvor beviset har været ejet i mindst tre år.

Desuden skal der i denne rubrik anføres fortjeneste ved salg af idéaktier (uanset ejertid), udbytter/udlodninger, hvori der ikke er indeholdt udbytteskat, samt tilsvarende tab ved salg af unoterede aktier, idéaktier og visse investeringsforeningsbeviser.

Der opgøres et nettotal for den samlede fortjeneste eller det samlede tab. Et eventuelt negativt beløb angives med minus.

Anvendes de nye regler om særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter, skal dette kapitalafkast anføres i rubrik 162 på den udvidede selvangivelse.

Personer med bagudforskudt regnskabsår skal anvende rubrik 96. Derved sikres, at der ved skatteberegningen ikke godskrives 28% i udbytteskat på udbytter, som vedrører 2000. Dette skyldes det forhold, at der kun blev indeholdt 25% i udbytteskat i 2000.

Hjælpeskema
Tilbage til oversigt