Revisorerklæringer

11. juli 2005

Langt de fleste arbejdsopgaver, der udføres af revisorer, resulterer i en eller anden form for erklæring. Her kan eksempelvis nævnes revisionspåtegning på en årsrapport, der er revideret, og revisorerklæring på selvangivelsesbilag og budgetter.

Ud over de mere almindelige erklæringsopgaver findes der en lang række opgaver, der også kræver en erklæring fra revisor.

Det kan eksempelvis være en erklæring over for en myndighed i forbindelse med offentlige tilskud til projekter eller en erklæring om nøgletal til forsikringsselskaber, brancheorganisationer og faglige foreninger.

Kendetegnende for erklæringsafgivelse i disse situationer er ofte, at revisor bliver anmodet om at underskrive en blanket, der indeholder en række oplysninger om kundens forhold.

I denne forbindelse sker det ikke sjældent, at revisor kommer til at indestå for rigtigheden af en række oplysninger eller økonomiske forhold om kunden.

Problemet omkring disse fortrykte revisorerklæringer er i korte træk følgende:

  • Revisor må ikke have hverken direkte eller indirekte økonomisk interesse i kunden – derfor kan revisor ikke indestå for kundens forhold på den måde, det er forudsat i de fortrykte revisorerklæringer.
  • Revisor skal overholde de lovgivningsmæssige krav omkring erklæringsafgivelse – dette er ofte ikke muligt ved anvendelse af de fortrykte erklæringer.

Lovkrav

Når der afgives erklæringer, der ikke udelukkende er bestemt til hvervgiverens – det vil som oftest sige kundens – eget brug, skal revisor overholde kravene i

erklæringsbekendtgørelsen.

Som medlem af FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer) er vi desuden forpligtede til at overholde de danske revisionsstandarder.

Det betyder, at erklæringen normalt skal indeholde følgende:

  • En identifikation og en beskrivelse af erklæringsemnet og -indholdet.
  • En omtale af det udførte arbejde.
  • En konklusion.
  • Forbehold og/eller supplerende oplysninger, når dette er relevant.

Der er desuden en forpligtelse til at udforme erklæringen i et entydigt og letforståeligt sprog.

Såfremt revisor ikke overholder de formelle krav til erklæringen, kan der idømmes bøde. For nylig fik en revisor en bøde på 25.000 kr. for overtrædelse af reglerne om erklæringsafgivelse.

Praktisk løsning

Den umiddelbare fordel ved de fortrykte erklæringer er, at modtageren selv har udtrykt de ønsker, der er til revisors rapportering. Det er imidlertid også startskuddet til en række problemer, jævnfør ovenfor.

Løsningen herpå er, at revisor selv udarbejder den korrekte erklæring og vedlægger denne sammen med de blanketter, der indeholder oplysningerne, som erklæringen vedrører. På blanketten bør det tydeligt markeres, at revisor selv har udformet sin erklæring – eksempelvis ved en henvisning fra blanketten til det bilag, der indeholder erklæringen.

Det kan endvidere anbefales, at materialet vedlægges en kopi af Erhvervs- & Selskabsstyrelsens udtalelse af 22. februar 1999 – “Revisors afgivelse af erklæringer på andre dokumenter end regnskaber, herunder erklæringer over for offentlige myndigheder”.

Kendskab til denne udtalelse kan være medvirkende til, at modtageren umiddelbart godtager en anden erklæring end den fortrykte.

Tilbage til oversigt