Årsrapporten 2006

24. januar 2007

Særlige forhold ved regnskabsaflæggelsen

I foråret 2006 trådte en række væsentlige ændringer til årsregnskabsloven i kraft.

I FACIT juni 2006 er der foretaget en detaljeret beskrivelse af ændringerne. Lempelsen af revisionspligten er behandlet i publikationen “Revision eller ej”.

Nedenfor er givet et overblik over de væsentligste ændringer til årsregnskabsloven. Ud for hvert punkt er i parantes angivet den berørte regnskabsklasse.

Selv om de nye, lempelige regler umiddelbart synes at kunne anvendes af en virksomhed, er der grund til at understrege, at alle årsrapporter, der udarbejdes efter årsregnskabsloven, fortsat skal give et retvisende billede.

Det kan principielt betyde, at en virksomhed må anvende en bestemt regnskabsmæssig fremgangsmåde, uanset at denne regnskabsmæssige behandling ikke udtrykkeligt er foreskrevet for den pågældende regnskabsklasse.

Væsentlige ændringer til årsregnskabsloven

 1. Ophør af revisionspligten for helt små virksomheder (dele af regnskabsklasse B)
 2. Reducerede krav til ledelsesberetningen (regnskabsklasse B)
 3. Reducerede krav til egenkapitalopgørelse (regnskabsklasse B)
 4. Ingen krav om anvendelse af produktionsmetoden for igangværende arbejder for fremmed regning (regnskabsklasse B)
 5. Ingen krav om indregning af finansielt leasede aktiver og tilhørende forpligtelser (regnskabsklasse B)
 6. Ingen krav om oplysning om nærtstående parter (regnskabsklasse B)
 7. Ingen krav om anlægsnote (regnskabsklasse B)
 8. Ingen krav om begrundelse, når nettoomsætning og visse omkostninger sammendrages til bruttofortjeneste (regnskabsklasse B og C-mellem)
 9. Ingen krav om beskrivelse af eventualaktiver (regnskabsklasse B og C-mellem)
 10. Lempelse i koncernregnskabspligten for erhvervsdrivende fonde (regnskabsklasse B, C-mellem og C-stor)
 11. Ingen krav om noteoplysning med fordeling af nettoomsætning på forretningssegmenter og geografiske segmenter (regnskabsklasse C-mellem)
 12. Ingen krav om anvendelse af indre værdis metode for kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder (regnskabsklasse C-mellem, C-stor og D)
 13. Ingen krav om hoved- og nøgletal for modervirksomheder, der viser hoved- og nøgletal for koncernen (regnskabsklasse C-mellem, C-stor og D)
 14. Lempelse af koncernregnskabspligten for underkoncerner i statslige aktieselskaber (dele af regnskabsklasse D)

Indsendelsesfrister

Indsendelsesfristerne for årsrapporter til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er vist i skemaet nedenfor:

Regnskabsår

Regnskabsklasse B og C

Regnskabsklasse D

01.10.05-30.09.06

28.02.07

31.01.07

01.01.06-31.12.06

31.05.07

30.04.07

01.04.06-31.03.07

31.08.07

31.07.07

01.07.06-30.06.07

30.11.07

31.10.07

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oprettet en særlig postadresse til finansielle årsrapporter og delårsrapporter samt undtagelseserklæringer.

Adressen er:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Postboks 94
2740 Skovlunde

Det vil fortsat være muligt at indsende og aflevere årsrapporter, delårsrapporter og undtagelseserklæringer på styrelsens adresse i Kampmannsgade.

Tilbage til oversigt