Overgangsregler i årsregnskabsloven

16. oktober 2002

Vi nærmer os 1½-årsdagen for vedtagelsen af den nye årsregnskabslov.

Loven ændrer ikke så meget på årsrapporternes indhold, men på en række områder er der ændret på reglerne bag de enkelte tal i årsrapporten.

Der er på væsentlige områder ændret på mulighederne for måling (værdiansættelse) af aktiver og passiver. Ligeledes er der ændret på kravene til hvilke regnskabsposter, der skal indregnes.

I nogle tilfælde vil det ændre på egenkapitalen og resultatet af driften i den enkelte virksomhed. Som eksempel kan nævnes, at egenkapitalen i AP Møller gruppen ved aflæggelse af halvårsrapporten steg betragteligt ved overgang til anvendelse af den nye årsregnskabslov.

For at komme fra anvendelsen af den gamle lov til anvendelsen af den nye lov skal der ske nogle reguleringer i årsrapporten.

De samme regnskabsposter skal måles på en ny måde, og der dukker nye regnskabsposter op – eller der forsvinder bestående regnskabsposter.

Overgangsbekendtgørelse

Årsregnskabsloven indeholder lempelige regler for overgangen til de nye bestemmelser på nogle områder. På andre områder er det hensigten, at Erhvervs- & Selskabsstyrelsen skal udsende en bekendtgørelse om reglerne. Denne bekendtgørelse har vi endnu ikke set.

I betragtning af, at vi allerede nu er i fuld gang med at forsyne årsrapporter aflagt efter den nye lov med en revisionspåtegning, er dette uheldigt.

Normalt vil vi kende spillereglerne for regnskabsaflæggelsen inden årsrapporten afsluttes – men det gør vi ikke på områder som bestående leasingkontrakter og udskudt skat.

Det kan forekomme uforståeligt, at lovgiver ikke forsyner regnskabsaflæggerne med nødvendige regler. Samtidig kræver man overholdelse af reglerne, og vi skal som revisorer skrive under på, at reglerne er overholdt.

Disse overgangsregler kunne uden besvær have været kendt sammen med lovens vedtagelse den 22. maj 2001.

Regnskabslæsere og brugere skal i samme forbindelse være meget opmærksomme på de ændringer af egenkapital og resultat, den nye årsregnskabslovs indførelse giver.

Det er et engangsfænomen, og det vil i tilfælde med væsentlig betydning kunne læses i årsrapporten – men det kræver læserens bevågenhed.

Tilbage til oversigt