Tilbagebetaling af kantinemoms

3. august 2001

 

Torsdag den 8. marts 2001 udsendte Told- og Skattestyrelsen det længe ventede cirkulære med retningslinier for tilbagebetaling af betalt kantinemoms og reglerne for, hvordan kantinemomsen fremover skal opgøres.

Landsskatteretten fastslog i 3 kendelser fra december 1999, at der ikke var hjemmel til at opretholde den hidtidige praksis vedrørende opgørelse af moms i kantiner. Ikke desto mindre var det i første omgang Skatteministeriets holdning, at sagerne skulle indbringes for domstolene. En af kendelserne er offentliggjort i TfS 2000.101. Det udsendte tilbage-betalingscirkulære er en konsekvens af, at Skatte-ministeriet den 23. november 2000 besindede sig og hævede de 3 retssager om kantinemoms.

Virksomheder, der har betalt for meget i kantinemoms, kan søge om at få momsen tilbage.

Tilbagebetalingen kan omfatte en tilbagebetaling af for meget betalt salgsmoms samt ikke fratrukket købsmoms og energiafgifter.

Told- og skattemyndighederne vil kun udbetale kantinemomsen, hvis den ikke er overvæltet på kantinens brugere.

Virksomheder, der har krav på tilbagebetaling, skal indsende et tilbagebetalingsskema, som fås hos den lokale told- og skatteregion.

Tilbagebetalingskravet skal specificeres på momsperioder og indeholde oplysninger om salgsmomsen opgjort efter både de hidtidige retningslinier og af den faktisk modtagne betaling. Hvis virksomheden også søger om godtgørelse af for lidt fratrukket købsmoms og energiafgifter, skal dette krav også specificeres pr. momsperiode.

Virksomheden skal kunne dokumentere tilbagebetalingskravet gennem bilag og andet regnskabsmateriale, der vedlægges ansøgningen. Det er dog tilstrækkeligt at vedlægge en erklæring fra revisor om, at ansøgningsskemaets oplysninger stemmer overens med virksomhedens regnskabsmateriale.

Told- og Skattestyrelsen har suspenderet forældelsen med 14. januar 2000 som skæringsdato. Dette indebærer, at det er muligt at regne 5 år tilbage i tiden fra denne dato.

En virksomhed, der har afregnet moms kvartalsvis, vil kunne søge momsen tilbage fra og med oktober kvartal 1994.

Anmodning om tilbagebetaling skal indsendes senest den 1. januar 2002, hvis den 14. januar 2000 skal være skæringsdato for forældelsesfristen.

Indsendes anmodningen efter den 1. januar 2002, regner myndighederne de fem år fra den dag, ansøgningen modtages. Den 5-årige forældelsesfrist regnes efter cirkulæret fra tidspunktet for indbetaling af den moms m.v., der søges tilbagebetalt.

For krav vedrørende indbetalinger før den 14. januar 1995 er forældelsen efter cirkulæret kun afbrudt, hvis virksomheden har indledt retlige skridt inden forældelsens indtræden.

Tilbagebetalingskrav bliver automatisk forrentet af myndighederne fra det tidspunkt, virksomheden indbetalte momsen, til myndighederne udbetaler momsen. Rentesatsen er diskontoen plus 6%.

Trykfejl i vejledningen

Told- og Skattestyrelsen har berigtiget en trykfejl i vejledningen til Cirkulære om tilbagebetaling af kantinemoms m.v.

Fejlene lå i eksemplerne vedrørende overvæltning.

I Ad c afsnit 2, s. 2, skal de 20 kr. for fremstillingsprisen ændres til 30. kr.

I Ad c afsnit 2, s. 6 skal de 20 kr. for fremstillingsprisen ændres til 30 kr.

Meddelelsen er offentliggjort på Told Skat’s hjemmeside ved SKM2001.195.TSS

Tilbage til oversigt