Indsendelse af årsrapport

12. maj 2003

Efter den “gamle” årsregnskabslov skulle årsrapporten indsendes, så Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde modtaget denne senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Årsrapporten skulle samtidig være modtaget senest 1 måned efter godkendelsen på generalforsamlingen.

For Børsnoterede og statslige aktieselskaber var fristen dog 5 måneder efter regnskabsårets udløb og senest 6 hverdage efter generalforsamlingens godkendelse.

Den nye årsregnskabslov, som trådte i kraft 1. januar 2002, medførte en generel skærpelse af indsendelsesfristerne. Kalenderårsregnskaberne skal snart indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorfor vi har fundet det passende at gennemgå reglerne.

Hvem skal indsende?

Virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af regnskabsklasse B, C eller D, skal indsende den reviderede og godkendte årsrapport til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Dattervirksomheder uden aktivitet, virksomheder med begrænset ansvar, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder samt nogle interessent- og kommanditselskaber kan i visse situationer undlade at aflægge årsrapport. Disse virksomheder skal i stedet indsende en særlig undtagelseserklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Fristen for indsendelse af undtagelseserklæringen følger de generelle indsendelsesfrister, der beskrives nedenfor.

Uden ugrundet ophold

Virksomhedens årsrapport skal indsendes uden ugrundet ophold efter generalforsamlingens godkendelse. I praksis vil det sige tre til fire dage.

De hidtidige regler i selskabslovene omkring seneste frist for afholdelse af generalforsamling er ophævet. Nu skal det blot være praktisk muligt at nå at indsende årsrapporten så betids, at den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristerne i årsregnskabsloven.

For aktieselskaber skal udarbejdelsen af årsrapporten samtidig ske således, at den reviderede årsrapport kan fremlægges senest otte dage før den ordinære generalforsamling.

Årsrapporter der afsluttes senest 31. december 2002

For årsrapporter, der omfatter regnskabsår, der afsluttes senest 31. december 2002, er indsendelsesfristen fortsat 6 måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede og statslige aktieselskaber er fristen 5 måneder. Disse frister omfatter altså eksempelvis virksomheder med kalenderårsregnskab 2002.

Årsrapporter der afsluttes 1. januar 2003 eller senere

For virksomheder med regnskabsår, der afsluttes efter den 31. december 2002, er indsendelsesfristerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blevet strammet.

Fra og med disse regnskabsår skal årsrapporten indsendes senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb (4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber).

De nye, strammere regler får altså først virkning for årsrapporten for 2003 for de virksomheder, der anvender kalenderåret som regnskabsår.

Oversigt over reglerne

 

Nedenfor er vist en oversigt over indsendelsesfristerne. Reglerne gælder som tidligere nævnt også for de særlige undtagelseserklæringer i årsregnskabsloven.

 

Regnskabsår, der afsluttes

Senest 31. december 2002

1. januar 2003 eller senere

Klasse B og C

Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning Uden ugrundet ophold efter godkendelse, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning


Klasse D

Uden ugrundet ophold

efter godkendelse, dog senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning


Uden ugrundet ophold
efter godkendelse, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning

Der henvises endvidere til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Indsendelsesbekendtgørelse.

Sanktioner

Årsregnskabsloven giver i lighed med de hidtidige regler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mulighed for at pålægge en “adfærdsregulerende” afgift ved for sen modtagelse af årsrapport eller undtagelseserklæring.

I forhold til de tidligere regler pålægges afgiften alene ved overskridelse af indsendelsesfristen på 5 måneder (4 måneder for børsnoterede og statslige aktieselskaber). Der pålægges således ikke længere afgift ved overskridelse af fristen “uden ugrundet ophold” efter afholdelse af generalforsamling.

Efter den tidligere lov kunne afgiften maksimalt udgøre 9.000 kr. pr. ledelsesmedlem. Efter den nye årsregnskabslov er dette maksimum nedsat til 3.000 kr.

Erhvervsdrivende fonde samt virksomheder, der indsender undtagelseserklæring har ikke hidtil været omfattet af afgiftsbestemmelserne i den “gamle” årsregnskabslov. I den nye årsregnskabslov har disse virksomheder derfor fået en ekstra overgangsperiode til at indrette sig på de nye afgiftsregler. Afgiftsbestemmelserne for disse virksomheder får derfor først virkning for regnskabsår, der afsluttes i år 2003 eller senere.

Hvis 5 måneders fristen (4 måneders fristen for børsnoterede og statslige aktieselskaber) overskrides, udsender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et påkravsbrev (en rykker for årsrapporten). I påkravet får virksomhedens ledelse en frist på 8 hverdage fra brevets datering. Såfremt styrelsen indenfor denne frist modtager årsrapporten, undgår virksomhedens ledelse afgiften ved for sen indsendelse.

I påkravsbrevet er oplyst en frist på 4 uger fra påkravets datering. Modtages årsrapporten ikke indenfor disse 4 uger, kan virksomheden uden yderligere varsel oversendes til skifteretten med henblik på tvangsopløsning.

Indsendelsesbekendtgørelsen
Tilbage til oversigt