Nye regnskabsvejledninger

10. april 2003

Vejledningerne omhandler:

  • Leasing
  • Indtægter

Vejledningerne træder i kraft for årsrapporter, der dækker regnskabsår, som begynder den 1. juli 2003 eller senere. Vejledningerne kan implementeres for regnskabsår som begynder før 1. juli 2003, hvilket i givet fald skal oplyses under redegørelsen for anvendt regnskabspraksis.

Regnskabsvejledning 21 – Leasing

I modsætning til årsregnskabsloven redegøres der i regnskabsvejledningen konkret for, hvorledes leasingkontrakter skal indregnes og måles i leasingtagers og leasinggivers årsrapport.

Årsregnskabsloven indeholder krav om indregning af alle aktiver og forpligtelser, såfremt disse kan måles på et pålideligt grundlag. Hverken definitionen på aktiver eller indregningskriterierne i årsregnskabsloven stiller krav om ejerskab til et aktiv som betingelse for aktivering.

Det såkaldte substanskriterie i årsregnskabsloven stiller krav om, at der skal tages hensyn til reelle forhold, og ikke blot formalia, hvilket betyder, at en virksomheds faktiske kontrol over og benyttelse af et aktiv kan medføre aktiveringspligt i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

Årsregnskabsloven indeholder herudover ikke nærmere krav til den regnskabsmæssige behandling af leasede aktiver, men kræver visse oplysninger i noterne til årsrapporten, således at regnskabslæser derigennem får kendskab til virksomhedens behandling af leasede aktiver.

Regnskabsvejledning 21 uddyber årsregnskabslovens bestemmelser om indregning af aktiver og forpligtelser, der kan måles pålideligt, og præciserer den regnskabsmæssige behandling af leasede aktiver hos henholdsvis leasingtager og leasinggiver.

Herudover foretager vejledningen en klassifikation af leasede aktiver og opdeler disse i operationelle og finansielle leasingaktiver. Vejledningen stiller en række mere specifikke krav til oplysning i noterne om leasede aktiver. Desuden indeholder vejledningen bestemmelser om den regnskabsmæssige behandling af sale-and-leaseback-transaktioner.

Vejledning er på visse områder mere specifik end IAS 17, “Leases (revised 1997)”.

Aflæggelse af årsrapport efter regnskabsvejledning 21 indebærer, at årsrapporten er i overensstemmelse med såvel årsregnskabsloven som IAS 17.

Regnskabsvejledning 22 – Indtægter

Vejledningen omhandler kriterier og metoder for indregning og måling af indtægter i årsrapporten, og der redegøres for krav til præsentation og oplysning i årsrapporten.

Anvendelsen af vejledningen relaterer sig til følgende transaktioner og begivenheder:

  1. Salg af varer,
  2. Levering af tjenesteydelser
  3. Andres brug af virksomhedens aktiver mod betaling i form af f.eks. renter, licenser og royalties samt udbytter, og
  4. Tilskud

Regnskabsvejledningen er på en række områder mere detaljeret end årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven indeholder skemakrav for placering af de enkelte indtægtsarter i resultatopgørelsen, hvilket ikke er omtalt i regnskabsvejledningen.

Aflæggelse af årsrapport efter regnskabsvejledning 22 indebærer, bortset fra et enkelt område, at årsrapporten er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ifølge årsregnskabslovens definition af nettoomsætning skal alene merværdiafgift og anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet, fradrages. Punktafgifter, der er forbundet med det enkelte produkt, og ikke salgsbeløbet, skal efter årsregnskabsloven indregnes i nettoomsætningen hos de pågældende producenter.

Ifølge vejledningens afsnit 58 skal beløb opkrævet på vegne af tredjepart, eksempelvis omsætningsafgifter, afgifter på varer og tjenesteydelser samt merværdiafgifter, ikke indregnes som omsætning.

Alle typer rabatter, herunder såvel mængde- som kontantrabatter skal ifølge vejledningen fratrækkes direkte i omsætningen.

Årsrapporter aflagt i overensstemmelse med regnskabsvejledning 22 vil også være i overensstemmelse med IAS 18 “Revenue (revised 1993)”. På enkelte områder er vejledningen udbygget i forhold til IAS 18, herunder den regnskabsmæssige behandling af tilskud samt den regnskabsmæssige behandling af byttehandler. Endvidere indeholder regnskabsvejledningen yderligere krav til præsentation og oplysninger i årsrapporten i forhold til IAS 18.

I regnskabsvejledning 22 er det et grundlæggende kriterium for indregning af omsætning, at der skal foreligge dokumentation for, at der er sket et salg. Dette indregningskriterium er ikke specifikt nævnt i IAS 18.

Tilbage til oversigt