Skattereformen

31. maj 2012

Regeringen har fremlagt ”Danmark i arbejde – skattereform”.

Dette er regeringens udspil til en skattereform, der nu forhandles mellem Folketingets partier. De konkrete lovforslag forventes først fremsat til oktober 2012, når det nye folketingsår begynder.

Da hovedparten af ændringerne forventes at få virkning fra og med 2013, skal forslagene alt andet lige vedtages inden Folketinget går på juleferie. Nedenfor omtales i hovedtræk de påtænkte ændringer på skatteområdet. 

Færre skal betale topskat

Indkomstgrænsen for betaling af topskat foreslås forhøjet fra 409.100 kr. (efter AM-bidrag) til 467.000 kr. (efter AM-bidrag). Forhøjelsen af grænsen skal ske gradvist frem til og med 2022. I 2022 skal der således betales topskat af den del af lønindkomsten mv., der overstiger 507.600 kr. (2013-niveau før AM-bidrag).

Men det er også regeringens udspil, at topskattegrænsen ikke skal forhøjes for personer, der inden indkomstårets begyndelse har nået folkepensionsalderen.

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget

Beskæftigelsesfradraget foreslås forhøjet fra 5,6 % (maksimalt 17.900 kr.) til 10,65 % (maksimalt 34.100 kr.). Forhøjelsen skal ske over en årrække frem til og med 2022.

For enlige forsørgere foreslås et ekstra beskæftigelsesfradrag på 6,25 %, dog maksimalt 20.000 kr. Efter udspillet indføres det ekstra beskæftigelsesfradrag i 2014 og skal da udgøre 3,125 %, dog maksimalt 10.000 kr., og i 2015 nås maksimum på 6,25 %, dog maksimalt 20.000 kr.

Lavere fradragsværdi for nettorenteudgifter

For årlige nettorenteudgifter over 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtefæller foreslås fradragsværdien sænket fra 25,7 % til 20,6 %. Nedsættelsen skal efter udspillet ske med cirka 1-procent-point årligt i 2017, 2018 og 2019 og 2-procent-point i 2020.

Afskaffelse af fradragsretten for indbetaling til kapitalpension

Det foreslås, at fradragsretten for indbetalinger på kapitalpensioner afskaffes fra og med 2013.

Tilbud om at betale afgiften på kapitalpensionen i 2013

Ved normal udbetaling af en kapitalpension betales en afgift på 40 % af indeståendet.

Personer med en kapitalpension kan efter regeringens udspil vælge at betale en afgift i 2013 på 37,3 % af ordningens værdi. Til gengæld vil der ikke skulle svares skat eller afgift på det normale udbetalingstidspunkt.

Ny pensionsopsparingsordning uden fradragsret

Regeringen foreslår at indføre en ny pensionsopsparingsordning. Den årlige indbetaling kan maksimalt udgøre 27.600 kr., og der er ikke fradragsret for årets indbetaling. Til gengæld skal der heller ikke betales skat eller afgift ved udbetalingen. Værditilvæksten i opsparingsperioden beskattes med 15,3 % (PAL-skat).

Forhøjet beskatning af fri bil

Der foreslås to ændringer:

  • Miljøtillægget, der tillægges beskatningsgrundlaget for fri bil, forhøjes med 50 %
  • Ved køb af en bil, der er mindre end 3 år på købstidspunktet (regnet fra 1. indregistrering), skal nyvognsprisen anvendes som beskatningsgrundlag i 36 måneder regnet fra 1. indregistrering.

Nedsættelse af rejsefradraget

Rejsefradraget udgør efter gældende regler maksimalt 50.000 kr. årligt (2012). Fradraget foreslås nedsat til maksimalt 25.000 kr. fra og med 2013.

Reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse foreslås umiddelbart ikke ændret. Efter gældende regler kan der ikke laves en bruttotrækordning på skattefri rejsegodtgørelse (rejsegodtgørelse må ikke modregnes i en forud aftalt bruttoløn). Dette er dog ikke til hinder for, at arbejdsgiver og lønmodtager kan aftale en generelt lavere løn og udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse. Det fremgår af regeringsudspillet, at der skal ske en stramning af værnsreglen om konvertering af lønindkomst til skattefri godtgørelse.

Arbejdsudleje

Mange udenlandske håndværkere mfl., der arbejder i en begrænset periode i Danmark, undgår til tider at skulle betale dansk skat af deres løn.

Af regeringens udspil fremgår, at der skal ske ændringer, således at flere af de udenlandske håndværkere mfl. kommer til at betale dansk skat af løn for arbejde udført i Danmark.

Afskaffelse af ligningslovens § 33 A

Reglen om eksemptionlempelse for lønindkomst ved arbejde i udlandet foreslås ophævet fra og med 2013. Dog vil personer, der allerede arbejder i udlandet, kunne anvende ligningslovens § 33 A i 2013 (en særlig overgangsordning).

Afskaffelse af ”iværksætterskatten”

Der foreslås indført skattefrihed for selskabers fortjeneste på porteføljeaktier i unoterede selskaber. Skattefriheden skal gælde uanset ejertid.

Afskrivning på driftsmidler

Afskrivningsgrundlaget for investering i driftsmidler, der sker i perioden 30. maj 2012 til 31.december 2013, foreslås forhøjet med 15 %.

Lønsumsafgift i den finansielle sektor

Det foreslås, at lønsumsafgiften af finansiel virksomhed forhøjes fra 10,5 % i 2012 til 11,3 % i 2013 og herefter med en stigning på cirka 0,1 procent-point om året frem til og med 2021 (12,3 %).

Tilbage til oversigt