Sportsmoms

14. december 2001

 

Skatteministeriet tabte i starten af 2000 en principiel sag om opkrævning af moms på sportsaktiviteter. Sagen drejede sig specifikt om bowlingcentre.

Ministeriets nederlag førte til en ændring af den danske momslov, således at der nu er overensstemmelse mellem de danske regler, hidtidig dansk praksis og EU-reglerne på området.

Den tabte sag medførte en diskussion om, hvad der skulle ske med momsen, som fejlagtigt var blevet opkrævet. Spørgsmålet var, om virksomhederne kunne få momsen retur, eller om tilbagebetalingen skulle begrænses eller helt bortfalde udfra den betragtning, at det i realiteten var den enkelte bruger, som via priserne havde betalt momsen.

Cirkulære

I første omgang blev kravet om tilbagebetaling afvist af ministeriet, med den begrundelse at momsen var overvæltet på kunderne. Sidenhen blev diskussionerne afsluttet med et cirkulære fra Skatteministeriet i august 2001 – cirkulære nr. 161 af 31. august 2001. Heraf fremgår, at de pågældende udbydere af sportsaktiviteter kan få tilbagebetalt moms, idet de må antages ikke at have overvæltet momsen på forbrugerne.

Det fremgår af cirkulæret, at bowlingcentre generelt har ret til tilbagebetaling baseret på de undersøgelser, som er foretaget vedrørende bowlingcentres prisfastsættelse. For andre sportsaktiviteter skal der foretages en individuel vurdering af hvert enkelt krav i relation til, om momsen ud fra et overvæltningsprincip er “betalt” af kunderne.

Udbydere af andre sportsaktiviteter end bowling opfordres i cirkulæret til at fremsætte deres krav, som herefter vil blive underkastet en konkret vurdering.

Deadline 31. december 2001

For at sikre tilbagebetalingsmulighed helt tilbage til 2. kvartal 1995, hvor momsen blev indført efter en forkert momsnævnskendelse, skal krav om tilbagebetaling rejses inden 31. december 2001. Rejses krav efter 31. december 2001 vil den almindelige forældelsesfrist på 5 år fra anmeldelsestidspunktet være gældende.

Tilbage til oversigt