Skattereformen er en realitet

28. juni 2012

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er den 22 juni 2012 blevet enige om indholdet af en skattereform. De konkrete lovforslag forventes fremsat i Folketinget den 14. august 2012.

Den samlede skattenedsættelse (skattesænkninger minus skattestigninger) er på ca. 7 mia. kr.

Nedenfor omtales i hovedtræk den indgåede aftale på skatteområdet og enkelte andre elementer.

Topskattegrænsen

Indkomstgrænsen for betaling af topskat forhøjes med 57.900 kr. Forhøjelsen af grænsen skal ske gradvist frem til og med 2022, hvor grænsen vil udgøre 507.600 kr. (før AM-bidrag). I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten mv., der overstiger 457.600 kr. (før AM-bidrag).

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget forhøjes fra 5,6 % (maksimalt 17.900 kr.) til 10,65 % (maksimalt 34.100 kr.). Forhøjelsen skal ske over en årrække frem til og med 2022.

Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere

For enlige forsørgere indføres fra og med 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag på 3,125 %, dog maksimalt 10.000 kr. Fradraget forhøjes i 2015 til 6,25 %, dog maksimalt 20.000 kr.

Afskaffelse af fradragsret for indbetaling på kapitalpension

Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensioner, herunder supplerende engangsydelser fra pensionskasser. Ved forskudt indkomstår har reglen dog først virkning fra og med indkomståret 2014, hvis indkomståret 2013 påbegyndes før den 1. januar 2013.

For obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder bortseelsesretten til og med det indkomstår, hvor ny overenskomst indgås, dog ikke senere end indkomståret 2016.

Afgift ved udbetaling mv. af kapitalpension

Personer med en kapitalpension (og supplerende engangsydelser fra en pensionskasse) kan i 2013 vælge at betale en afgift i 2013 på 37,3 % og herefter overføre beløbet til en ny pension. Sker overførslen først i 2014 vil der skulle betales en afgift på 40 %. Ved udbetaling ved pensionsalderen er beløbet skatte- og afgiftsfrit.

Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der betales afgift på 37,3 %.

Ved ophævelse af en kapitalpension i utide skal der i 2013 betales en afgift på 49,84 %. Fra og med 2014 udgør afgiften 52 %.

Ny opsparingsordning uden fradragsret

Der indføres en ny pensionsopsparingsordning. Den årlige indbetaling kan maksimalt udgøre 27.600 kr., og der er ikke fradragsret for årets indbetaling. Dog kan man vælge at indbetale et større beløb, men der skal i givet fald betales 20 % i afgift af det overskydende beløb.

Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes med 15,3 % (Pal-skat), og udbetalingerne fra ordningen ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfrie.

Ønskes beløbet udbetalt før pensionsalderen, skal der betales en afgift på 20 %.

Beskatning af fri bil

Der foreslås to ændringer:

  • Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50 %
  • Ved køb af en bil, der er mindre end 3 år på købstidspunktet (regnet fra 1. indregistrering), skal nyvognsprisen anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra 1. indregistrering.

Disse ændringer skal gælde fra og med 1. januar 2013 (også for allerede indregistrerede biler).

Højere udligningsafgift for dieselbiler

Udligningsafgiften for dieseldrevne person- og varebiler forhøjes med knap 52 % fra 2012 til 2013.

Afgiftsfritagelse for el- og brintbiler

El- og brintbiler fritages for registrerings-, vægt- og ejerafgift indtil udgangen af 2015.

Nedsættelse af rejsefradraget

Rejsefradraget udgør efter gældende regler maksimalt 50.000 kr. årligt (2012). Fradraget nedsættes til 25.000 kr. fra og med 2013.

Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse foreslås ikke ændret, men der vil ske en stramning af værnsreglen om konvertering af lønindkomst til skattefri godtgørelse med virkning for aftaler, der indgås eller ændres efter lovens ikrafttræden.

Arbejdsudleje

Reglerne om, hvornår udenlandske lønmodtagere, der arbejder midlertidigt i Danmark, skal betale dansk skat af løn, skærpes.

Afskaffelse af ligningslovens § 33 A

Reglen om eksemptionlempelse for lønindkomst ved arbejde i udlandet ophæves fra og med 2013. Dog vil personer, der allerede arbejder i udlandet, kunne anvende ligningslovens § 33 A i 2013.

Unoterede porteføljeaktier

Der indføres skattefrihed for selskabers fortjeneste på porteføljeaktier i unoterede selskaber.

Afskaffelse af fradrag for grundforbedringer

Ved udstykning af grunde gives et fradrag for grundforbedringer (byggemodningsomkostninger).

Fradraget afskaffes fremadrettet. Eksisterende fradrag fortsætter til udløb, idet fradraget fra 2013 til udløb ansættes til samme forholdsmæssige del af grundværdien, som fradraget har pr. 1. januar 2013, dog højst til det faktiske beløb på dette tidspunkt.

Tilbage til oversigt