Ledelsesberetningen

20. december 2001

 

Den nye årsregnskabslov indeholder en række nye krav til ledelsesberetningen i årsrapporten.

Et af disse nye krav findes i årsregnskabslovens § 100:

“Ledelsesberetningen skal beskrive årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ifølge den seneste offentliggjorte årsrapport og begrunde afvigelser i resultatet i forhold hertil”.

Mellemstore og store virksomheder

Dette oplysningskrav har hidtil kun omfattet børsnoterede selskaber og statslige aktieselskaber, men kommer fremover også til at omfatte klasse C-virksomheder, dvs. virksomheder, der i to på hinanden følgende år overskrider mindst to af følgende størrelser:

Balancesum: 20 mio. kr.

Nettoomsætning: 40 mio. kr.

Ansatte: 50 medarbejdere.

Årsregnskabsloven indeholder ikke en specifikation af, hvad der skal lægges i beskrivelsen af “årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling”. Imidlertid er der i lovbemærkningerne anført, at kravet om beskrivelsen er gældende uanset om virksomheden har offentliggjort:

* Et forventet resultat med beløb

* Et resultatinterval

* En verbal beskrivelse af den forventede udvikling

Virksomheder omfattet af klasse C og D skal altid beskrive virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer, som ledelsen har lagt til grund for beskrivelsen.

Af lovbemærkningerne fremgår det, at oplysningerne om forventet udvikling som minimum skal gives for det kommende regnskabsår, så vidt muligt med niveau-angivelse af væsentlige hovedtal som forventet resultat, nettoomsætning m.v. Der stilles dog ikke krav om oplysning af budgettal.

Det vil derfor være oplagt, at beskrivelsen af årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling ligeledes gives med “niveauangivelse”.

Afvigelser i forhold til tidligere udmeldinger skal begrundes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at konstatere afvigelsen fra tidligere udmeldinger. Regnskabslæser skal umiddelbart kunne forstå sammenhængen til tidligere udmeldinger, hvilket stiller krav til detaljeringsgraden. Eksempelvis skal en negativ omsætningsafvigelse ikke relateres til navngivne kunder, ligesom en omkostningsforøgelse ikke skal henføres til lønstigning til bestemte personer eller tab på navngivne debitorer.

Børsnoterede virksomheder

For børsnoterede virksomheder gælder et ufravigelig krav om angivelse af forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat. Kravet fremgår både af “Regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer på Københavns Fondsbørs A/S” og Regnskabsvejledning 12 fra FSR. Et børsnoteret selskab kan eksempelvis opfylde kravene ved at angive størrelsen af den forventede omsætning og det forventede resultat, ved at angive et interval herfor, ved at angive en procentvis forventet ændring i omsætning og resultat i forhold til seneste eller tidligere regnskabsår, ved at angive den forventede overskudsgrad, eller lignende.

At kravet om niveauangivelse ikke altid følges, kan man læse i en af de seneste afgørelser og udtalelser fra Københavns Fondsbørs.

Et børsnoteret selskab offentliggjorde sin kvartalsrapport for 3. kvartal 2001. Af kvartalsrapporten fremgik, at selskabet for 2001 forventede et ordinært resultat på et lidt højere niveau end for året 2000.

Fondsbørsen understregede, at børsnoterede selskabers angivelse af forventninger til fremtiden er af stor betydning for værdiansættelsen af selskabets aktier. Med henblik på at give markedet den mest præcise information, som kan anvendes i vurderingen af selskabet, skal angivelsen af ledelsens forventninger til fremtiden indeholde oplysninger om forventningerne til niveauet for aktivitet og resultat.

Derfor meddelte man selskabet, at en verbal angivelse af forventninger til fremtiden, der ikke relaterer sig til beløbsangivelser, ikke efter Fondsbørsens opfattelse lever fuldt ud op til de angivne krav. Fondsbørsen anmodede derfor selskabet om ved fremtidige regnskabsmeddelelser at søge at præcisere ledelsens beskrivelse af selskabets forventninger til fremtiden.

Tilbage til oversigt