Valg af virksomhedsform

5. marts 2010

I den seneste tid har det i dagspressen været fremme, at det ikke længere kan betale sig at drive virksomhed i et aktie- eller anpartsselskab. Dette postulat kan i visse tilfælde være korrekt. Årsagen til at det er blevet aktuelt, er blandt andet sidste års skattereform om ændret beskatning mv. Det er derfor værd at overveje, om virksomheden fortsat skal drives i et selskab.

Nedenfor er skitseret nogle af de elementer, der har gjort det aktuelt at overveje, om virksomheden fortsat skal drives i selskabsform, eller det skattemæssigt er mere gunstigt at drive virksomheden i personligt regi.

  • Et selskabs skattemæssige overskud beskattes med 25 %. Den samme beskatning gælder for overskud, som ikke hæves til privatforbrug, når man driver virksomhed i personligt regi og anvender virksomhedsordningen.
  • Med skattereformen er der foretaget indskrænkninger i muligheden for indskud på ratepensioner og ophørende livrenter. I selskabsregi kan aktionæren kun indskyde 100.000 kr. (2010) om året på sådanne pensionsordninger. Drives virksomheden derimod i personligt regi, vil der til og med 2014 kunne indskydes op til 30 % af virksomhedens skattemæssige driftsresultat før renter mv.
  • Der er mulighed for optagelse af private lån med sikkerhedsstillelse i virksomhedens overskydende likviditet. Herved skabes mulighed for, at virksomhedens overskud alene beskattes med 25 %, idet man herved begrænser de private hævninger og dermed den del af overskuddet ,som skal beskattes som personlig indkomst. Denne mulighed kan evt. anvendes som helt eller delvist alternativ til indskud på pensionsordning. På denne måde kan man planlægge sig ud af en eventuel kommende udligningsskat på pensionsudbetalinger.
  • Der er fremsat lovforslag om nedsat beskatning af positiv nettokapitalindkomst over en periode på 5 år fra de nugældende 51,5 % til 42 %. Afkast af overskydende likviditet, der eksempelvis placeres i obligationer i virksomhedsordningen, vil dermed blive beskattet væsentligt lavere, hvorfor der kan være en væsentlig skattebesparelse.
  • Skattereformen indførte skattepligt for selskabers salg af porteføljeaktier, hvorfor investering i sådanne aktier i personligt regi skattemæssigt er mere gunstigt. Dog kan aktier ikke indgå i virksomhedsordningen.

Fordele og ulemper

Skattereformen vil betyde, at det i visse tilfælde er skattemæssigt mere fordelagtigt at drive virksomhed i personligt regi i stedet for i selskabsform.

En overdragelse af virksomhedsaktiviteten fra selskab til personligt regi har dog nogle skattemæssige konsekvenser, idet overdragelsen ikke kan ske skattefrit. Avance på driftsaktiver, goodwill mv. skal beskattes i selskabet med 25 %. Denne ulempe opvejes på sigt af skattemæssig afskrivning på goodwill mv. i den personlige virksomhed. En likvidation af selskabet vil tillige betyde, at aktionæren skal beskattes af den konstaterede aktieavance.

Overdragelse af goodwill fra selskab til personligt regi kan ske mod en løbende ydelse, eksempelvis en procentsats af omsætningen eller driftsresultatet i 5 år. Fordelen herved er, at selskabet kan opnå en rentefri henstand med betalingen af den skat, som hviler på goodwillavancen. Henstandsbeløbet skal afdrages i takt med, at selskabet modtager betaling i form af de løbende ydelser.

En af ulemperne ved at drive virksomhed i personligt regi er, at man hæfter med hele sin personlige formue. Det betyder især for entreprenører, håndværkere mv., at det fortsat vil være mere risikabelt at drive virksomhed i personligt regi i stedet for i selskabsregi, da sagsanlæg om byggeskader mv. kan have meget store personlige økonomiske konsekvenser.

Konkret vurdering

Om det er en god ide at overdrage en virksomhed fra selskabsregi til personligt regi beror derfor på mange faktorer. Det afhænger blandt andet af virksomhedstype, indtjening, indkomstforhold, opsparing i selskabet og størrelsen af den skat overdragelsen af virksomheden fra selskabsregi til personligt regi udløser.

Det anbefales derfor at søge nærmere rådgivning baseret på individuel vurdering af de relevante forudsætninger og kriterier.

Tilbage til oversigt