Høringsforslag om forenklinger

9. august 2005

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt et meget omfattende høringsforslag om ændring af en række love. Det drejer sig om:

 • Udkast til lovforslag om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov og lov om statsautoriserede og registrerede revisorer (Reduktion af revisionspligten for små virksomheder samt andre administrative lettelser i årsregnskabsloven og bogføringsloven) samt
 • Udkast til lovforslag om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for små virksomheder m.v.)

 
Lovforslagene forventes at medføre administrative lettelser for erhvervslivet for godt 1,5 mia. kr.

Omdrejningspunktet i lovforslagene er reduktion af revisionspligten for de mindste selskaber. Herudover foreslås en lang række administrative lettelser i blandt andet årsregnskabsloven, bogføringsloven og selskabslovgivningen. Yderligere ændres en række bestemmelser i lovene, der i dag går længere end EU-kravene. Derved får danske virksomheder nu en mere fair mulighed for at konkurrere på lige fod med virksomheder i andre EU-lande.

Da lovudkastene er udsendt i høring er der nu mulighed for, at organisationer mv. kan give kommentarer til udkastene. Disse kommentarer skal være afgivet seneste den 2. september kl. 12.00. Når høringsprocessen er afsluttet bliver det endelige lovforslag udarbejdet, hvorefter det fremsættes i Folketinget. Det forventes, at det endelige lovforslag bliver fremsat umiddelbart efter Folketingets åbning i oktober med vedtagelse op til jul eller umiddelbart i det nye år (2006). Ændringerne er foreslået til at træde i kraft den 1. april 2006.

Nedenfor er givet en oversigt over de væsentligste ændringer i høringsforslaget.

Årsregnskabsloven


Regnskabsklasse B

 • Lempelse af revisionspligten for helt små virksomheder (Virksomheder, der i to på hinanden følgende år ikke overskrider to af tre følgende størrelser: Balancesum 3 mill. kr., nettoomsætning 6 mill. kr., gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 25). Lempelsen gælder ikke for erhvervsdrivende fonde. Lempelsen af revisionspligten revurderes i forketingsåret 2009/2010. Der skal fortsat udarbejdes en årsrapport, der skal godkendes af generalforsamlingen og indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ledelsen skal i ledelsespåtegningen erklære, at selskabet opfylder betingelserne for ikke at få foretaget revision.
 • Færre krav til ledelsesberetningens indhold.
 • Afskaffelse af kravet om brug af produktionsmetoden vedrørende entreprisekontrakter.
 • Afskaffelse af krav om oplysninger om nærtstående parter.
 • Afskaffelse af kravet om anlægsnoter.


Regnskabsklasse B og C(mellemstor)

 • Afskaffelse af kravet om indregning af finansielt leasede aktiver og tilhørende forpligtelser.
 • Afskaffelse af kravet om oplysning af eventualaktiver.
 • Afskaffelse af kravet om egenkapitalopgørelse. Kun oplysning om bevægelser på opskrivningshenlæggelser.


Regnskabsklasse C(mellemstor)

 • Afskaffelse af kravet om pengestrømsopgørelse.


Regnskabsklasse B og C

 • Lempelser vedrørende erhvervsdrivende fondes pligt til at udarbejde koncernregnskab.


Regnskabsklasse C

 • Forhøjelse af størrelsesgrænserne vedrørende koncernregnskabspligt (Balancesum 143 mill. kr., nettoomsætning 286 mill. kr., gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 250).


Regnskabsklasse C og D

 • Afskaffelse af kravet om brug af indre værdis metode vedrørende kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i årsregnskabet.

Bogføringsloven

 • Ændring af reglerne om opbevaring af kassestrimler. Reglerne findes i forvejen i skattelovgivningen.
 • Opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet tillades i visse lande.
 • Ophævelse af kravet om udarbejdelse af systembeskrivelser, hvis der anvendes standardsystem uden væsentlige tilretninger.

Revisorloven

 • Alene krav om revsionsprotokol, såfremt der udføres lovpligtig revision efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.
 • Præcisering af revisors underretningspligt (økonomisk kriminalitet), således at underretningspligten gælder i alle de tilfælde, hvor revisor optræder som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Selskabslovene

 • Konsekvensændringer som følge af forslaget om reduktion af revisionspligten for små virksomheder (Bl.a. ændring af regler om valg af revisorer og revisors pligter).
 • Oplysninger i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens informationssystem (Publi-com) om en række oplysninger, der i dag skal offentliggøres i Statstidende og via offentlige dagblade.
 • Præcisering af reglerne om skriftlige bestyrelsesmøder
 • Aktionærers mulighed for at fravælge dokumentfremlæggelse for generalforsamlingen (ved visse kapitalforhøjelser samt ved fusioner og spaltninger).
 • Tilladelse for aktionærer til at træffe beslutninger på anden vis end ved afholdelse af en formel generalforsamling.
 • Mulighed for opløsning af et aktieselskab ved afgivelse af en erklæring fra selskabets aktionærer.
 • Øget mulighed for udstedelse af fondsaktier (på baggrund af bl.a. overskud optjent siden afslutning af det seneste regnskabsår).
 • Afskaffelse af krav om revisorerklæring i forbindelse med kapitalforhøjelser ved gældskonvertering.
 • Øget mulighed for aktietegning i generalforsamlingsprotokollen (ikke på tegningslister).
 • Mulighed for stående bemyndigelse til bestyrelsen om udlodning af ekstraordinært udbytte og øget mulighed for udlodning af ekstraordinært udbytte.
 • Ophævelse af kravet om indgangsregnskab ved et selskabs likvidation.
 • Ophævelse af kravet om vurderingsberetning ved spaltning til anpartsselskaber.
 • Afskaffelse af proklama ved kapitalnedsættelse og likvidation.
 • Afskaffelse af vurderingsmandserklæringer ved kapitalnedsættelser.
 • Ophævelse af moderselskabers oplysningspligt overfor datterselskaber.
 • Ikke krav om generalforsamling i det ophørende selskab ved fusion, hvor det fortsættende selskab ejer mere end 90% af det ophørende selskab.
 • Ophævelse af kravet om fusionsregnskab og spaltningsregnskab (fortsat krav om udtalelse fra vurderingsmand om fusionsplan, vederlag og kreditorers stilling).
 • Udelukkende krav om vurderingsberetning om apportindskud ved indskud af værdier (ikke længere krav ved “tredjemandserhvervelser”).

Særligt for anpartsselskaber

 • Mulighed for at ledelsen og ved stiftelser også stiftere selv kan udarbejde vurderingsberetning ved apportindskud.
 • Mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling og bestyrelsesmøder samt elektronisk dokumentudveksling.
 • Lempeligere regler for afholdelse af stiftelsesomkostninger, selvom selskabet er stiftet til kurs 100.
 • Hidtidigt forbud mod tegning af anparter ved modregning af fordringer ophæves.
Tilbage til oversigt