Sundhedsforsikringer

16. april 2012

De populære arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer blev skattepligtige fra og med den 1. januar 2012. Hovedreglen er derfor, at hvis arbejdsgiveren betaler for en medarbejders sundhedsforsikring (eller behandling), er medarbejderen skattepligtig af det beløb, arbejdsgiveren har betalt. 

Der er dog fortsat skattefrihed i følgende tilfælde:

  1. Forebyggelse og behandling af arbejdsrelaterede skader og sygdomme.
  2. Rygeafvænning, forudsat at der er tale om et tilbud til alle medarbejdere (generel personalepolitik).
  3. Behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler, når der foreligger en skriftlig lægeerklæring om behandlingsbehov, og der er tale om et tilbud til alle medarbejdere (generel personalepolitik).

Tegnes en forsikring, der udelukkende dækker de tre nævnte situationer, skal medarbejderen ikke beskattes af forsikringspræmien.

Hvis forsikringen dækker såvel arbejdsskader som ”private” skader mv., er medarbejderen skattepligtig af hele den arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie. Der er dog skattefrihed for den del af præmien, der måtte dække rygeafvænning og misbrug af medicin mv.

Beskatningstidspunkt for skattepligtige sundhedsforsikringer

Arbejdsgiverens betaling af en sundhedsforsikring er fra og med den 1. januar 2012 et skattepligtigt personalegode. Hvis forsikringspræmien er betalt i 2011 og dækker såvel en periode i 2011 som 2012 (eksempelvis 1. juli 2011 – 30. juni 2012) er den præmie, der er betalt i 2011 skattefri, selv om den også dækker de første 6 måneder af 2012.

Arbejdsgiveren skal indeholde AM-bidrag og A-skat af de skattepligtige forsikringspræmier. Dette gælder dog ikke, når sundhedsforsikringen indgår som en ikke adskilt del af en pensionsordning. I disse tilfælde skal forsikringsselskabet eller pensionskassen indeholde AM-bidrag af præmien til sundhedsforsikringen, og foretage indberetning til SKAT af det skattepligtige beløb. Der bliver ikke nogen forskel i beskatningen af sundhedsforsikringen, uanset om den er integreret i en pensionsordning eller ej.

Beskatnings- og indberetningstidspunktet er afhængig af, om medarbejderen kun er dækket af forsikringen, så længe han/hun er ansat i virksomhed eller ej.

Hvis forsikringen dækker, selv om medarbejderen måtte fratræde i dækningsperioden, skal præmien indberettes til indkomstregisteret som A-indkomst for den lønperiode, hvori forsikringsdækningen begynder, og der skal indeholdes AM-bidrag og A-skat af præmien for hele dækningsperioden.

Eksempel
Forsikringspræmien er helårlig og udgør 2.400 kr.  Præmien dækker for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013, og medarbejderen er også dækket for hele denne periode, selv om han/hun måtte fratræde.

Arbejdsgiveren skal indberette 2.400 kr. og indeholde AM-bidrag og A-skat af hele beløbet for juli måned 2012 (månedslønnet).

Er medarbejderen kun dækket indtil eventuel fratræden, skal han/hun i det anførte eksempel beskattes af 200 kr. om måneden (månedslønnet).

Arbejdsgiverbetalt forebyggelse/behandling af stress

Arbejdsgiverbetalt forebyggelse af stress er et skattepligtigt personalegode, medmindre der er tale om almindelig skattefri personalepleje, eksempelvis et foredrag på virksomheden for samtlige medarbejdere.

Arbejdsgiverbetalt behandling af stress er som altovervejende hovedregel et skattepligtigt personalegode. Hvis det konkret kan påvises, at stress er opstået som følge af medarbejderens arbejdsfunktion, så er arbejdsgiverbetalt behandling af stress skattefri. Men der skal være tale om decideret behandling, eksempelvis psykologbehandling mv. Selv om en arbejdsgiverbetalt ferie måske kunne hjælpe på stressniveauet, vil der være tale om et skattepligtigt personalegode.

Tilbage til oversigt