Skattefrie kursgevinster

2. februar 2010

Personers kursgevinster på danske ”blåstemplede” obligationer har hidtil været skattefrie, og tab har ikke skattemæssigt kunnet fratrækkes. Ved blåstemplede obligationer forstås obligationer udstedt i danske kroner og med en pålydende rente, der mindst svarer til den såkaldte mindsterente.

Skatteministeren fremsatte den 27. januar 2010 et lovforslag, der ophæver personers skattefrihed af kursgevinster på de blåstemplede obligationer. Ophævelsen af skattefriheden betyder, at kursgevinster på obligationer og andre fordringer er skattepligtige, uanset om obligationen er i danske kroner eller udenlandsk valuta og uanset forrentningens størrelse. Tilsvarende foreslås det, at personer som hovedregel får fradrag for kurstab på obligationer og andre fordringer.

Hidtil har personers gevinst og tab på obligationer i fremmed valuta alene været skattepligtige eller fradragsberettigede, hvis årets gevinst eller tab oversteg 1.000 kr. Denne bagatelgrænse foreslås udvidet til 2.000 kr., og vil også omfatte obligationer i danske kroner. Hvis årets gevinst eller tab overstiger bagatelgrænsen, er det årets samlede nettoresultat, der skal medregnes til indkomsten (kapitalindkomsten).

Beskatningen af kursgevinster og fradrag for kurstab på blåstemplede obligationer skal efter lovforslaget have virkning for obligationer mv., der erhverves den 27. januar 2010 eller senere. Kursgevinster på en beholdning af blåstemplede obligationer i danske kroner, der er erhvervet inden den 27. januar 2010, vil derfor fortsat være skattefrie, ligesom tab ikke skattemæssigt kan fratrækkes. Heller ikke tab på sortstemplede (den pålydende rente var mindre end mindsterenten på udstedelsestidspunktet) fordringer i danske kroner kan fratrækkes, hvis fordringen er erhvervet inden den 27. januar 2010.

Nedsættelse af maksimal skattesats for positiv kapitalindkomst

For at sikre overholdelse af skattestoppet foreslås den maksimale skattesats for positiv kapitalindkomst gradvist nedsat fra 51,5 % til 42 %.

Den foreslåede nedsættelse kan skitseres således:

2010: 49,5 %
2011: 47,5 %
2012: 45,5 %
2013: 43,5 %
2014: 42,0 %

Tilbage til oversigt