Ny regnskabsvejledning

17. september 2002

FSR’s Regnskabstekniske Udvalg har udsendt udkast til regnskabsvejledning om “Regnskabsaflæggelse for mindre virksomheder”.

Vejledningen er rettet mod virksomheder i regnskabsklasse B, det vil sige primært aktie- og anpartsselskaber, der ikke overstiger følgende størrelsesgrænser:

  • Balancesum – 20 mio. kr.
  • Nettoomsætning – 40 mio. kr.
  • Antal heltidsbeskæftigede – 50 ansatte

I forhold til de eksisterende regnskabsvejledninger er der med dette udkast U 31 tale om en atypisk regnskabsvejledning, idet der er tale om en bred vejledning, der principielt omfatter alle regnskabsområder, herunder også enkelte regnskabsområder for hvilke der ikke foreligger danske regnskabsvejledninger. Der er i højere grad end i andre danske regnskabsvejledninger lagt vægt på den praktiske anvendelse.

Regnskabsvejledningen er en valgmulighed for de klasse B-virksomheder, der ønsker at give regnskabet et “kvalitetsstempel”. Såfremt vejledningen fuldt ud følges, kan virksomheden i årsrapporten, under anvendt regnskabspraksis, anføre, at årsrapporten er aflagt efter årsregnskabsloven og efter regnskabsvejledningens bestemmelser.

Vejledningen vil ikke – som de øvrige danske regnskabsvejledninger – være gældende for børsnoterede virksomheder. Det forventes, at den endelige vejledning ikke vil indgå i den almindelige nummerrækkefølge for danske regnskabsvejledninger, idet den vil have en anden målgruppe.

Forholdet til årsregnskabsloven

I forhold til årsregnskabsloven er der med regnskabsvejledningen foretaget en indsnævring af valgmulighederne for den regnskabsmæssige behandling af visse regnskabsposter. I et appendiks til vejledningen er der i detaljer redegjort herfor.

Disse regnskabsområder omfatter:

  • Foreslået udbytte anbefales medtaget under egenkapital og ikke medtaget som en gældsforpligtelse efter årsregnskabslovens undtagelsesbestemmelse.
  • Udskudte skatteforpligtelser anbefales målt til nettorealisationsværdi, og anbefales ikke tilbagediskonteret efter årsregnskabslovens mulighed herfor.
  • Egne kapitalandele anbefales indregnet i balancen uden værdi. Beløb anvendt til køb af egne kapitalandele anbefales således fratrukket på egenkapitalen. Som en undtagelsesbestemmelse giver årsregnskabsloven mulighed for at indregne egne kapitalandele som et aktiv.
  • Indregnede praksisændringer forudsættes i vejledningen korrigeret på egenkapitalen med tilpasning af sammenligningstal. Årsregnskabsloven indeholder en række lempelsesmuligheder omkring praksisændringer både i forbindelse med overgangen til den nye årsregnskabslov og ved skift mellem regnskabsklasser.
  • Udviklingsomkostninger anbefales indregnet i resultatopgørelsen efter hovedreglen for mindre virksomheder. Efter årsregnskabsloven kan udviklingsomkostninger alternativt indregnes som et immaterielt anlægsaktiv.
  • Nettoomsætningen anbefales oplyst, dog med mulighed for udeladelse, når særlige konkurrencehensyn tilsiger det. Årsregnskabsloven giver generelt mulighed for udeladelse under visse betingelser.

Ikrafttræden

Regnskabsvejledningen forventes at træde i kraft for årsrapporter, der dækker regnskabsår, som begynder den 1. januar 2003 eller senere.

I vejledningen opfordres der til at implementere vejledningen for regnskabsår, der begynder tidligere end denne dato, hvilket i givet fald skal oplyses i redegørelsen for anvendt regnskabspraksis.

Tilbage til oversigt