Skattereformen – lovforslag

15. august 2012

Nedsættelse af loftet over rejsefradrag

Rejsefradraget på maksimalt 50.000 kr. årligt (2012) nedsættes til 25.000 kr. fra og med 2013.

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Rejse- og befordringsgodtgørelse efter gældende satser bliver skattepligtige, hvis det aftales, at medarbejderen får skattefri godtgørelse mod at:

  • Gå ned i løn
  • Udvise løntilbageholdenhed
  • Aftale en lavere løn ved ansættelsen.

Beskatning af fri bil

Reglerne for beskatning af fri bil skærpes fra og med 2013, idet der foreslås følgende ændringer:

  • Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50 %
  • Ved køb af en bil, der er mindre end 3 år gammel på købstidspunktet (regnet fra 1. indregistrering), skal nyvognsprisen anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra 1. indregistrering.

Begrænset skattepligt – arbejdsudleje

Den interne hjemmel til beskatning af arbejdsudleje skærpes, hvilket får den konsekvens, at flere udenlandske lønmodtagere skal betale skat i Danmark.

Begrænset skattepligt – udenlandsk arbejdsgiver

Der foreslås indført intern hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige af løn for arbejde udført i Danmark for en udenlandsk arbejdsgiver, hvis lønmodtageren opholder sig i Danmark i mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode.

Afskaffelse af ligningslovens § 33 A

Reglen om eksemptionlempelse efter ligningslovens § 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet afskaffes. Afskaffelsen har virkning fra og med lovens ikrafttræden (dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende). Personer, som på dette tidspunkt har taget ophold i udlandet, der kvalificerer til lempelse efter ligningslovens § 33 A, kan dog anvende bestemmelsen til og med udgangen af kalenderåret 2013, medmindre opholdet afbrydes (mere end 42 dage i Danmark inden for enhver 6-måneders-periode eller arbejde i Danmark).

Afskaffelse af fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension

Fra og med indkomståret 2013 er der ikke længere fradragsret eller bortseelsesret for indbetalinger på kapitalpensioner.

For obligatoriske indbetalinger ifølge en kollektiv overenskomst indgået inden den 31. december 2012 gælder bortseelsesretten til og med det indkomstår, hvor ny overenskomst indgås, dog ikke senere end indkomståret 2016.

Mulighed for fremrykning af betaling af afgiften på kapitalpensioner

Personer med en kapitalpension kan i 2013 vælge at betale en afgift i kalenderåret 2013 på 37,3 % og herefter overføre beløbet til en alderspension, se nedenfor. Sker overførslen først i 2014 eller senere, vil der skulle betales en afgift på 40 %.

Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der betales afgift på 37,3 %.

Ved ophævelse af en kapitalpension i utide skal der i 2013 betales en afgift på 49,84 %. Fra og med 2014 udgør afgiften 52 %.

Ny pensionsordning uden fradragsret for indbetalinger (alderspension)

Der indføres fra og med 2013 en ny pensionsopsparingsordning:

  • Den årlige indbetaling kan maksimalt udgøre 27.600 kr., dog kan man vælge at indbetale et større beløb, men der skal i givet fald betales 20 % i afgift af det overskydende beløb
  • Der er ikke fradragsret for årets indbetaling
  • Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes med 15,3 %
  • Udbetaling ved pensionsalderen er skatte- og afgiftsfri
  • Der skal betales en afgift på 20 % ved udbetaling før pensionsalderen.

Forhøjelse af grænsen for betaling af topskat

Indkomstgrænsen for betaling af topskat forhøjes med 57.900 kr. Forhøjelsen sker gradvist frem til og med 2022. I 2013 skal der betales topskat af den del af lønindkomsten mv., der overstiger 457.600 kr. (før AM-bidrag).

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradraget forhøjes over en årrække frem til og med 2022, og der indføres fra og med 2014 et ekstra beskæftigelsesfradrag enlige forsørgere.

Beskatning af aktionærlån

Der foreslås beskatning af aktionærlån i de tilfælde, hvor et selskab yder lån til aktionæren mfl., når låntager sammen med nærtstående har bestemmende indflydelse i det långivende selskab.

Aktionærlånet skal beskattes på udbetalingstidspunktet. Beskatning sker enten som løn eller udbytte.

De nye regler gælder for aktionærlån, der ydes fra og med den 14. august 2012.

Beskatning af hovedaktionærer ved bortfald af gæld

Det foreslås, at personer (debitor) skal beskattes af gevinst på gæld, når debitor eller debitors nærtstående er aktionær i kreditorselskabet.

Beskatningen gælder for gæld, der påtages fra og med den 14. august 2012.

Tilbage til oversigt