Overgangsbekendtgørelsen

31. oktober 2002

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt “Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven)”. Bekendtgørelsen er et meget væsentligt supplement til de overgangsregler, der er indeholdt i selve loven. Udover en række specifikke undtagelser fra kravet om anvendelse af dagsværdi og amortiseret kostpris på visse finansielle aktiver og forpligtelser, er hovedindholdet koncentreret omkring lempelser ved overgangen til den nye lov.

Nedenfor er beskrevet de specifikke lempelser for de enkelte regnskabsklasser.

Lempelser efter årsregnskabsloven

Den nye årsregnskabslov medfører ændringer i indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelse) i den første årsrapport, der skal aflægges efter loven. Praksisændringer, som følger af overgangen til den nye lov, skal som hovedregel foretages med tilbagevirkende kraft. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne skal indregnes direkte på egenkapitalen og sammenligningstallene skal tilpasses de nye metoder.

Der er dog undtagelser fra denne hovedregel. Praksisændringer vedrørende nedenstående poster kan således ske fremadrettet:

  • Goodwill
  • Internt oparbejdede rettigheder og udviklingsprojekter
  • Indirekte produktionsomkostninger

Sammenligningstal kan undlades tilpasset, hvis der oplyses herom. Samenligningstallene skal dog angives, selv om de ikke er sammenlignelige med regnskabstallene.

Klasse B

Overgangsbekendtgørelsen tillader virksomheder i regnskabsklasse B at fortsætte med det hidtidige målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der er erhvervet/påtaget før årsregnskabslovens ikrafttræden. Kun transaktioner og begivenheder, der opstår efter lovens ikrafttræden, skal følge den nye regnskabspraksis.

Årsregnskabslovens krav om måling af investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi udskydes til regnskabsår, der begynder 1. januar 2003 eller senere.

For klasse B-virksomheder er der tale om meget vidtgående overgangsbestemmelser. Eksempelvis betyder overgangsreglerne, at finansielle leasingkontrakter indgået før 1. januar 2002 (for virksomheder med kalenderårsregnskab) fortsat kan behandles efter de hidtil gældende regler, og dermed ikke skal medføre indregning i balancen som et materielt anlægsaktiv med en tilhørende forpligtelse til at betale leasingydelser.

De meget lempelige bestemmelser bør anvendes med omhu og forsigtighed. Årsrapporten skal også efter anvendelsen af én eller flere af overgangsbestemmelserne give et retvisende billede.

Klasse C – mellemstor

For mellemstore virksomheder i klasse C tillader overgangsbekendtgørelsen på udvalgte områder, at alene transaktioner gennemført efter lovens ikrafttræden indregnes efter reglerne i den nye årsregnskabslov. Disse virksomheder kan også undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der allerede var indregnet i årsrapporten før lovens ikrafttræden. Lempelserne omfatter følgende poster:

Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler
Finansielt leasede aktiver og dertil knyttede forpligtelser samt igangværende arbejder for fremmed regning
Finansielle aktiver og forpligtelser, der skal indregnes til amortiseret kostpris
Investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser
Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill

Årsregnskabslovens krav om måling af investeringsejendomme, råstoffer eller lignende værdier og dermed forbundne forpligtelser til dagsværdi udskydes til regnskabsår, der begynder 1. januar 2003 eller senere.

Klasse C – stor

For store virksomheder i klasse C tillader overgangsbekendtgørelsen på udvalgte områder, at alene transaktioner gennemført efter lovens ikrafttræden indregnes efter reglerne i den nye årsregnskabslov. Disse virksomheder kan også undlade at anvende det nye målegrundlag for aktiver og forpligtelser, der allerede var indregnet i årsrapporten før lovens ikrafttræden. Lempelserne omfatter følgende poster:

Immaterielle aktiver og indretning af lejede lokaler
Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill

Endvidere indeholder bekendtgørelsen følgende lempelser omkring segmentoplysninger indtil 1. januar 2004:

Segmentoplysninger vedrørende anlægsaktiver og forpligtelser
Segmentoplysninger vedrørende ordinært resultat før finansielle indtægter og omkostninger

Oplysningerne kan udskydes , såfremt der er aflagt og offentliggjort et koncernregnskab for virksomheden eller en af dennes modervirksomheder, hvori en sådan opdeling er vist.

Virksomheden kan endvidere indtil 1. januar 2004 undlade ovenstående segmentoplysninger for det sekundære segment i både moderselskabets- og koncernens årsrapport. Det gælder, uanset om der er tale om aktiviteter eller geografiske markeder.

Klasse D

Udover årsregnskabslovens lempelser får virksomheder i regnskabsklasse D yderligere lempelser for:

Aktiver og forpligtelser i en erhvervet virksomhed samt negativ goodwill
Segmentoplysninger som omtalt ovenfor under “Klasse C – stor”

Det skal i denne forbindelse understreges, at børsnoterede virksomheder er omfattet af de danske regnskabsvejledninger. Heraf følger, at disse virksomheder ikke kan anvende alle lempelsesbestemmelserne ved overgangen til den nye årsregnskabelov.

Koncernforhold

En modervirksomhed kan i års- og koncernrapporten behandle etablering af koncernforhold efter den metode, der blev anvendt ved koncernetablering inden årsregnskabslovens ikrafttræden. Der skal således ikke foretages omberegning efter de nye krav vedrørende overtagelsesmetoden eller sammenlægningsmetoden.

Øvrige overgangsbestemmelser

Overgangsbekendtgørelsen indeholder lempelser, der især får betydning for virksomheder i regnskabsklasse C. Anvendelse af lempelserne skal oplyses og begrundes konkret og fyldestgørende.

Bekendtgørelsen fritager for kravet om sammenligningstal, i den første pengestrømsopgørelse virksomheden skal udarbejde efter årsregnskabsloven.

Endvidere kan virksomheder, der skal angive 5 års hoved- og nøgletalsoversigt, undlade at tilpasse tidligere års hoved- og nøgletal.

Ovenstående lempelser kan ikke anvendes af virksomheder, der følger de danske regnskabsvejledninger.

Oplysninger

Virksomheder, der anvender undtagelsesmulighederne i bekendtgørelsen samt årsregnskabslovens overgangslempelser, skal oplyse herom. Det anbefales, at sådanne oplysninger gives under “Anvendt regnskabspraksis”. Oplysningerne skal gives både i overgangsåret og i de efterfølgende regnskabsår, hvor årsrapporten er påvirket af anvendelsen af bestemmelserne.

Supplerende noteoplysninger kan endvidere være nødvendige på de regnskabsposter, hvor anvendelsen af årsregnskabslovens eller overgangsbekendtgørelsens bestemmelser fører til en todelt regnskabspraksis for samme regnskabsposter.

Tilbage til oversigt