Ny revisionspåtegning

20. december 2006

To nye revisionsstandarder sætter nye normer for indhold og omfang af revisionspåtegninger.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har udsendt de nye standarder, der følger de tilsvarende internationale revisionsstandarder på dette område.

Den umiddelbare konsekvens af de nye standarder vil være længere påtegninger med en mere detaljeret beskrivelse af ledelsens og revisors ansvar.

Baggrunden for den nye påtegning

Overordnet set er baggrunden for den nye påtegning:

  • En bedre og mere dækkende beskrivelse af ledelsens og revisors ansvar for aflæggelse af en årsrapport og revisionen heraf
  • Præcisering og tydeliggørelse af beskrivelsen i påtegningen vedrørende ansvaret for intern kontrol
  • Ajourføring af påtegningen i forhold til de revisionsstandarder, der regulerer tilrettelæggelsen og udførelsen af revisionen (indført med virkning for revisionen af 2005-årsrapporterne)

Elementer i revisionspåtegningen

De nye revisionsstandarder fastlægger kravene til indhold og rækkefølge af de enkelte afsnit i revisionspåtegningen. Nedenfor er der givet kommentarer hertil.

Overskrifter

Det skal angives i overskriften, at revisionspåtegningen er afgivet af en revisor, der er uafhængig af kunden. Herigennem bekræfter revisor, at alle relevante etiske bestemmelser om uafhængighed er efterlevet.

Ledelsens ansvar

På trods af udvidelsen af afsnittet om ledelsens ansvar for at udarbejde og aflægge årsrapporten er der ikke ændret på det materielle indhold i ledelsens ansvar i forhold til tidligere.

Ansvaret omfatter:

  • Udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl
  • Valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis
  • Udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne

I lighed med tidligere er det ledelsen, der er ansvarlig for de interne kontroller – det følger af de almindelige bestemmelser i selskabslovgivningen. Bogføringsloven præciserer kravene til beskrivelsen af kontrolsystemerne.

Revisors ansvar og den udførte revision

Afsnittene om revisors ansvar og den udførte revision er samlet under én overskrift. Der er foretaget en tilpasning til de nye “risikostandarder”.

Det er præciseret, at revisor ved vurderingen af risiko for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, inddrager risikoen for både fejl og besvigelser.

Det er omvendt præciseret, at revisor ikke generelt vurderer alle virksomhedens interne kontroller. Revisor overvejer de interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og præsentation af en retvisende årsrapport med henblik på at fastlægge passende revisionshandlinger.

Ikrafttrædelse

Den nye formulering af revisionspåtegningen skal anvendes for påtegninger, der afgives den 31. december 2006 eller senere.

Det betyder, at bl.a. årsrapporter for kalenderåret 2006 skal forsynes med den nye påtegning. På årsrapporter med en tidligere balancedato skal den nye påtegning ligeledes anvendes, såfremt årsrapporten først er dateret/aflagt den 31. december 2006 eller senere.

Eksempel på den nye revisionspåtegning

Nedenfor er vist et eksempel på den nye revisionspåtegning (uden forbehold eller supplerende oplysninger). Eksemplet vedrører en virksomhed i regnskabsklasse C.

“Den uafhængige revisors påtegning

Til aktionærerne i Selskab C A/S

Vi har revideret årsrapporten for Selskab C A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

X-by, den xx.xx.2007

Revisionsfirmaet

NN
statsautoriseret revisor”

Tilbage til oversigt