Skattefrihed ved fremleje

17. april 2002

Indtægter ved udlejning af værelser er principielt skattepligtige.

Udlejning af værelser i ens egen bolig er imidlertid i dag delvis fritaget for skat. Det gælder for både lejere og ejere.

Lejere, der fremlejer en del af værelserne ud i den bolig, de selv bebor, kan vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 2/3 af den samlede årlige husleje.

Ejere, der udlejer en del af værelserne i den bolig, de selv bebor, kan vælge kun at medregne den del af bruttolejeindtægten, der overstiger et bundfradrag på 1 1/3% af ejendomsværdien.

Bundfradraget gælder uanset udlejningsperiodens længde. Ejer eller lejer man boligen en del af året, får man forholdsmæssigt fradrag.

Nye regler for boligejere

Med vedtagelsen af en ændring af ligningsloven kan boligejere fra og med indkomståret 2002 nu vælge at anvende et fast bundfradrag på 24.000 kr. årligt – svarende til 2.000 kr. pr. måned.

Boligejeren kan som hidtil vælge at anvende det maksimale bundfradrag på 1 1/3% af ejendomsværdien. Ligeledes vil der også som hidtil være mulighed for af lade sig beskatte af eventuelt overskud opgjort efter en sædvanlig regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter i forbindelse med udlejningen.

Fremover vil hovedreglen således være, at jo lavere ejendomsværdien er, desto mere fordelagtigt vil anvendelsen af bundfradraget (minimumsfradraget) på 24.000 kr. være. Overstiger ejendomsværdien ca. 1,8 mio. kr. vil procentreglen være mest fordelagtig.

Som efter de hidtil gældende regler om procentfradrag vil ejere, som kun har ejet boligen en del af året, skulle fordele bundfradraget forholdsmæssigt. Hvis ejeren eksempelvis selv overtager boligen i juli måned og samtidig lejer et værelse ud, skal bundfradraget også beregnes forholdsmæssigt for de 6 måneder svarende til 12.000 kr.

Kredsen af skattepligtige er også udvidet, idet reglerne nu også kan anvendes af anpartshavere i boligfællesskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter (boliginteressentskaber, boligsamejer m.v.).

Det er ikke muligt at skifte fra regnskabsmæssigt fradrag til bundfradrag, hvorimod der kan skiftes fra at anvende bundfradraget til regnskabsmetoden. Bundfradraget dækker alle udgifter forbundet med udlejningen.

Tilbage til oversigt