Skattekontoen er klar

3. september 2013

Den 1. august 2013 indførte SKAT en såkaldte ”skattekonto”, der er en opgørelse af virksomheders løbende tilgodehavender eller gæld på skatte- og afgiftsområdet. Vi har tidligere her på hjemmesiden informeret om skattekontoen – nu er den klar i TastSelv Erhverv.

Én skattekonto

Virksomheder har én skattekonto pr. CVR-nr. Hvis en virksomhed har flere SE-numre, er der én skattekonto for hvert SE-nummer

Skattekontoen omfatter afregning af cirka 250 forskellige typer af skatter og afgifter for virksomheden. Personlige skatter, herunder B-skat for selvstændigt erhvervsdrivende, er ikke omfattet af skattekontoen og skal derfor afregnes som hidtil.

Reglerne om indberetning og betaling er uændrede, dog er der nu kun én betalingslinje.

Betalinger til og fra SKAT bliver registreret og afregnet via skattekontoen. Skattekontoen giver et samlet overblik over, hvad virksomheden har indberettet og betalt, og hvad der skyldes i eksempelvis moms, lønsumsafgift, A-skat, AM-bidrag, selskabsskat, udbytteskat, punkt- og miljøafgifter, gebyrer og renter.

Saldoprincip

Virksomhedens indbetaling på skattekontoen kan ikke øremærkes til at dække bestemte skyldige poster. Der gælder nemlig et saldoprincip, hvilket betyder, at krav med den ældste forfalds-/betalingsdato dækkes først.

Ved frivillig indbetaling af acontoskat (selskabsskat) skal virksomheden angive, at der er tale om en frivillig indbetaling af acontoskat. Men er der skyldige beløb på skattekontoen, anvendes den frivillige indbetaling dog til hel eller delvis dækning af gælden. Årsagen til, at virksomheden skal anføre, at der er tale om frivillig indbetaling af acontoskat er for at undgå, at SKAT udbetaler beløbet (kreditsaldoen) til virksomheden.

Virksomhedens eventuelle tilgodehavende hos SKAT (kreditsaldoen) udbetales, når virksomheden har et tilgodehavende på mere end 100 kr. Dog kan virksomheden vælge en højere grænse for, hvornår et tilgodehavende ønskes udbetalt.

Forrentning

Et tilgodehavende hos SKAT på mere end 5.000 kr. forrentes ikke. Er tilgodehavendet mindre, sker der principielt forretning, men i 2013 er renten 0. Renten fastsættes næste gang den 1. januar 2014.

Betales gæld til SKAT ikke rettidigt beregnes en dag-til-dag-rente, der pt. udgør 0,7 % pr. måned. Der beregnes renters rente.

Renter på skattekontoen er ikke skattepligtige eller fradragsberettigede.

Rykkerskrivelser

Er gælden på skattekontoen på 5.000 kr. eller mere, udsender SKAT en rykker (rykkergebyr 65 kr.). Betaler virksomheden ikke inden den angivne frist, overdrager SKAT beløbet til inddrivelse, og beløbet udgår af skattekontoen.

Tilbage til oversigt