Redegørelse for samfundsansvar

18. december 2008

Folketinget har 16. december 2008 vedtaget at ændre årsregnskabsloven (L5) – Redegørelse for samfundsansvar i større virksomheder.

Formålet med ændringen har været at tilskynde de ca. 1.000 største danske virksomheder, børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, som er omfattet af årsregnskabsloven, til at forholde sig aktivt til, hvordan de kan bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer.

Der vil blive indført samme oplysningskrav for institutionelle investorer, investeringsforeninger og børsnoterede finansielle virksomheder i øvrigt via bekendtgørelser udstedt af Finanstilsynet.

Ved samfundsansvar forstås, at virksomheden frivilligt integrerer hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i sin forretningsstrategi og sine aktiviteter.

Regnskabsklasse

Oplysningskravet kommer til at gælde for store virksomheder i klasse C og virksomheder i regnskabsklasse D. Virksomheder i regnskabsklasse B og C (mellem) kan frivilligt give disse oplysninger.

Redegørelsens indhold

Redegørelsen for samfundsansvar skal indeholde en omtale af:

  • Virksomhedens politikker for samfundsansvar, herunder eventuelle standarder, retningslinier eller principper for samfundsansvar, som virksomheden anvender.
  • Hvordan virksomheden omsætter sine politikker for samfundsansvar til handling, herunder eventuelle systemer eller procedurer herfor.
  • Virksomhedens vurdering af, hvad der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret, samt virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Ledelsesberetningen

De omfattede virksomheder skal medtage redegørelsen for samfundsansvar i deres ledelsesberetning. Alternativt kan virksomheden placere redegørelsen for samfundsansvar i en supplerende beretning til årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside.

Vælger virksomheden at benytte en “alternativ” offentliggørelsesmetode, skal det fremgå af ledelsesberetningen, hvor redegørelsen er placeret og hvordan man finder frem til redegørelsen. Redegørelsen skal under alle omstændigheder være offentlig tilgængelig.

Undtagelser

Virksomheder, hvor oplysningerne allerede er givet på koncernniveau, undtages fra oplysningskravet.

En omfattet virksomhed skal – hvis den er en modervirksomhed – give oplysningerne for koncernen i koncernregnskabet, men kan undlade at give oplysningerne i sit eget årsregnskab. Yderligere kan en dattervirksomhed, der indgår i en koncern, hvor modervirksomheden udarbejder koncernregnskab og heri opfylder oplysningskravene for koncernen som helhed, undlade at medtage oplysningerne i sin egen ledelsesberetning.

En virksomhed, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact eller FN’s Principper for ansvarlige investeringer, og som offentliggør en fremskridtsrapport i forbindelse hermed, fritages for pligten til at udarbejde redegørelsen. Virksomheden skal i givet fald oplyse i ledelsesberetningen, at den anvender denne undtagelse, og oplyse, hvor rapporten er offentlig tilgængelig.

Ikrafttræden

Loven træder i kraft den 1. januar 2009, og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2009 eller senere.

Link til L5 - ændring af årsregnskabsloven
Tilbage til oversigt