Social sikring

15. maj 2002

Aftalen betyder specielt, at den danske arbejdsgiver ikke skal betale de høje svenske arbejdsafgifter på ca. 33% af lønnen, hvis medarbejderen kun udøver en mindre del af den samlede arbejdsindsats i Sverige.

Tidligere regler

Tidligere var reglerne sådan, at hvis en medarbejder hos en dansk arbejdsgiver udøvede en ubetydelig del af en arbejdsindsats fra en pc-hjemmearbejdsplads på bopælen i Sverige, ville han i medfør af EU-forordningen være omfattet af bopælslandets sociale sikringsordninger, og der skulle derfor betales dertil efter interne svenske regler. Det medførte, at den danske arbejdsgiver var forpligtet til at betale de høje svenske arbejdsgiverbidrag med ca. 33% af bruttolønnen. For mange danske arbejdsgivere, kom dette forståeligt nok som et chok, idet udgiften blev en yderligere og uforudset lønomkostning.

Bilateral aftale mellem Danmark og Sverige

Efter et stort politisk pres har de kompetente sociale myndigheder i Danmark og Sverige med hjemmel i artikel 17 i EU-forordning 1408/71 indgået en aftale, der åbner mulighed for at undgå denne omkostning for danske arbejdsgivere.

Aftalen går ud på, at den danske arbejdsgiver og medarbejderen i fællesskab kan anmode den respektive sociale myndighed – i Danmark er det Den Sociale Sikringsstyrelse – om, at medarbejderen bliver omfattet af det sociale sikringssystem i det land, hvor arbejdsgiveren har hjemsted. Det er en forudsætning, at den væsentligste del af medarbejderens arbejdsindsats præsteres i arbejdsgiverens hjemstedsland målt over en sammenhængende periode på 3 måneder. Væsentlighedskriteriet er i den officielle danske tekst angivet til mindst halvdelen. Det må dog anbefales, at reglen ikke benyttes marginalt, idet det ikke kan udelukkes, at de svenske myndigheder vurderer væsentlighedskriteriet anderledes.

Som en nærmest ufravigelig hovedregel forudsættes, at der er tale om arbejde for den samme arbejdsgiver.

Fremgangsmåde

I Danmark indgives ansøgningen på en særlig formular til Den Sociale Sikringsstyrelse, og ansøgningen skal underskrives af både den danske arbejdsgiver og den svenske arbejdstager, idet medarbejderen med sin underskrift fraskriver sig retten til svenske sociale sikringsydelser samtidig med, at han bliver omfattet af de danske regler.

Der træffes en konkret afgørelse i hvert enkelt tilfælde, og en tilladelse vil gælde for 3 år med mulighed for forlængelse.

Aftalens varighed

Artikel 17-aftalen tages op til fornyet vurdering den 1. januar 2005, hvis forudsætninger for aftalen – herunder beskatningsforhold – ikke ændres væsentligt forinden.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt