Velgørende foreninger

25. maj 2007

Almennyttige og velgørende foreninger godkendt i henhold til ligningslovens bestemmelser herom, kan ansøge om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende aktiviteter.

Hovedlinierne i de nye regler

Der kompenseres for stigningen i udgifterne til købsmoms i et givent kalenderår i forhold til basisåret 2004 med en andel svarende til den enkelte forenings egenfinansieringsgrad, der defineres som de private indtægters andel af foreningens samlede indtægter.

Der kompenseres ikke for udgifter til købsmoms, som allerede er godtgjort på anden måde.

“Private indtægter” omfatter bl.a. overskud ved indsamlinger samt ved salg af diverse varer, så længe salget ikke er registreret som momspligtig aktivitet, indtægter fra donationer, arv, medlemskontingenter, abonnementer og lignende privat indsamlede midler. Hvis en anden privat organisation yder et bidrag, tilskud eller andet fragår disse beløb i den ydende organisations opgørelse og indgår i den modtagende organisations opgørelse. Værdien af naturalier og arbejdskraft indgår ikke i opgørelsen.

Private indtægter omfatter ikke beløb modtaget fra stat, regioner, offentlige institutioner, offentlige fonde og EU eller tilsvarende internationale organisationer. Modtagne overskudsandele fra spil afholdt i Danmarks Radio, TV2 mv. må heller ikke indgå.

Den kompensation, der udbetales i 2007 for udgifter til købsmoms i 2006, bliver med en mindre andel end egenfinansieringsgraden, idet 10 mio. kr. af den afsatte pulje på Finansloven 2007 samt en eventuel tillægsbevilling til momskompensation forlods anvendes til tilskud til foreningernes etableringsomkostninger ved indberetningsordningen i skattekontrollovens § 8A, jf. § 2.

Når det samlede ansøgte kompensationsbeløb kendes, opstiller SKAT en brøk med henblik på en forholdsmæssig fordeling af momskompensationspuljen blandt ansøgerne. Brøken vil bestå af det samlede ansøgte beløb i nævneren og den afsatte momskompensationspulje samt en eventuel tillægsbevilling fratrukket 10 mio. kr. i tælleren.

For foreninger, der ikke kan opgøre udgifter til købsmoms i basisåret 2004, fordi de dette år enten ikke var etablerede, kun var etablerede en del af året eller ikke var godkendt i henhold til lovgivningen, fastsætter SKAT et sammenligningsgrundlag ved et gennemsnit af stigningsprocenten i samtlige ansøgeres udgifter til købsmoms fra basisåret 2004 til det kalenderår, som ansøgningen vedrører.

Kompensationen til den enkelte forening består dels af et fast beløb på 1.500 kr., og dels af et forholdsmæssigt beløb, der fastsættes på baggrund af summen af den enkelte forenings samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3, modtaget i 2006, set i forhold til størrelsen af det samlede gavebeløb efter de nævnte bestemmelser i ligningsloven hos de ansøgende foreninger. Foreningerne har samlet set ikke krav på kompensation ud over de afsatte 10 mio. kr.

Ansøgning

Der kan ansøges om momskompensation én gang årligt senest den 1. juli efter udløbet af det kalenderår, som der søges kompensation for.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Det beløb, som der søges kompensation for
  2. Foreningens udgifter til købsmoms, eksklusiv købsmoms godtgjort efter momslovens § 45, for basisåret 2004
  3. Foreningens udgifter til købsmoms, eksklusiv købsmoms godtgjort efter momslovens § 45, for det kalenderår, der søges om kompensation for
  4. Foreningens egenfinansieringsgrad for det kalenderår, der søges om kompensation for

Oplysningerne skal være afgivet på baggrund af en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor.

Sker der efter ansøgningstidspunktet ændringer i de udgifter til købsmoms, som der er søgt kompensation for, skal foreningen straks underrette SKAT om ændringen, så kompensationen kan reguleres i overensstemmelse med de ændrede oplysninger.

Ansøgning om kompensation af udgifter til obligatorisk indberetningsordning skal indeholde oplysninger om summen af den enkelte forenings samlede gavebeløb efter ligningslovens § 8A og § 12, stk. 3 for 2006. Oplysningerne skal være afgivet på baggrund af en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor. Oplysningerne kan dog i stedet afgives på tro og love.

Ansøgning om kompensation indgives til Skattecenter Bornholm, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne, som også træffer afgørelse om udbetaling af kompensationen. Det er en forudsætning for udbetaling af kompensation, at foreningen har et CVR-nr.

Ikrafttrædelse

Reglerne træder i kraft den 1. juli 2007.

Der kan ansøges første gang senest den 1. juli 2007 for udgifter til købsmoms i 2006. Ansøgning om kompensation af udgifter til obligatorisk indberetningsordning skal indgives senest den 1. juli 2007.

 


Artiklen er udarbejdet i samarbejde med Revitax

Tilbage til oversigt