Vækstpakken og skattelovforslag

21. maj 2013

Lavere selskabs- og virksomhedsskat

Selskabs- og virksomhedsskatten foreslås nedsat fra 25 % til 22 %. Nedsættelsen sker gradvist:

2014 2015      2016 og senere
Skattesats    24,5 %   23,5 % 22,0 %


Lønsumsafgift for den finansielle sektor

I forbindelse med skattereformen i 2012 blev lønsumsafgiften gradvist forhøjet.

Da det ikke er hensigten, at den finansielle sektor skal nyde godt af nedsættelsen af selskabsskatten, forhøjes lønsumsafgiften igen, og udgør følgende:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Skattereform 2012 11,1 % 11,2 % 11,3 % 11,6 % 11,7 % 12,0 % 12,2 % 12,3 %
Foreslået forhøjelse 0,3 % 1,0 % 2,3 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Sats efter lovforslaget   11,4 % 12,2 % 13,6 % 14,1 % 14,5 % 15,0 % 15,2 % 15,3 %


Fradrag for sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikring

Fra og med 2015 foreslås indført fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes egne udgifter til præmiebetalinger til frivilligt tegnede sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven. På tilsvarende vis foreslås fradrag for sådanne udgifter for en medhjælpende ægtefælle.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Efter gældende regler (fra og med 2012) kan en virksomhed vælge at få udbetalt 25 % af underskud, der skyldes afholdelse af udgifter til forsøg og forskning. Der kan for det enkelte indkomstår højst udbetales 1,25 mio. kr., svarende til 25 % af 5,0 mio. kr. Vælges denne fremgangsmåde, kan det tilsvarende underskud ikke skattemæssigt fremføres.

Fra og med 2015 forbedres reglerne, idet der kan udbetales skatteværdien af et beløb på maksimalt 25 mio. kr.

Kapitalpension

Ved normal udbetaling af en kapitalpension i 2013 skal der betales afgift på 37,3 % mod normalt 40 %. Ved ophævelse af en kapitalpension i utide skal der i 2013 betales en afgift på 49,84 % mod normalt 52 %. Samme afgiftssatser gælder, hvis en person med en kapitalpension vælger at overføre indeståendet til en aldersopsparing (ordning uden fradragsret). Der gælder særlige afgiftssatser for en værdi af kontoen/policen pr. 31. december 1979.

Det foreslås, at de nedsatte afgiftssatser for 2013 ligeledes skal gælde i 2014.

Genindførelse af BoligJobordningen

BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, foreslås genindført for 2013 og 2014. Endvidere sker der en udvidelse af ordningen, idet fritidshuse også bliver omfattet af ordningen for udgifter, der afholdes fra og med den 22. april 2013. Der kan ikke opnås fradrag for serviceydelser (rengøring, vinduespudsning, havearbejde mv.) i fritidshuse, der udlejes, uanset udlejningsperiodens længde.

Loftet for fradraget er fortsat i alt maksimalt 15.000 kr. årligt pr. person, uanset om det fradragsberettigede arbejde relaterer sig til helårsboligen og/eller fritidsboligen.

Tilbage til oversigt