Tab på debitorer

10. august 2010

Skatterådet og Skatteministeriet har offentliggjort en væsentlig lempelse af praksis vedrørende tab på debitorer.

I to meget principielle sager har Skatterådet i forbindelse med tab på debitorer lempet kravet til, hvornår et tab er konstateret. Sagerne har stor økonomisk betydning for stort set alle typer af virksomheder, da mulighederne for adgang til at regulere momsen på fordringerne forøges.

Det gøres nemmere og mere økonomisk for virksomhederne at regulere deres moms på uerholdelige fordringer. Med lempelserne er det vigtigt at få tilpasset sine procedurer i forbindelse med tab på debitorer.

Hidtidige praksis

Efter den hidtidige praksis var et tab konstateret – og dermed med momsfradragsret til følge – såfremt, der som udgangspunkt var foretaget nogle indenretslige skridt. Det betød, at debitor oftest skulle være omfattet af følgende:

• Konkurs- og dødsboer

• Tvangsakkord

• Frivillig akkord

• Forgæves fogedforretning

• Fordringer u/3.000 kr. (efter rykkerprocedure)

Ny praksis

Virksomheder, der har haft tab på debitorer, der overstiger 3.000 kr., kan nu regulere momsen, uanset at virksomheden ikke har konstateret tabene ved indenretlige skridt.

Det er Skatterådets opfattelse, at tabet kan anses for konstateret, når:

• Fordringerne har været gennem en rykkerprocedure i inkassoafdelingen hos virksomheden selv,

• Fordringerne herefter er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, der har foretaget de nødvendige inddrivelsesskridt i relation til fordringens størrelse, og

• En uafhængig inkassovirksomhed har foretaget en individuel vurdering af den enkelte debitor og fordring, og fundet at fordringen skal anses for tabt og overføres til overvågningslisten.

Herudover har Skatteministeriet efterfølgende i et styresignal præciseret, at følgende betingelser tillige skal være opfyldt:

• Der skal foretages en konkret vurdering af den enkelte debitors betalingsevne, (procentvis nedskrivning på den enkelte /samlede debitormasse tillades ikke).

• Det er en forudsætning, at fordringen er uomtvistelig og endelig.

• Der skal være foretaget tilstrækkeligt til fordringens inddrivelse, idet der skal være et rimeligt forhold mellem fordringens størrelse og de omkostninger, der er forbundet med inddrivelse af fordringen.

• Det er normalt en forudsætning, at handelsforbindelsen med den pågældende debitor er ophørt, før fradraget foretages, men dette er dog ikke nogen absolut betingelse.

Krav under 3.000 kr.

For krav under 3.000 kr. gælder det fortsat, at tabet er konstateret, når den interne inkassoafdeling har gennemført en rykkerprocedure.

Konsekvensen af praksisændringen

Virksomheder med krav, der er uomtvistelige og endelige, har således mulighed for momsfradrag for tabet, når en uafhængig inkassovirksomhed har foretaget de inddrivelsesskridt, som vil være naturlige at foretage set på baggrund af fordringens størrelse og i forhold til omkostningerne ved inddrivelsen.

Betydningen heraf er, at virksomhederne får en hurtigere adgang til tabsfradraget, da der for eksempel ikke længere skal foreligge en forgæves fogedforretning.

Styresignalet har virkning for den momsmæssige behandling af tab på debitorer med virkning fra datoen for offentliggørelsen.

Afslutning

Det anbefales, at alle virksomheder får tilpasset sine procedurer i forbindelse med tab på debitorer, da der kan være mange momskroner at hente.

Tilbage til oversigt