Skatteaftale mellem Danmark og Sverige

11. november 2003

Efter den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst skal der normalt ske en opsplitning af beskatningsretten til lønnen, hvis en person eksempelvis er bosiddende i Danmark og arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver, men tillige har en hjemmearbejdsplads. Ifølge overenskomsten kan Sverige kun beskatte den del af lønnen, som forholdsmæssigt kan henføres til de dage, hvor arbejdet rent faktisk er udført i Sverige.

Dette ændres således, at Sverige normalt kan beskatte hele lønnen, selv om der enkelte dage arbejdes i bopælslandet. Endvidere ophæves de gamle grænsegængerregler fra før 1997 således, at der ikke længere gælder særregler for denne persongruppe.

Endelig skal det for grænsegængere være muligt at få fradrag for pensionsindbetalinger, selv om pensionsordningen er oprettet i det andet land, ligesom der indføres fradrag for broafgift ved passage af Øresundsbroen. De ændrede regler skal fremsættes som et lovforslag i Folketinget.

Beskatningsret til lønindkomst ved arbejde i begge lande

Den nye aftale fastlægger beskatningsretten til lønindkomst for en person, der er bosiddende i det ene land og som arbejder det meste af tiden i det andet land for en dér hjemmehørende arbejdsgiver. I det følgende beskrives de ændrede regler ud fra en person, der er bosiddende i Danmark og som arbejder i Sverige for en svensk arbejdsgiver, herunder en arbejdsgiver med fast driftssted i Sverige.

En person, der er bosiddende i Danmark og som er ansat hos en svensk arbejdsgiver, bliver efter de gældende regler beskattet i Sverige af den del af lønindkomsten, der forholdsmæssigt kan henføres til arbejde i Sverige. Arbejder personen for den svenske arbejdsgiver – f.eks. to dage om ugen i Danmark og tre dage om ugen i Sverige – har Sverige i henhold til den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst alene beskatningsretten til 3/5 af lønnen. Efter den nye aftale, får Sverige beskatningsretten til den samlede lønindkomst, hvis:

  • arbejdet i Danmark udføres i egen bolig (hjemmearbejdsplads) eller
  • det arbejde, der udføres i Danmark eller et andet land, er en tjenesterejse eller andet arbejde af lejlighedsvis karakter.

Der er yderligere en betingelse, der skal være opfyldt, for at Sverige får beskatningsretten til den samlede lønudbetaling, nemlig at arbejdet i Sverige udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i en 3 måneders periode.

Ud fra ovenstående kan bl.a. drages den slutning, at f.eks. en sælger, der arbejder 3 dage om ugen i Sverige og 2 dage i Danmark, hvor der køres rundt til diverse forretninger mv. ikke vil blive omfattet af de nye regler. Her vil Sverige fortsat alene have beskatningsretten til 3/5 af lønindkomsten. En person, der fast arbejder i Sverige 2 dage om ugen og 3 dage på bopælen i Danmark, vil heller ikke være omfattet af den nye aftale, men skal fortsat kun beskattes i Sverige af den forholdsmæssige andel af lønindkomsten, nemlig 2/5.

Ophævelse af grænsegængerreglen

Grænsegængere mellem Danmark og Sverige blev til og med 1996 som hovedregel beskattet i bopælslandet. Reglerne blev ændret fra og med 1. januar 1997, hvor der dog blev fastsat overgangsregler. Overgangsreglerne betød, at personer der skattemæssigt var grænsegængere inden den 1. januar 1997, fortsat var omfattet af disse regler, så længe betingelserne herfor var opfyldt. Det betyder, at der i dag er grænsegængere, der beskattes i bopælslandet uanset at al arbejdet udføres i det andet land.

Denne overgangsregel ophæves, således at der ikke gælder særlige regler om beskatningsretten til lønindkomsten for denne persongruppe.

Fradrag for pensionsindbetalinger

Efter de danske regler om fradrag for indbetaling til pensionsordninger er hovedreglen, at der ikke kan opnås fradrag, hvis indbetalingen sker til en udenlandsk pensionsordning.

Efter den indgåede aftale skal der indføjes en bestemmelse i dobbeltbeskatningsoverenskomsten om fradrag eller bortseelsesret for pensionsindbetalinger for lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende. Fradragsretten skal gælde i to situationer, nemlig:

  • Ved bopæl i det ene land og arbejde i det andet land, hvor mindst 75% af nettoindtægten er omfattet af arbejdslandets skattepligt.
  • Ved flytning fra det ene land til det andet land med fortsat indbetaling til en pensionsordning i det tidligere bopælsland.

Hvis der eksempelvis er tale om en person, der er bosiddende i Danmark og arbejder for en svensk arbejdsgiver, og Sverige har beskatningsretten til den samlede lønindkomst fordi hovedparten af arbejdet udføres i Sverige og resten af arbejdet udføres på den danske bopæl, vil Sverige skulle indrømme fradragsret for personens indbetalinger til en dansk pensionsordning. Dog skal pensionsordningen i øvrigt opfylde såvel dansk som svensk lovgivning.

Et andet eksempel er en person, der er bosiddende i Sverige og flytter til Danmark. Personen ønsker fortsat at indbetale til sin svenske pensionsordning, der er oprettet inden flytningen til Danmark. Denne pensionsindbetaling vil være fradragsberettiget ved den danske indkomstopgørelse, hvis betingelser om fradrag efter såvel svensk som dansk lovgivning i øvrigt er opfyldt.

Fradrag for broafgift

Efter gældende danske regler er der ikke fradrag for broafgiften på Øresundsforbindelsen. Der indføres nu et fradrag for broafgift ved befordring mellem hjem og arbejde.

Ikrafttræden

Fradrag for pensionsindbetalinger og broafgift skal efter aftalen have virkning fra og med 1. januar 2004.

Ophævelsen af grænsegængerreglen og ændret fordeling af beskatningsretten til lønindkomsten i øvrigt får også virkning fra og med 1. januar 2004, hvis såvel det danske som det svenske Folketing får vedtaget de pågældende lovændringer senest den 10. december 2003. Vedtages lovændringerne senere end den nævnte dato, vil reglerne først få virkning fra og med 1. januar 2005.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med ReviTax

Tilbage til oversigt