Regnskabsvejledninger

19. marts 2002

FSR’s Regnskabstekniske Udvalg har afsluttet ajourføringen af syv regnskabsvejledninger. Samtidig hermed udsendes fire nye regnskabsvejledninger.

De nye og ajourførte regnskabsvejledninger er godkendt af bestyrelsen for Københavns Fondsbørs som værende en nødvendig del af almindeligt anerkendte danske regnskabsvejledninger.

Vejledningerne træder i kraft for årsrapporter, der dækker regnskabsår, som begynder den 1. januar 2002 eller senere. Alle vejledningerne kan dog implementeres for tidligere regnskabsår. Dette ikrafttrædelsestidspunkt svarer til ikrafttrædelsesreglerne i den nye årsregnskabslov, idet vejledningerne udfylder lovens rammebestemmelser.

Alle de nye og ajourførte regnskabsvejledninger svarer i al væsentlighed til de tilsvarende International Accounting Standards (IAS). Anvendelsen af de nye og ajourførte regnskabsvejledninger vil gøre det lettere for børsnoterede virksomheder at gennemføre overgangen til regnskabsaflæggelse efter International Accounting Standards, som er obligatoriske for børsnoterede virksomheder fra 2005.

Nye regnskabsvejledninger

De fire nye regnskabsvejledninger er:

 • Regnskabsvejledning 16, Investeringsejendomme
 • Regnskabsvejledning 17, Hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser og eventualaktiver
 • Regnskabsvejledning 18, Virksomhedssammenslutninger
 • Regnskabsvejledning 19, Egne kapitalandele

Ajourførte regnskabsvejledninger

De syv ajourførte regnskabsvejledninger er:

 • Regnskabsvejledning 1, Årsrapporten, dens formål og indhold

Erstatter Regnskabsvejledning 1, Årsregnskabet, dets formål og indhold (maj 1988) og Regnskabsvejledning 2, Oplysning om anvendt regnskabspraksis (maj 1988)

 • Regnskabsvejledning 3, Ekstraordinære poster, fundamentale fejl samt ændringer i regnskabsmæssige skøn og i anvendt regnskabspraksis

Erstatter Regnskabsvejledning 3, Ændringer i anvendt regnskabspraksis og i regnskabsmæssige skøn (maj 1989) og Regnskabsvejledning 5, Ekstraordinære poster (marts 1990).

 • Regnskabsvejledning 4, Begivenheder efter balancedagen

Erstatter Regnskabsvejledning 4, Eventualforpligtelser og begivenheder indtruffet efter balancedagen (marts 1990)

 • Regnskabsvejledning 6, Entreprisekontrakter

Erstatter Regnskabsvejledning 6, Entreprisekontrakter (marts 1991).

 • Regnskabsvejledning 8, Varebeholdninger

Erstatter Regnskabsvejledning 8, Varebeholdninger (marts 1992).

 • Regnskabsvejledning 9, Valutaomregning

Erstatter Regnskabsvejledning 9, Valutaomregning (maj 1994)

 • Regnskabsvejledning 10, Materielle anlægsaktiver

Erstatter Regnskabsvejledning 10, Materielle anlægsaktiver (juni 1995)

Årsagen til ajourføringen er dels, at opbygningen af de seneste vejledninger er ændret, således at selve vejledningsafsnittene er integreret med de forklarende afsnit, dels at årsregnskabsloven grundlæggende er ændret i 2001. Desuden er vejledningernes indhold vurderet og ajourført under hensyntagen til gældende IAS.

Regnskabsvejledning 7, Forskning og udvikling (marts 1991), er ikke ajourført. Den forventes afløst af en vejledning om immaterielle aktiver generelt. Forord og appendiks er dog opdateret, hvilket også er tilfældet for Regnskabsvejledning 11, Pengestrømsopgørelsen (maj 1996), Regnskabsvejledning 12, Ledelsens årsberetning (april 1998), Regnskabsvejledning 13, Nærtstående parter (juli 1999), Regnskabsvejledning 14, Indkomstskatter (november 1999) og Regnskabsvejledning 15, Finansielle instrumenter: Oplysninger og modregning (november 1999).

Væsentlige ændringer

 

De væsentligste ændringer i forhold til de hidtil gældende regnskabsvejledninger kan opsummeres således:

I Regnskabsvejledning 3 er indføjet en undtagelsesbestemmelse, som gør det muligt at følge de krav og muligheder, som findes i IAS, med hensyn til alternativ behandling af praksisændring. Ændringen er indføjet for at muliggøre, at især børsnoterede virksomheder kan følge IAS uden at komme i konflikt med de danske regnskabsvejledninger.

I Regnskabsvejledning 9 er bestemmelserne om sikring af fremtidige transaktioner ændret. Værdiændring af sikringsinstrumentet skal fremover indregnes midlertidigt i egenkapitalen, indtil det sikrede realiseres. Ændringen er sket for at gøre vejledningen i overensstemmelse med den nye årsregnskabslov.

I Regnskabsvejledning 18 er det ved implementeringen af vejledningen som en undtagelse fra de sædvanlige regler om praksisændring gjort muligt at benytte vejledningens bestemmelser alene for virksomhedssammenslutninger, der foretages i regnskabsår, der begynder 1. januar 1995 eller senere eller alene for virksomhedssammenslutninger, der foretages i regnskabsår, der begynder 1. januar 2002 eller senere. Sidstnævnte mulighed er i overensstemmelse med overgangsreglerne i den nye årsregnskabslov.

Regnskabsvejledningerne forventes udgivet i bogform i løbet af april måned 2002.

Tilbage til oversigt